Przetargi.pl
„Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Barłogi - Ponętów Dolny”

Gmina Grzegorzew ogłasza przetarg

 • Adres: 62-640 Grzegorzew, Plac 1000-lecia Państwa Polskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 632 718 255
 • Data zamieszczenia: 2019-03-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Grzegorzew
  Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1
  62-640 Grzegorzew, woj. wielkopolskie
  tel. 632 718 255
  REGON: 53852100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.grzegorzew.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Barłogi - Ponętów Dolny”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W zakres robót dotyczących przebudowy wchodzą: a) prace na terenie PKP fragment wodociągu f 110 PE o długości 75,20 / w trójwarstwowej rurze osłonowej f 200mm b) prace na terenie dróg gminnych - włączenie do istniejących sieci wodociągowych z rur PCV f 110mm w miejscowości Barłogi i PCV f 90mm w miejscowości Ponętów Dolny, - projektowany wodociąg rozdzielczy f 110/6,6mm z rur PE 100 RC i PCV 90mm o łącznej długości 394 m. Roboty budowlane wykonać należy w oparciu o sporządzoną dokumentację techniczną uzgodnienia branżowe i przedmiar robót. Ważne – Do obowiązków wykonawcy należy również opracowanie, zatwierdzenie oraz wdrożenie Projektu czasowej organizacji ruchu na czas robót, zapewnienia obsługi geodezyjnej, uczestniczenie w naradach dotyczących postępu prac a zwoływanych przez Zamawiającego, Wyznaczenia przez Wykonawcę kierownika robót – spełniającego wymagania kwalifikacyjne dla osób zatrudnionych na tym stanowisku – do nadzorowania prac i współpracy z Zamawiającym, Ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, zabezpieczenia terenu robót w sposób pewny i trwały zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i aktów wykonawczych, Wykonania prób, badań i pomiarów odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach technicznych, warunkach technicznych wykonania i odbioru robót oraz Polskich Normach, zorganizowania i utrzymania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji robót, Przywrócenia terenu i nawierzchni przyległych do obiektu do stanu poprzedniego. Dokumentacja techniczna stanowi Załącznik nr 12 do SIWZ Po stronie Wykonawcy należą wszystkie prace i powiadomienia odpowiednich służb od dnia przekazania placu budowy do czasu ukończenia inwestycji, w tym m.in. zgody wejścia na teren ze strony PKP, szkolenia pracowników przez PKP, uzgodnienie terminu przycisku ze spółkami PKP.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wadium w wysokości 4.500,00 wpłacone zgodnie z art., 45 ust 6 ustawy Pzp

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach