Przetargi.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przy ul. Pocztowej (dawniej ul. Obrońców Stalingradu) w Łobzie

Gmina Łobez ogłasza przetarg

 • Adres: 73-150 Łobez, ul. Niepodległości
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 913 974 001 , fax. 913 974 373
 • Data zamieszczenia: 2019-06-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łobez
  ul. Niepodległości 13
  73-150 Łobez, woj. zachodniopomorskie
  tel. 913 974 001, fax. 913 974 373
  REGON: 81168561600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lobez.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przy ul. Pocztowej (dawniej ul. Obrońców Stalingradu) w Łobzie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących następujący zakres: 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej od przepompowni PS2 do studni SR3 2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:  od studni SR3 do studni S2.14  od przepompowni PS2 do studni S6.1 wraz z przyłączami  od studni S7.1 do studni S6.2 wraz z przyłączami  od studni S8.1 do studni S6.4 wraz z przyłączami  od studni S9.1 do studni S6.7 wraz z przyłączami  przełożenie istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej od budynku przy ul. Pocztowej 23 i włączyć do istniejącej studni w rejonie skrzyżowania w ul. Kościuszki w Łobzie 3) Budowa sieci wodociągowej:  Od W1.24 do W 4.13  Od W1.26 do W 3.1 wraz z przyłączami  Od W4.11 do W 4.24 wraz z przyłączami  Od W5.1 do W 4.14 wraz z przyłączami  Od 5HP80 do W4.15 wraz z przyłączami  Od 7HP80 do W4.18 wraz z przyłączami  Od 9HP80 do W7.5 wraz z przyłączami  Wykonanie przepięcia oraz dodatkowej zasuwy do budynku zlokalizowanego przy ul. Kraszewskiego 1 w Łobzie Studnie kanalizacji sanitarnej na kanałach DN200 o śr. 1000 mm należy wykonać z prefabrykowanych elementów betonowych. Zgodnie z części opisową projektu budowalnego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 20.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach