Przetargi.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaborów, Wyżne i Przedmieście Czudeckie (Wólka)

Gmina Czudec ogłasza przetarg

 • Adres: 38-120 Czudec, ul. Starowiejska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 71 72 100 , fax. 17 71 72 131
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czudec
  ul. Starowiejska 6
  38-120 Czudec, woj. podkarpackie
  tel. 17 71 72 100, fax. 17 71 72 131
  REGON: 690582170
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.czudec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaborów, Wyżne i Przedmieście Czudeckie (Wólka)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 9,2 km, wykonanie 4 pompowni sieciowych, 1 pompowni przydomowej oraz przyłączy do budynków w miejscowości Wyżne, Zaborów i Przedmieście Czudeckie „Wólka”. Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem określa dokumentacja projektowa oraz przedmiary robót, które stanowią załączniki do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach