Przetargi.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w oś. Łódzkie II w Koluszkach oraz w obrębie wsi Żakowice w ulicach objętych Planem Aglomeracji Koluszki

Urząd Miejski w Koluszkach ogłasza przetarg

 • Adres: 95-040 Koluszki, ul. 11-go Listopada 65
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 7256700 , fax. 044 7145840
 • Data zamieszczenia: 2015-03-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Koluszkach
  ul. 11-go Listopada 65 65
  95-040 Koluszki, woj. łódzkie
  tel. 044 7256700, fax. 044 7145840
  REGON: 59064836200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.koluszki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w oś. Łódzkie II w Koluszkach oraz w obrębie wsi Żakowice w ulicach objętych Planem Aglomeracji Koluszki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Łódzkie II w Koluszkach oraz w obrębie wsi Żakowice w ulicach objętych Planem Aglomeracji Koluszki. Zakres inwestycji obejmuje w szczególności wykonanie następujących robót budowlanych: a) Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o długości 10 835,5 mb, b) Budowę wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej do posesji w granicy pasa drogowego w ilości 541 sztuk, c) Wykonanie 2 szt. tłoczni ścieków, d) Wykonanie 1 szt. przepompowni ścieków, e) Odtworzenie nawierzchni bitumicznej, gruntowej, z płyt betonowych i z kostki brukowej po robotach kanalizacyjnych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera również: a) Projekt budowlano - wykonawczy (k. sanitarna etap I) - Załącznik nr 8A do siwz b) Projekt budowlano - wykonawczy (k. sanitarna etap II) - Załącznik nr 8B do siwz c) Projekt budowlano - wykonawczy (k. sanitarna etap III) - Załącznik nr 8C do siwz d) Projekt budowlano - wykonawczy (k. sanitarna etap IV) - Załącznik nr 8D do siwz e) Projekt budowlano - wykonawczy (k. sanitarna etap IVa) - Załącznik nr 8E do siwz f) Projekt budowlano - wykonawczy (k. sanitarna etap V) - Załącznik nr 8F do siwz g) Projekt budowlano - wykonawczy (tłocznia ścieków P1) - Załącznik nr 8G do siwz h) Projekt budowlano - wykonawczy (pompownia ścieków P2) - Załącznik nr 8H do siwz i) Projekt budowlano - wykonawczy (tłocznia ścieków P3) - Załącznik nr 8I do siwz j) Przedmiar robót (cz.1) - Załącznik nr 9A do siwz k) Przedmiar robót (cz. 2) - Załącznik nr 9B do siwz l) Przedmiar robót (cz. 3) - Załącznik nr 9C do siwz m) Przedmiar robót (cz. 4) - Załącznik nr 9D do siwz n) Przedmiar robót (cz. 5) - Załącznik nr 9E do siwz o) Przedmiar robót (zasilanie P1) - Załącznik nr 9F do siwz p) Przedmiar robót (zasilanie P2) - Załącznik nr 9G do siwz q) Przedmiar robót (zasilanie P3) - załącznik nr 9H do siwz r) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (branża sanitarna) - Załącznik nr 10A do siwz s) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (branża elektryczna) - Załącznik nr 10B do siwz t) Opinia geotechniczna - Załącznik nr 11 do siwz u) Projekt tymczasowej organizacji ruchu (etap I) - Załącznik nr 12A v) Projekt tymczasowej organizacji ruchu (etap II) - Załącznik nr 12B w) Projekt tymczasowej organizacji ruchu (etap III) - Załącznik nr 12C x) Projekt tymczasowej organizacji ruchu (etap IV) - Załącznik nr 12D y) Projekt tymczasowej organizacji ruchu (etap IVa) - Załącznik nr 12E z) Projekt tymczasowej organizacji ruchu (etap V) - Załącznik nr 12F
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452324408
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Długość okresu gwarancji i rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.koluszki.samorzady.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach