Przetargi.pl
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnocin, Kopice i Stepnica

Gmina Stepnica ogłasza przetarg

 • Adres: 72-112 Stepnica, ul. Kościuszki 4
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4188521 , fax. 091 4188580
 • Data zamieszczenia: 2009-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stepnica
  ul. Kościuszki 4 4
  72-112 Stepnica, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4188521, fax. 091 4188580
  REGON: 81168433800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stepnica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnocin, Kopice i Stepnica
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Planowana inwestycja obejmuje: STEPNICA Lp. Wyszczególnienie Jednostka Ilość 1 2 3 4 POMPOWNIE ŚCIEKÓW 1 Pompownie ścieków PS kpl 1 KANALIZACJA GRAWITACYJNA 2 Kanalizacja grawitacyjna 200 PCV mb 130,9 3 Studzienki gwar PCV 315 szt. 3 4 Studzienki graw żelbet 1200 szt. 1 5 Studzienka rozprężna 1000 szt. 1 6 Trójnik równoprzelotowy szt. 2 7 Wykopy m3 186,91 8 Podsypka m3 13,09 9 Obsypka m3 26,18 10 Nadsypka m3 39,37 11 Przywóz pods. Obsy. Nad m3 78,64 12 Wywóz nadmiaru ziemi m3 78,64 13 Zasypanie wykopów m3 108,27 PRZYKANALIKI 14 Przykanaliki 160 PCV mb 29,79 15 Studzienki graw PCV 315 Szt. 5 16 Wykopy m3 41,71 17 Podsypka m3 2,98 18 Obsypka m3 5,96 19 Nadsypka m3 8,94 20 Przywóz pods. Obs.Nads. m3 17,88 21 Wywóz nadmiaru ziemi m3 17,88 22 Zasypanie wykopów m3 23,83 KANALIZACJA TŁOCZNA 23 Kanał ciśnieniowy PE 90 mb 16,60 24 Studzienka rozprężna Dn 1000 szt. 1 25 Wykopy m3 25,87 26 Podsypka m3 1,66 27 Obsypka m3 3,32 28 Nadsypka m3 4,98 29 Przywóz pods. Obsyp. Nads. m3 9,96 30 Wywóz nadmiaru ziemi m3 9,96 31 Zasypanie wykopów m3 15,91 32 Rury ochronne Dn 250 z PE mb 8 WODOCIĄG 33 Wodociąg PE 90 mb 153,10 34 Hydrant podziemny Dn 80 szt. 2 35 Wykopy m3 231,90 36 Podsypka m3 15,31 37 Obsypka m3 30,62 38 Nadsypka m3 45,93 39 Przywóz pods. Opsy. Nadsy. m3 91,86 40 Wywóz nadmiaru ziemi m3 91,86 41 Zasypywanie wykopów m3 140,04 42 Rury ochronne Dn 160 mb 12 PRZYKANALIKI WODOCIĄGOWE 43 Przykanaliki PE 32 mb 11,80 44 Wykopy m3 16,52 45 Podsypka m3 1,18 46 Obsypka m3 2,36 47 Nadsypka m3 3,54 48 Przywóz pods. Opsy. Nadsy. m3 7,08 49 Wywóz nadmiaru ziemi m3 7,08 50 Zasypywanie wykopów m3 9,44 KOPICE Lp. Wyszczególnienie Jednostka Ilość 1 2 3 4 KANALIZACJA GRAWITACYJNA 2 Kanalizacja grawitacyjna 200 PCV mb 489,30 3 Studzienki gwar 1200 szt. 4 4 Studzienki graw PCV 315 szt. 10 5 Trójnik równoprzelotowy szt. 2 6 Wykopy m3 822,68 7 Podsypka m3 48,93 8 Obsypka m3 97,86 9 Nadsypka m3 146,79 10 Przywóz pods. Obsy. Nad m3 293,58 11 Wywóz nadmiaru ziemi m3 293,58 12 Zasypanie wykopów m3 589,10 PRZYKANALIKI 13 Przykanaliki 160 PCV mb 29,71 14 Studzienki graw PCV 315 szt. 6 15 Wykopy m3 41,59 16 Podsypka m3 2,97 17 Obsypka m3 5,94 18 Nadsypka m3 8,91 19 Przywóz pods. Obs.Nads. m3 17,82 20 Wywóz nadmiaru ziemi m3 17,82 21 Zasypanie wykopów m3 11,89 WODOCIĄG 22 Wodociąg PE 90 mb 585,20 23 Hydrant podziemny Dn 80 szt. 1 24 Wykopy m3 888,26 25 Podsypka m3 58,52 26 Obsypka m3 114,04 27 Nadsypka m3 175,56 28 Przywóz pods. Opsy. Nadsy. m3 348,12 29 Wywóz nadmiaru ziemi m3 348,12 30 Zasypywanie wykopów m3 540,14 PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE 31 Przyłącza PE 32 mb 23,17 32 Wykopy m3 32,44 33 Podsypka m3 2,31 34 Obsypka m3 4,64 35 Nadsypka m3 6,95 36 Przywóz pods. Opsy. Nadsy. m3 13,90 37 Wywóz nadmiaru ziemi m3 13,90 38 Zasypywanie wykopów m3 18,54 CZARNOCIN Lp. Wyszczególnienie Jednostka Ilość 1 2 3 4 POMPOWNIE ŚCIEKÓW 1 Pompownie ścieków PS1 kpl 1 KANALIZACJA GRAWITACYJNA 2 Kanalizacja grawitacyjna 200 PCV mb 325,50 3 Studzienki gwar PCV 315 szt. 9 4 Studzienki graw żelbet 1200 szt. 3 5 Trójnik równoprzelotowy szt. 5 6 Wykopy m3 632,40 7 Podsypka m3 32,55 8 Obsypka m3 65,10 9 Nadsypka m3 97,65 10 Przywóz pods. Obsy. Nad m3 195,30 11 Wywóz nadmiaru ziemi m3 195,30 12 Zasypanie wykopów m3 437,10 PRZYKANALIKI 13 Przykanaliki 160 PCV mb 53,56 14 Studzienki graw PCV 315 Szt. 18 15 Wykopy m3 74,98 16 Podsypka m3 5,36 17 Obsypka m3 10,71 18 Nadsypka m3 16,07 19 Przywóz pods. Obs.Nads. m3 32,14 20 Wywóz nadmiaru ziemi m3 32,14 21 Zasypanie wykopów m3 42,84 KANALIZACJA TŁOCZNA 22 Kanał ciśnieniowy PE 90 mb 50,90 23 Studzienka rozprężna Dn 1000 szt. 1 24 Wykopy m3 71,04 25 Podsypka m3 5,09 26 Obsypka m3 10,18 27 Nadsypka m3 15,27 28 Przywóz pods. Obsyp. Nads. m3 30,54 29 Wywóz nadmiaru ziemi m3 30,54 30 Zasypanie wykopów m3 40,50 WODOCIĄG 31 Wodociąg PE 90 mb 558,60 32 Hydrant podziemny Dn 80 szt. 3 33 Wykopy m3 610,86 34 Podsypka m3 55,86 35 Obsypka m3 111,72 36 Nadsypka m3 167,58 37 Przywóz pods. Opsy. Nadsy. m3 335,16 38 Wywóz nadmiaru ziemi m3 335,16 39 Zasypywanie wykopów m3 275,70 40 Rury ochronne Dn 160 mb 8 PRZYKANALIKI WODOCIĄGOWE 41 Przykanaliki PE 32 mb 37,59 42 Wykopy m3 52,63 43 Podsypka m3 3,76 44 Obsypka m3 7,52 45 Nadsypka m3 11,28 46 Przywóz pods. Opsy. Nadsy. m3 22,56 47 Wywóz nadmiaru ziemi m3 22,56 48 Zasypywanie wykopów m3 30,07
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie ze SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie ze SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.stepnica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach