Przetargi.pl
Budowa sieci wodociągowej DN 90 Konradówka – Wojciechów oraz przyłącza wody do budynków mieszkalnych w Wojciechowie nr 67, 69, 70 obręb Konradówka gm. Chojnów, działka nr 91/3, 820/1, 82, 837, 79 obręb Wojciechów, gm. Zagrodno; działki nr 226, 222/1, 224, 223, 219, 229/2, 228

Gmina Zagrodno ogłasza przetarg

 • Adres: 59-516 Zagrodno 52,
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. (076) 8773 396 , fax. (076) 8773 345
 • Data zamieszczenia: 2020-04-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zagrodno
  59-516 Zagrodno 52, woj. dolnośląskie
  tel. (076) 8773 396, fax. (076) 8773 345
  REGON: 39064767600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zagrodno.i-gmina.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodociągowej DN 90 Konradówka – Wojciechów oraz przyłącza wody do budynków mieszkalnych w Wojciechowie nr 67, 69, 70 obręb Konradówka gm. Chojnów, działka nr 91/3, 820/1, 82, 837, 79 obręb Wojciechów, gm. Zagrodno; działki nr 226, 222/1, 224, 223, 219, 229/2, 228
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci i przyłączy wodociągowych na podstawie dokumentacji projektowej pn. „Budowa sieci wodociągowej DN 90 Konradówka – Wojciechów oraz przyłącza wody do budynków mieszkalnych w Wojciechowie nr 67, 69, 70 obręb Konradówka gm. Chojnów, działka nr 91/3, 820/1, 82, 837, 79 obręb Wojciechów, gm. Zagrodno; działki nr 226, 222/1, 224, 223, 219, 229/2, 228” opracowanej przez firmę „Zakład Projektowo-Budowlany EKO-UCZ Kołodziejczyk Marek”, z siedzibą:. ul. Karkonoska 62/10, 59-220 Legnica, to jest: Budowa sieci wodociągowej DN 90 Konradówka – Wojciechów oraz przyłącza wody do budynków mieszkalnych w Wojciechowie nr 67, 69, 70. Adres inwestycji: działki nr 91/3, 820/1, 82, 837, 79 obręb Konradówka gm. Chojnów oraz działki nr 226, 222/1, 224, 223, 219, 229/2, 228 obręb Wojciechów, gm. Zagrodno., na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej przez firmę „Zakład Projektowo-Budowlany EKO-UCZ Kołodziejczyk Marek”, z siedzibą:. ul. Karkonoska 62/10, 59-220 Legnica, zgodnie z pozwoleniem na budowę – decyzja Starosty Legnickiego, nr 419/18 z dnia 20 czerwca 2018r., wiedzą techniczną, sztuką budowlaną i obowiązującymi normami i przepisami prawa, a w szczególności: 1)opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 2)organizację ruchu drogowego według opracowanego projektu, 3)organizację terenu budowy, 4)pełną obsługę geodezyjną, w tym wytyczenia obiektów w terenie oraz inwentaryzację powykonawczą z pomiarem ilościowym wykonanego zakresu rzeczowego, 5)dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych, 6)wykonanie badań, sprawdzeń i pomiarów sieci, 7)wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz operatu kolaudacyjnego (w dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 8)zawiadomienie w imieniu Zamawiającego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legnicy o zakończeniu budowy; 9)inne czynności, niezbędne do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy) 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przed podmioty, o których mowa art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 200 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U z 2020 r. poz. 299). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Złotoryi nr 27 8658 0009 0017 3544 2000 0040. 4.Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno w treści zawierać: 1)zobowiązanie gwaranta (banku lub zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całkowitej kwoty wadium nieodwołalnie, bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 u.p.z.p., 2)termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 3)miejsce i termin zwrotu gwarancji. 5.Wadium wnoszone w pieniądzu zostanie uznane za wniesione w terminie, jeżeli wpłynęło na rachunek bankowy Zamawiającego przed terminem składania ofert. Wykonawca winien dołączyć do oferty dowód wpłaty wadium. Wadium wnoszone w pozostałych formach powinno być wniesione w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę i dołączone do oferty. Natomiast oryginał należy złożyć w odrębnym opakowaniu dołączonym do oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)formularz ofertowy; 2)ewentualne pełnomocnictwo do złożenia oferty w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza; 3)ewentualne zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w oryginale; 4)dokument wskazujący, że osoba podpisująca ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana, chyba że umocowanie wynika z dokumentów ogólnie dostępnych w myśl art. 26 ust. 6 Pzp; 5)oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, które wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu. Wraz z oświadczeniem potwierdzającym przynależność do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w Załączniku nr 8 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców; 6)oświadczenie o zatrudnianiu na podstawie umowy o pracę - wg załącznika nr 7 do SIWZ; 7)oświadczenie o wypełnieniu obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych osób uczestniczących w realizacji zamówienia – wg załącznika nr 11 do SIWZ; 8) dowód wniesienia wadium - wadium wnoszone w pieniądzu bankowy dowód wpłaty wadium, wadium wnoszone w pozostałych formach powinno być wniesione w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę i dołączone do oferty, natomiast oryginał należy złożyć w odrębnym opakowaniu dołączonym do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach