Przetargi.pl
Budowa sieci kanalizacyjnej (bez przyłączy) w miejscowości Bachórzec, Gmina Dubiecko – etap I

Gmina Dubiecko ogłasza przetarg

 • Adres: 37-750 Dubiecko, ul. Przemyska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 166 511 156 , fax. 166 511 156
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dubiecko
  ul. Przemyska 10
  37-750 Dubiecko, woj. podkarpackie
  tel. 166 511 156, fax. 166 511 156
  REGON: 65090045300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dubiecko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci kanalizacyjnej (bez przyłączy) w miejscowości Bachórzec, Gmina Dubiecko – etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa głównej sieci kanalizacyjnej bez przyłączy w miejscowości Bachórzec, Gmina Dubiecko – etap I: 1.1 kanalizacja grawitacyjna: - fi 200 PCV – 1653 m - fi 160 PCV – 840 m 1.2 kanalizacja tłoczna: - fi 110 PE – 263 m - fi 90 PE – 220 m 1.3 przewiert pod drogą: - stal fi 200 stal – 52 m 1.4 przepompownie ścieków: - P-18 fi 1200 z rozdzielnią energetyczną i systemem zdalnego monitoringu, materiał: polimerobeton, armatura ze stali kwasoodpornej, - P-19 fi 1200 z rozdzielnią energetyczną i systemem zdalnego monitoringu, materiał: polimerobeton, armatura ze stali kwasoodpornej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Dokumentacji projektowej oraz Przedmiarach robót – Załącznik nr 2 do SIWZ. Przedmiary nie stanowi podstawy lecz jedynie pomoc do sporządzenia wyceny niniejszego przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawcy przystępujący do przetargu są zobowiązani wnieść wadium w wysokości 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych 00/100) w następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub w formie poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.). 2. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty na konto Zamawiającego – Gminy Dubiecko, nr konta 44 9093 1020 2002 0200 0026 0005 w Banku Spółdzielczym w Dynowie O/Dubiecko z zaznaczeniem w tytule przelewu: „Wadium – kanalizacja Bachórzec – etap I” lub w inny sposób jednoznacznie opisujący przedmiot zamówienia. 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Przy czym wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna za skuteczne w chwili uznania rachunku Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej www.dubiecko.biuletyn.net informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (Informacja z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu – bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, może złożyć oświadczenie wraz z ofertą. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty w ramach niniejszego postępowania złożenie ww. oświadczenia nie jest wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach