Przetargi.pl
Usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz kosztów leczenia za granicą podczas delegacji

Instytut Logistyki i Magazynowania ogłasza przetarg

 • Adres: 61-755 Poznań, ul. E. Estkowskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 504 890 , fax. 618 526 376
 • Data zamieszczenia: 2019-03-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Logistyki i Magazynowania
  ul. E. Estkowskiego 6
  61-755 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 504 890, fax. 618 526 376
  REGON: 18603000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ilim.poznan.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz kosztów leczenia za granicą podczas delegacji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest realizacja usług ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz kosztów leczenia za granicą podczas delegacji na potrzeby Instytutu Logistyki i Magazynowania w okresie 24 miesięcy, licząc od dnia: dla części I i II - 04.04.2019 - 03.04.2021, dla części III - 01.04.2019- 31.03.2021, na warunkach określonych w niniejszym SIWZ i w załącznikach do SIWZ. 2. Przedmiot Zamówienia został podzielony na trzy części: a) Cześć I: Ubezpieczenie mienia od ryzyk wszystkich, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od ryzyk wszystkich, ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii i uszkodzeń (kod CPV:66515000-3, 66515100-4, 66515400-7). b) Część II: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia (66516000-0, 66516400-4, 66516500-5). c) Część III: Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą pracowników podczas delegacji - polisa ryczałtowa (kod CPV 66512000-2, 66512100-3). 3. Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku nr 1a do SIWZ - Opis konstrukcji budynków oraz zastosowanych środków bezpieczeństwa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66515000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W części I, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia bądź, w przypadku prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na innej podstawie niż zezwolenie, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca uprawniony jest do wykonywania działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia. W części II, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia bądź, w przypadku prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na innej podstawie niż zezwolenie, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca uprawniony jest do wykonywania działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia. W części III, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia bądź, w przypadku prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na innej podstawie niż zezwolenie, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca uprawniony jest do wykonywania działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) dokument (np. pełnomocnictwo lub umowa spółki cywilnej, itp.) potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty, bądź dokumentów, które Zamawiający może sam pozyskać (KRS, CEIDG).b) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 a) SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, d) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach