Przetargi.pl
Prowadzenie porad diagnostyczno - terapeutycznej i terapii psychologicznej w ramach projektu pn Wzmacnianie integracji społecznej w Powiecie Bocheńskim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza przetarg

 • Adres: 32-700 Bochnia, ul. G. Windakiewicza 9/5
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 611 97 40 , fax. 14 611 97 40
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  ul. G. Windakiewicza 9/5 9/5
  32-700 Bochnia, woj. małopolskie
  tel. 14 611 97 40, fax. 14 611 97 40
  REGON: 85166543300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prowadzenie porad diagnostyczno - terapeutycznej i terapii psychologicznej w ramach projektu pn Wzmacnianie integracji społecznej w Powiecie Bocheńskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie porad diagnostyczno-terapeutycznych i psychoterapii w celu realizacji zadania aktywna integracja a w szczególności celem ukształtowania kompetencji i umiejętności społecznych. Usługa winna być zrealizowana w następujących etapach:Porada diagnostyczno - terapeutyczna dla maksymalnie 8 osób w celu oceny stanu zdrowia psychicznego, badanie psychologiczne, ustalenie rozpoznania oraz opracowanie wspólne z uczestnikiem planu terapeutycznego, jeśli uczestnik zdecyduje się na podjęcie proponowanej terapii. Na osiągnięcie celu określonego jako przeprowadzenia diagnozy i uzgodnienia planu terapii dla maksymalnie 8 osób przewiduje się do 12 godzin. Uczestnik projektu podejmuje decyzję o przystąpieniu i kontynuowaniu terapii psychologicznej co będzie dokumentowane w formie zawarcia pisemnego kontraktu z psychoterapeutą. Psychoterapii dla maksymalnie 8 osób (tj. z uwzględnieniem, że większość z tych osób uczestniczyła w terapii prowadzonej już w ramach projektu w latach 20132-2014). Wymiar godzinowy zlecenia obejmującego prowadzenie psychoterapii wynosi do 100 godz. z uwzględnieniem, iż jeden uczestnik może korzystać z 1 sesji w tygodniu. Jedna sesja terapeutyczna dla jednego uczestnika powinna trwać nie więcej niż 60 min. Osoby kierowane do terapii doświadczają trudności emocjonalnych i kryzysów psychicznych związanych z niepełnosprawnością wywołaną także chorobą psychiczną. Uczestnicy projektu posiadają różne niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym, głównie z powodu zaburzeń psychicznych. Uczestnicy projektu to osoby w wieku aktywności zawodowej. Terapia powinna być zaplanowana i prowadzona w jednym z powszechnie stosowanych nurtów psychoterapeutycznych i uzgodniona z uczestnikami projektu. Powinna zmierzać do przeprowadzenia podstawowych problemów i trudności psychologicznych uczestnika projektu. Celem terapii psychologicznej jest wspomaganie funkcjonowania uczestnika projektu w jego codziennej egzystencji, wzrost skuteczności działania oraz wspieranie rozwoju osobistym. Przed przystąpieniem do pracy z klientem psychoterapeuta będzie mógł się zapoznać z informacjami o zakresie dotychczas udzielonego uczestnikowi wsparcia w ramach projektu od 2013 r. Pomoc psychoterapeutyczna może być udzielana w zakresie: nieadekwatnego poczucia własnej wartości, przeważają osoby z niskim poczuciem własnej wartości. problem psychicznych i ograniczeń spowodowanych chorobą i/lub niepełnosprawnością oraz przebiegiem procesu leczenia, konieczności dokonywania zmian mających wpływ na dotychczasowe życie, spowodowanych przebiegiem choroby, niepełnosprawności oraz procesem leczenia, obaw dotyczących postępu choroby i niepełnosprawności problemów osobistych, w tym konfliktów z osobami z otoczenia, które mogą być związane z chorobą i niepełnosprawnością, niskiej samooceny doświadczanych sytuacji stresowych, kryzysowych wymagań stawianych osobom niepełnosprawnym przez osoby z najbliższego otoczenia, trudności przystosowania się do warunków funkcjonowania w środowisku rodzinnym (w miejscu zamieszkania) oraz w miejscu czasowych pobytów np. na oddziale szpitalnym lęku lub poczucia odrzucenia przez rodzinę, znajomych i najbliższe otoczenie, niezaspokojenia potrzeb psychicznych, zahamowań, zmiany sposobów reagowania, inne. Terapia psychologiczna, o ile to jest możliwe powinna dążyć do odzyskania przez uczestnika projektu poczucia sprawowania kontroli nad swoim życiem i poszerzania zakresu zaradności i wolności osobistej. Terapia psychologiczna powinna być skierowana na pomoc uczestnikom projektu w: zrozumieniu oraz zaakceptowaniu stanu chorobowego w jego aktualnej, ale także zmieniającej się postaci. kształtowaniu motywacji do podejmowania różnych form aktywności, w tym także do aktywnego uczestnictwa w dziedzinach aktywizujących organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu. dokonywaniu zmian, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym akceptacji życia z niepełnosprawnością motywowaniu do utrzymania i rozwijania kontaktów społecznych Zakres zadań psychoterapeuty: diagnoza trudności, z którymi osoba niepełnosprawna dobie nie radzi identyfikacja czynników, które podtrzymują istnienie problemu oraz czynników utrudniających rozwiązanie problemu; współpraca z uczestnikiem projektu określona w ramach czasowych od dnia podpisania umowy do dnia 10 czerwca 2015 lub do dnia zakończenia terapii, mająca na celu rozwiązanie problemu określona w formie pisemnego kontraktu między uczestnikiem projektu a terapeutą. opracowanie kontraktu z uczestnikiem terapii i przedłożenie jednego egzemplarza tego kontraktu właściwemu pracownikowi socjalnemu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni w terminie 7 dnia od daty zawarcia kontraktu. Kontrakt powinien sporządzić psychoterapeuta w formie pisemnej. Uczestnik terapii powinien pisemnie zatwierdzić kontrakt. Kontrakt powinien zawierać cele i sposób prowadzenia terapii, ramy realizacji terapii oraz wolę uczestnika co do uczestnictwa w terapii psychologicznej. Wzmocnienie osoby niepełnosprawnej w realizacji przez nią zmianach. Wzmocnienie wiary w siebie i podniesienie samooceny u uczestnika projektu wzbudzenie u uczestników projektu motywacji do działania, w tym do usprawnienia funkcjonowania w różnych sferach życia osobistego i zawodowego wydanie na piśmie opinii w zakresie rezultatów terapii w odniesieniu do każdego uczestnika na zakończenie terapii. Psychoterapeuta powinien mieć na uwadze, iż świadczone wsparcie psychologiczne powinno uwzględnić potrzeby skierowanego uczestnika. Uczestnik będzie tylko raz kierowany do udziału w poradzie diagnostyczno-terapeutycznej. Wymagania niezbędne względem osoby wykonującej bezpośrednio usługę terapeuty Wykształcenie wyższe, psychologposiadanie certyfikatu psychoterapeuty poświadczającego odbycie co najmniej 4 letniego szkolenia obejmujące minimum 590 godzin kształcenia, zakończonego egzaminem. Zamawiający wymaga aby certyfikat psychoterapeuty był przyznany przez jedno ze stowarzyszeń psychoterapeutycznych działających w Polsce (np. Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne) udokumentowane podleganie systematycznej superwizji oraz potwierdzenie systematycznego udziału w szkoleniach, warsztatach i konferencjach Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii w okresie ostatnich 2 lat Mile widziane doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi Ewentualnie referencje. Wymagane dokumenty od osoby wykonującej bezpośrednio usługę: CV, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, certyfikat psychoterapeuty wraz z informacją o wymiarze godzin w okresie trwania szkolenia psychoterapeutycznego, jeśli ta informacja nie jest wskazana wprost na certyfikacie, dokument poświadczający podleganie systematycznej superwizji, dokumenty potwierdzające udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach z dziedziny psychoterapii z okresu 5 lat, udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii w okresie ostatnich 2 lat, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych. Ewentualne referencje i informacje o doświadczeniu w pracy z osobami niepełnosprawnymi. oświadczenie o ewentualnym zatrudnieniu w ramach innego projektu Liczba godzin realizacji zamówienia: porady diagnostyczno - terapeutyczne; maksymalnie 12 godzin, terapia psychologiczna: maksymalnie 100 godz. Porady diagnostyczno - terapeutyczne oraz terapia psychologiczna powinny być świadczone w dniach między poniedziałkiem a piątkiem, w godzinach między 10.00 a 17.00 w siedzibie Zamawiającego przy. ul. Windakiewicza 9/5, 32-700 Bochnia. Pierwsze spotkanie uczestnika projektu z psychoterapeutą ustali Zamawiający, natomiast terminy kolejnych spotkań będzie ustalał Wykonawca z uczestnikami projektu, w sposób planowy na dany miesiąc i Wykonawca będzie powiadamiał Zamawiającego o planowanych terminach realizacji usług do 2 dnia miesiąca na dany miesiąc i/ lub w chwili zmiany ustalonego juz terminy. Psychoterapia powinna być prowadzona systematycznie z uwzględnieniem potrzeb i możliwości uczestników projektu. Dokumentacja jaką Wykonawca przekaże Zamawiającemu w celu rozliczenia usług w okresach miesięcznych: harmonogram spotkań planowanych z uczestnikami projektu, który należy przekazywać do 2 dnia miesiąca na dany miesiąc imienna lista obecności uczestników potwierdzająca udział w poradzie diagnostyczno - terapeutycznej oraz w terapii psychologicznej pisemny kontrakt zawarty z uczestnikiem projektu pisemna opinia wskazująca na rezultaty terapii w odniesieniu do każdego uczestnika na zakończenie terapii.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 851212700
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający ne wymaga wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: doświadczenie zawodowe
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.malopolska.pl/pcprwbochni/Article/id,254976.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną