Przetargi.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kamieniec Dolny w miejscowości Czarny Dunajec w ramach projektu pod nazwą: Poprawa warunków gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Podczerwone i Czarny Dunajec

Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu ogłasza przetarg

 • Adres: 34-470 Czarny Dunajec, ul. Piłsudskiego 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 2613540 , fax. 018 2613530
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu
  ul. Piłsudskiego 2 2
  34-470 Czarny Dunajec, woj. małopolskie
  tel. 018 2613540, fax. 018 2613530
  REGON: 49525000537757
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarny-dunajec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kamieniec Dolny w miejscowości Czarny Dunajec w ramach projektu pod nazwą: Poprawa warunków gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Podczerwone i Czarny Dunajec
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kamieniec Dolny w miejscowości Czarny Dunajec w ramach projektu pod nazwą: Poprawa warunków gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Podczerwone i Czarny Dunajec. 2. Zakres robót związany z budową sieci kanalizacyjnej nie obejmuje wykonania przyłączy bezpośrednio do budynków. Sieć ma być doprowadzona do studzienek kanalizacyjnych przy budynkach, zgodnie z projektem. 3. Szczegółowy zakres robót został wyszczególniony w załączniku nr 8 do SIWZ - Przedmiar robót oraz w załączniku nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa. 4. Wszystkie wskazane w dokumentacji siwz znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy rozumieć, jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem /równoważny/. 5. W przypadku braku informacji o przyznaniu dofinansowania zadania środkami pochodzącymi z UE do dnia 31.03.2015r. , Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania przetargowego. 6. Z uwagi na wymogi proceduralne i sztywny harmonogram, zamawiający nie przewiduje możliwości wydłużenia ostatecznego terminu realizacji zamówienia oraz jego rozliczenia co należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty - z zastrzeżeniem zapisów zawartych w pkt 21 ust. 6 siwz. 7. Wymagania stawiane Wykonawcy: - Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia ma odpowiadać dokumentacji przetargowej. Wszystkie urządzenia mają posiadać parametry techniczne zgodne z przyjętymi w dokumentacji projektowej. - Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego - art. 30 ust .5 ustawy /np. materiały, urządzenia/ tzn. takie, których parametry techniczne są równoważne - co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w siwz. 8. Wymagania dotyczące gwarancji: - Zamawiający żąda minimum 60 - miesięcznego okresu gwarancji, licząc od dnia podpisania bez uwag ostatniego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, na wykonane roboty, zamontowane urządzenia i wbudowane materiały. 9. Przed złożeniem oferty Zamawiający proponuje zapoznanie się Oferenta z obiektem i terenem na którym mają być prowadzone roboty. 10. W interesie Wykonawcy jest zdobycie wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do przygotowania i złożenia oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Składający ofertę, wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości - 10 000,00 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czarny-dunajec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach