Przetargi.pl
Całodobowa obsługa 5 kotłowni węglowych w Mikołowie wraz z dostawą węgla oraz z wywozem i składowaniem odpadów z procesu spalania węgla

Zakład Gospodarki Lokalowej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-190 Mikołów, Kolejowa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 323 242 600, , fax. 323 242 612
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Lokalowej
  Kolejowa 2
  43-190 Mikołów, woj. śląskie
  tel. 323 242 600, , fax. 323 242 612
  REGON: 27054706000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgl.mikolow.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Całodobowa obsługa 5 kotłowni węglowych w Mikołowie wraz z dostawą węgla oraz z wywozem i składowaniem odpadów z procesu spalania węgla
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Całodobowa obsługa 5 kotłowni węglowych w Mikołowie wraz z dostawą węgla oraz z wywozem i składowaniem odpadów z procesu spalania węgla. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia : Całodobowa obsługa 5 kotłowni węglowych w Mikołowie mieszczących się przy ulicach: - Krawczyka 21 - Krawczyka 16 - Chudowskiej 9 - OSP - Ks. Górka 60 - Sołtysówka - Gliwickiej 367- Biblioteka A. Całodobowa obsługa kotłowni obejmuje: a)utrzymywanie temperatury na kotle wg temperatur zewnętrznych, b)zaniżanie temperatury na kotle w godzinach nocnych oraz dni wolne, c)czyszczenie kotłów, d)dostawa opału – węgiel kamienny, e)wywóz i składowanie odpadów z procesu spalania węgla, f)utrzymywanie temperatury nie mniejszej niż 20°C w pomieszczeniach, w których przebywać będą ludzie g) usuwanie ewentualnych awarii kotłów grzewczych B. Szczegółowe parametry poszczególnych kotłowni: a) ul. Krawczyka 21 1 kocioł wodny stalowy niskotemperaturowy z podajnikiem o mocy cieplnej 100 Kw UWAGA : konieczne noszenie paliwa w workach przez drzwi wejściowe Paliwo - węgiel kamienny typu “groszek EKO” 31.2 płukany klasa 26/050/06 sortymentu 0223/cc o parametrach: 1. granulacja 5-20 mm 2. średnie do wysokiej zawartości części lotnych 28%-40% 3. wilgotność mniejsza niż 15% 4. temperatura topnienia popiołu powyżej 1150°C 5. zawartość miału do 10% (granulacja ziarna poniżej 4mm) 6. kaloryczność 25800-28000 kcal Zużycie – 7,5 tony/miesiąc Dostawa węgla odbywa się przez drzwi do kotłowni- brak okienka zsypowego. b) ul. Krawczyka 16 1 kocioł wodny stalowy niskotemperaturowy z podajnikiem o mocy cieplnej 50 kW Paliwo - węgiel kamienny typu “groszek EKO” 31.2 płukany klasa 26/050/06 sortymentu 0223/cc o parametrach: 1. granulacja 5-20 mm 2. średnie do wysokiej zawartości części lotnych 28%-40% 3. wilgotność mniejsza niż 15% 4. temperatura topnienia popiołu powyżej 1150°C 5. zawartość miału do 10% (granulacja ziarna poniżej 4mm) 6. kaloryczność 25800-28000 kcal Zużycie – 2,5 tony/miesiąc c) ul. Chudowska 9 – Bujaków 1 kocioł węglowy żeliwny o mocy cieplnej 28 kW z podajnikiem Paliwo - węgiel kamienny typu “groszek EKO” 31.2 płukany klasa 26/050/06 sortymentu 0223/cc o parametrach: 1. granulacja 5-20 mm 2. średnie do wysokiej zawartości części lotnych 28%-40% 3. wilgotność mniejsza niż 15% 4. temperatura topnienia popiołu powyżej 1150°C 5. zawartość miału do 10% (granulacja ziarna poniżej 4mm) 6. kaloryczność 25800-28000 kcal Zużycie – 1,5 tony/miesiąc d) ul. Ks. Górka 60 - Bujaków 1 kocioł wodny stalowy niskotemperaturowy z podajnikiem o mocy cieplnej 100 kW Paliwo - węgiel kamienny typu “groszek EKO” 31.2 płukany klasa 26/050/06 sortymentu 0223/cc o parametrach: 1. granulacja 5-20 mm 2. średnie do wysokiej zawartości części lotnych 28%-40% 3. wilgotność mniejsza niż 15% 4. temperatura topnienia popiołu powyżej 1150°C 5. zawartość miału do 10% (granulacja ziarna poniżej 4mm) 6. kaloryczność 25800-28000 kcal 7. węgiel workowany Zużycie – 3,5 tony/miesiąc Dostawy węgla muszą odbywać się na bieżąco, gdyż pojemność magazynu na węgiel wynosi 3 tony. e) ul. Gliwicka 367 – Borowa Wieś 1 kocioł węglowy żeliwny o mocy cieplnej 24 kW z podajnikiem Paliwo - węgiel kamienny typu “groszek EKO” 31.2 płukany klasa 26/050/06 sortymentu 0223/cc o parametrach: 1. granulacja 5-20 mm 2. średnie do wysokiej zawartości części lotnych 28%-40% 3. wilgotność mniejsza niż 15% 4. temperatura topnienia popiołu powyżej 1150°C 5. zawartość miału do 10% (granulacja ziarna poniżej 4mm) 6. kaloryczność 25800-28000 kcal Zużycie – ok. 1,2 tony/miesiąc C. Miejsce wykonywania usług: - Mikołów, ul. Krawczyka 21 - Mikołów, ul. Krawczyka 16 - Mikołów-Bujaków – ul. Chudowska 9 - Mikołów-Bujaków – OSP ul. Ks. Górka 60 – Sołtysówka - Mikołów-Borowa Wieś – ul. Gliwicka 367 - Biblioteka 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50721000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5.000,00PLN (słownie: pięćtysięcyzłotych00/100) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. Nr 1804 oraz z 2015, poz. 978 i 1240). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w MBS Mikołów na rachunek 30 8436 0003 0000 0009 8788 0254, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu ZGL/PN/11/2020 na „Całodobową obsługa 5 kotłowni węglowych w Mikołowie wraz z dostawą węgla oraz z wywozem i składowaniem odpadów z procesu spalania węgla”. 4.Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. IX. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa stosownie do treści art.24 ust.11 (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach