Przetargi.pl
Dostawa materiałów eksploatacyjnych i papieru do drukarek

1 Regionalna Baza Logistyczna ogłasza przetarg

 • Adres: 78-601 Wałcz, ul. Ciasna
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 26 1472184 , fax. 26 1472184
 • Data zamieszczenia: 2019-06-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 1 Regionalna Baza Logistyczna
  ul. Ciasna 7
  78-601 Wałcz, woj. zachodniopomorskie
  tel. 26 1472184, fax. 26 1472184
  REGON: 32092740400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.1rblog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Budżetowa Sektora Finansów Publicznych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych i papieru do drukarek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych i papieru do drukarek zgodnie z zestawieniem asortymentowo – ilościowym oraz wymaganiami zawartymi w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ oraz zgodnie z „Opisem przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznikiem nr 4 do niniejszej SIWZ. 2. Ze względu na groźbę utraty gwarancji, do urządzeń objętych aktualnie gwarancją producenta zalecane jest dostarczenie materiałów eksploatacyjnych producenta sprzętu. W przypadku, gdy użycie dostarczonych przez Wykonawcę produktów spowoduje uszkodzenie sprzętu objętego gwarancją, Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami naprawy, przeglądu i konserwacji poza wymaganymi przez producenta warunkami i terminami zawartymi w gwarancji oraz zobowiąże Wykonawcę do pokrycia kosztów, którymi serwisant obciąży Zamawiającego. W przypadku utraty uprawnień z tytułu gwarancji spowodowanych użyciem niewłaściwego produktu, Wykonawca przejmuje na siebie warunki gwarancji określone przez producenta lub sprzedawcę urządzenia. Wykaz tuszy, tonerów do sprzętu na gwarancji: Toner Kyocera TK 5140 Black Toner Kyocera TK 5140 Magenta Toner Kyocera TK 5140 Yellow Toner Kyocera TK 5140 Cyan 3. W związku z powyższym (groźbą utraty gwarancji) Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania produktów równoważnych w zadaniu nr 2 poz. 25-28. 4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne normom, europejskim ocenom technicznym, aprobatom, specyfikacjom technicznym i systemom referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca powołujący się na te rozwiązania jest zobowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego. 5. Dopuszcza się oferowanie równoważnych materiałów eksploatacyjnych w zadaniu nr 2 w poz. 1-24 oraz 29-51 pod warunkiem, że spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30100000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium na cały przedmiot zamówienia, w wysokości 9 079,00 zł. 2. Zamawiający żąda na poszczególne zadania, wadium w kwotach: - zadanie 1 - 1 465,00 zł. - zadanie 2 - 7 614,00 zł. 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 310 ze zm.). 4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji, z jej treści winno wynikać bezwarunkowe, (na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą) zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w ust. 3 pkt 5, należy zdeponować przed terminem składania ofert w siedzibie Zamawiającego – budynek nr 2 pokój nr 1, a kopię załączyć do oferty (godziny przyjmowania dokumentów: w dni robocze w godzinach: 7.00-14.30). Zamawiający dopuszcza przesłanie oryginału dokumentu za pośrednictwem poczty, w takiej sytuacji dokument należy przesłać na adres Zamawiającego z dopiskiem WADIUM – numer sprawy………, zadanie ……. Dokument winien być dostarczony Zamawiającemu przed terminem i godziną składania ofert. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: NBP o/o Bydgoszcz nr rach. 76 1010 1078 0083 1213 9120 2000 a) potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub inną osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego; b) przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien podać: nazwę przedmiotu zamówienia, numer sprawy oraz numer swojego konta, na które należy zwrócić wadium. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę, na wniosek Wykonawcy który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie i godzinie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13. Zwrot wpłaconego wadium w gotówce zostanie dokonany na numer rachunku bankowego, z którego dokonano przelewu.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązani są przedłożyć: - pełnomocnictwo (pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie potwierdzona kopia), do reprezentowania Wykonawców składających ofertę wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (w pełnomocnictwie należy skonkretyzować postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, z podaniem numeru sprawy i przedmiotu zamówienia i skonkretyzować zakres umocowania), - umowę konsorcjum przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego (w oryginale lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), z której wynikać będzie, że członkowie konsorcjum za zobowiązanie wynikające z umowy odpowiadają solidarnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach