Przetargi.pl
"Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Okrężnica, Zamość Nowy, Zamość Stary, Mszadla Stara, Mszadla Dolna, Przyłęk".

GMINA PRZYŁĘK ogłasza przetarg

 • Adres: 26-704 Przyłęk, BN
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA PRZYŁĘK
  BN
  26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie
  REGON: 670223920
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.przylek.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Okrężnica, Zamość Nowy, Zamość Stary, Mszadla Stara, Mszadla Dolna, Przyłęk".
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Okrężnica".Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej w miejscowości Okrężnica, gm. Przyłęk.Budowana sieć wodociągowa dostarczać będzie wodę na cele bytowo-gospodarcze oraz na cele p. poż. Projektowane hydranty na sieci wodociągowej będą dostarczały wodę do celów przeciwpożarowych.Inwestycja w zakresie objętym niniejszym postępowaniem zlokalizowana jest w obrębie:Obręb: 0017 - Okrężnica, działki nr ewid.: 49/2, 64, 63/2, 63/3.Zakres inwestycji obejmuje:– budowę odcinka sieci wodociągowej z rur PVC-U PN10 DN 110x4,2 mm o długości 323,0 m– montaż hydrantów nadziemnych p. poż. DN 80 z zasuwą – 2 szt.– zasuwa sieciowa DN 100 – 1 szt.Teren objęty inwestycją w miejscowości Okrężnica położony jest przy drodze gruntowej. Na terenie objętym inwestycją występują obszary zabudowane: zabudowa zagrodowa, jednorodzinna oraz grunty rolne, łąki i las.Na obszarze planowanej inwestycji występuje następujące uzbrojenie podziemne:- sieć wodociągowa,- napowietrzna trakcja energetyczna.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do SWZ."Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zamość Nowy".Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zamość Nowy, gm. Przyłęk.Budowana sieć wodociągowa dostarczać będzie wodę na cele bytowo-gospodarcze oraz na cele p. poż. Projektowane hydranty na sieci wodociągowej będą dostarczały wodę do celów przeciwpożarowych.Inwestycja w zakresie objętym niniejszym postępowaniem zlokalizowana jest w obrębie:Obręb: 0028 – Zamość Stary, działki nr ewid.: 248, 249Obręb: 0027 -Zamość Nowy, działki nr ewid.: 271, 270, 269, 268/1, 268/2, 268/3, 268/4, 267/4, 267/5, 267/1, 266, 264.Zakres inwestycji obejmuje:– budowę odcinka sieci wodociągowej z rur PVC-U PN10 DN 110x4,2 mm o długości 810,0 m– montaż hydrantów nadziemnych p. poż. DN 80 z zasuwą – 2 szt.– zasuwa sieciowa DN 100 – 1 szt.Teren objęty inwestycją w miejscowości Zamość Nowy położony jest częściowo przy drodze asfaltowej, na pozostałym odcinku przy drodze gruntowej. Na terenie objętym inwestycją występują obszary zabudowane: zabudowa zagrodowa jednorodzinna oraz grunty rolne, łąki i las.Na obszarze planowanej inwestycji występuje następujące uzbrojenie podziemne:- sieć wodociągowa,- napowietrzna trakcja energetyczna i linia podziemna.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do SWZ."Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zamość Stary".Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego wodociągu w miejscowości Zamość Stary, gm. Przyłęk.Wodociąg dostarczać będzie wodę do celów bytowo-gospodarczych oraz do celów przeciwpożarowych, do istniejących i planowanych posesji.Inwestycja w zakresie objętym niniejszym postępowaniem zlokalizowana jest w obrębie:Obręb: 0028 – Zamość Stary, działka nr ewid.: 65/2Zakres inwestycji obejmuje:– budowę odcinka sieci wodociągowej z rur PVC-U PN10 DN 110x4,2 mm o długości303,0 m– montaż hydrantów nadziemnych p. poż. DN 80 z zasuwą – 2 szt.– zasuwa sieciowa DN 100 – 1 szt.UWAGA: Po wybudowaniu odcinka sieci wodociągowej na działce nr ewid. 65/2; obręb: 0028 - Zamość Stary i przepięciu istniejących przyłączy wodociągowych poprzez nowe opaski do nawiercania NWZ 110/40 z zasuwką DN32 oraz połączeniu nowej rury DN40 poprzez złączki zaciskowe z istniejącymi przewodami DN40 zlokalizowanymi na działce nr ewid. 64 należy wyłączyć z eksploatacji istniejący odcinek wodociągu DN63 poprzez jego odcięcie, zaślepienie i pozostawienie w gruncie jako nieczynny.Teren objęty inwestycją w miejscowości Zamość Stary położony jest przy drodze o nawierzchni asfaltowej. Na terenie objętym inwestycją występują obszary zabudowane: zabudowa zagrodowa, jednorodzinna oraz grunty rolne.Na obszarze planowanej inwestycji występuje następujące uzbrojenie podziemne:- sieć wodociągowa,- napowietrzna trakcja energetyczna i linia podziemna- kabel teletechniczny.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do SWZ."Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Mszadla Stara i Mszadla Dolna".Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego wodociągu w miejscowościach Mszadla Stara i Mszadla Dolna, gm. Przyłęk.Wodociąg dostarczać będzie wodę do celów bytowo-gospodarczych oraz do celów przeciwpożarowych, do istniejących i planowanych posesji.Inwestycja w zakresie objętym niniejszym postępowaniem zlokalizowana jest w obrębie:Obręb: 0016 – Mszadla Stara, działki nr ewid.: 1290, 1198/3, 1186, 1187, 1188, 1197/1.Zakres inwestycji obejmuje:– budowę odcinka sieci wodociągowej z rur PVC-U PN10 DN 110x4,2 mm o długości 854,0 m– montaż hydrantów nadziemnych p. poż. DN 80 z zasuwą – 6 szt.– zasuwa sieciowa DN 100 – 1 szt.Teren w miejscowości Mszadla Stara położony jest częściowo przy drodze asfaltowej, na pozostałym odcinku przy drodze gruntowej. Na terenie objętym inwestycją występują obszary zabudowane: zabudowa zagrodowa, jednorodzinna oraz grunty rolne i las. Na obszarze planowanej inwestycji występuje następujące uzbrojenie podziemne:- napowietrzna trakcja energetyczna.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do SWZ."Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przyłęk".Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Przyłęk, gm. Przyłęk.Wodociąg dostarczać będzie wodę do celów bytowo-gospodarczych oraz do celów przeciwpożarowych do istniejących i planowanych posesji.Inwestycja w zakresie objętym niniejszym postępowaniem zlokalizowana jest w obrębie:Obręb: 0019 - Przyłęk, działki nr ewid.: 196, 195/5, 195/4, 195/3, 194, 193.Zakres inwestycji obejmuje:– budowa odcinka sieci wodociągowej z rur PVC-U PN10 DN 110x4,2 mm o długości 347,0 m– montaż hydrantów nadziemnych p. poż. DN 80 z zasuwą – 2 szt.– zasuwa sieciowa DN 100 – 1 szt.– przepięcie trzech istniejących przyłączy.UWAGA: Po wybudowaniu odcinka sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 196, 195/5, 195/4, 195/3, 194, 193; obręb: 0019 – Przyłęk i przepięciu istniejących przyłączy wodociągowych poprzez nowe opaski do nawiercania NWZ 110/40 z zasuwką DN32 oraz połączeniu nowej rury DN40 poprzez złączki zaciskowe z istniejącymi przewodami DN40 należy wyłączyć z eksploatacji istniejący odcinek wodociągu DN63 poprzez jego odcięcie, zaślepienie i pozostawienie w gruncie jako nieczynny lub jeśli to będzie możliwe usunięcie z gruntu.Teren w miejscowości Przyłęk położony jest przy drodze utwardzonej, żwirowej. Na terenie objętym inwestycją występują obszary zabudowane: zabudowa zagrodowa, jednorodzinna oraz grunty rolne.Na obszarze planowanej inwestycji występuje następujące uzbrojenie podziemne:- sieć wodociągowa,- napowietrzna trakcja energetyczna i linia podziemna.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziałuw postępowaniu dotyczące:6.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.6.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.6.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie6.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:1) DOŚWIADCZENIE (dotyczy wszystkich części zamówienia, tj. 1-5)Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie, nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie sieci wodociągowejo długości min. 300 m wraz z podaniem daty, miejsca wykonania, długości sieci i podmiotu/-ów, na rzecz którego/-ych robota ta została wykonana z załączeniem dowodów określających czy dana robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota/-y została/-y wykonana/-e zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje/poświadczenia bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane.2) POTENCJAŁ KADROWYO udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponowaćw okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji:− min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymiw specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwiew rozumieniu art. 15a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz odpowiednie uprawnienia nadane na podstawie przepisów wcześniejszych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodniez przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania.Wykonawca w celu wykazania spełniania warunku wskazanego w punkcie 6.1.4 ppkt 2 może wskazać osoby będące obywatelem państwa członkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.), która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznychw budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami,w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 ze zm.) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.6.2. Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 116 ust. 2 ustawy Pzp).6.2.1. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej dotyczący wykonanych robót musi być spełniony:1) przez Wykonawcę samodzielnie; lub2) przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (Podwykonawcę) samodzielnie;3) w przypadku Wykonawców występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednegoz Wykonawców występujących wspólnie.Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej wymaganego doświadczenia w ramach doświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w realizację zamówienia.6.2.2. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem (np. Konsorcjum), doświadczenie będzie ocenianew zależności od konkretnego zakresu działań, które były wymagane od tej grupy w ramach zamówienia publicznego wykazanego na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu.6.2.3. W przypadku zmiany wskazanej/ych przez Wykonawcę osoby/óbw wykazie osób (stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ) w trakcie realizacji zamówienia, zmiana musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmiei wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wskazanej/ych osoby/ób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w SWZ. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana Kierownika budowy musi być potwierdzona pisemnie. W przypadku zmiany osób wskazanych w wykazie osób stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ, w trakcie realizacji zamówienia, nowe osoby będą musiały spełniać ww. wymagania.6.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.6.4. Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu wskazano w rozdziale8 SWZ.Uwaga! Numeracja przywołana powyżej wynika z numeracji przyjętej w SWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-10

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach