Przetargi.pl
„Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ulicy Zagłoby w Gruszewni oraz budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego przy ulicy Parkowej w m-ci Biała (2 części)”.

Gmina Kłobuck ogłasza przetarg

 • Adres: 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 343 100 150 , fax. 343 172 661
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kłobuck
  ul. 11 Listopada 6
  42-100 Kłobuck, woj. śląskie
  tel. 343 100 150, fax. 343 172 661
  REGON: 15139827300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaklobuck.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ulicy Zagłoby w Gruszewni oraz budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego przy ulicy Parkowej w m-ci Biała (2 części)”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Zamawiający podzielił przedmiotowe zamówienie związane z wykonaniem robót budowlanych na 2 części tj.: 3.1.1 Część I „Budowa odcinka sieci oświetlenia ulicznego przy ulicy Zagłoby w Gruszewni” do wykonania w zakresie budowy oświetlenia ulicznego są w szczególności następujące roboty: a) Całe zamierzenie budowlane obejmuje: - montaż oprawy LED oświetlenia ulicznego na projektowanych stanowiskach słupowych szt. 5 ; - montaż rozłącznika słupowego RSA na stanowisku słupowym nr 49; - montaż projektowanego stanowiska słupowego, słup rurowy uliczny aluminiowy S-80 AL prosty szt. 5; - ułożenie linii kablowej zasilającej oprawy na stanowiskach słupowych dł. liniowa trasy 167m, dł. całkowita 202 m; - montaż wysięgnika oświetlenia ulicznego na stanowisku słupowym. - sporządzenie i zatwierdzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami projekt czasowej organizacji ruchu, na podstawie którego wprowadzi organizację ruchu na czas budowy. b) Działki objęte inwestycją: 339/2, 339/3, 339/4, 252, 253/2, 254/2, 255/2, 256/2, 257/3, 257/5 obręb Gruszewnia gm. Kłobuck. c) Podstawą do opracowania opisu przedmiotu zamówienia oraz jego zakresu (ilościowo – rzeczowego) są następujące dokumenty: - Projekt Budowlano – Wykonawczy branży elektroenergetycznej opisany jako „Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Zagłoby w m. Gruszewnia” stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ; - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opisana jako: „Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Zagłoby w m. Gruszewnia (” zawierająca zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych i obejmująca wymagania w zakresie właściwości materiałów a także wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót – stanowiąca załącznik nr 11 do SIWZ. 3.1.2 Część II „Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego przy ulicy Parkowej w m-ci Biała” do wykonania w zakresie budowy oświetlenia ulicznego są w szczególności następujące roboty: a) Całe zamierzenie budowlane obejmuje: - montaż opraw LED o mocy 21,5 W oświetlenia ulicznego na projektowanych stanowiskach słupowych szt. 13; - montaż rozłącznika słupowego RSA na stanowisku słupowym nr 11; - montaż projektowanych stanowisk słupowych typu żerdź strunobetonowa E-10,5/2,5 szt. 6, E-10,5/4,3 szt. 7 - podwieszenie obwodu napowietrznego zasilającego oprawę na stanowiskach słupowych typu żerdź strunobetonowa; - montaż wysięgników na stanowiskach słupowych żerdź strunobetonowa szt. 13. - sporządzenie i zatwierdzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami projekt czasowej organizacji ruchu, na podstawie którego wprowadzi organizację ruchu na czas budowy. b) Działki objęte inwestycją: 831/2, 832, 523/8, 523/10, 822, 388/6, 388/8, 388/2, 388/3, 388/4, 385/2 obręb Biała Górna gm. Kłobuck. c) Podstawą do opracowania opisu przedmiotu zamówienia oraz jego zakresu (ilościowo – rzeczowego) są następujące dokumenty: - Projekt Budowlano – Wykonawczy branży elektroenergetycznej opisany jako „Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego przy ulicy Parkowej w m-ci Biała” stanowiący załącznik nr 12 do SIWZ; - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opisana jako: „Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego przy ulicy Parkowej w m-ci Biała” (zawierająca zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych i obejmująca wymagania w zakresie właściwości materiałów a także wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót – stanowiąca załącznik nr 14 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45316110-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to powinno zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Pełnomocnictwo nie jest wymagane jeśli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeśli są wymienieni z nazwiska w odnośnym dokumencie rejestrowym; 2. dokument(-y), np. zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca będzie polegał w trybie art. 22a ustawy Pzp, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z treści których musi wynikać w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 3. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, Zamawiający żąda złożenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, która musi zawierać: 1) dla oferty składanej przez konsorcjum: a) jednoznaczne określenie celu gospodarczego konsorcjum, b) zobowiązanie do złożenia oferty wspólnej i realizacji zamówienia publicznego w przypadku wyboru oferty i solidarnej odpowiedzialności, c) oznaczenia czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, d) określenie sposobu reprezentacji wszystkich podmiotów, w tym wskazanie podmiotu wiodącego, uprawnionego do podpisania oferty, umowy oraz bezpośredniego kontaktowania się i współdziałania z Zamawiającym. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej lub umowy pod warunkiem zawieszającym. Wyklucza się możliwość wprowadzania zmian do umowy konsorcjum bez zgody Zamawiającego. 2) dla oferty składanej przez spółkę cywilną: – złożenia umowy spółki, z której musi wynikać sposób reprezentacji wspólników. Jeżeli z umowy spółki nie będzie wynikać sposób reprezentacji Zamawiający zażąda od wspólnika/wspólników podpisującego/podpisujących umowę stosownego umocowania od pozostałych osób tworzących spółkę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach