Przetargi.pl
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szpitalnej w Łasku - Zadanie 2. w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łask

Gmina Łask ogłasza przetarg

 • Adres: 98-100 Łask, ul. Warszawska 14
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 043 6768300 , fax. 043 6768388
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łask
  ul. Warszawska 14 14
  98-100 Łask, woj. łódzkie
  tel. 043 6768300, fax. 043 6768388
  REGON: 73093451300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lask.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szpitalnej w Łasku - Zadanie 2. w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łask
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o DN200 PVC zlokalizowanej w ul. Szpitalnej w Łasku o dł. 368,45 mb, w tym przebudowę fragmentu istniejącej sieci ks 250 o dł. 9,35 m od studzienki S1 do studzienki S2 poprzez zmianę materiału i kierunku spadku od studzienki S1 do S2. W ramach zamówienia należy również dokonać włączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej ks 300 w ul. Batorego w Łasku. Ponadto planowana jest budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej DN160 PVC tylko w pasie drogi zakończonych korkiem na granicy z posesjami - 11 szt. o dł.52,70 m.Przejście poprzeczne kanalizacji sanitarnej pod drogą powiatową nr 2319E należy wykonać metodą przecisku lub przewiertu bez rozkopywania jezdni w rurze osłonowej. Zabrania się naruszania nawierzchni drogi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452324408
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości 8 000,00 PLN. Wadium może być wniesione w jednej formie lub kilku z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 84 1240 3288 1111 0000 2807 7394. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w terminie składania ofert znajdzie się (zostanie zaksięgowane) na koncie Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.lask.pl/archiwum/przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach