Przetargi.pl
Budowa sieci dróg na terenie Osiedla Słowiańskiego w Manieczkach wraz z odwodnieniem - etap III - A-B od kilometra 0+047,00 do kilometra 0+127,80

Gmina Brodnica ogłasza przetarg

 • Adres: 63-112 Brodnica, ul. Brodnica 41
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 2823527 , fax. 61 2823558
 • Data zamieszczenia: 2016-04-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brodnica
  ul. Brodnica 41 41
  63-112 Brodnica, woj. wielkopolskie
  tel. 61 2823527, fax. 61 2823558
  REGON: 63125817000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brodnica.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci dróg na terenie Osiedla Słowiańskiego w Manieczkach wraz z odwodnieniem - etap III - A-B od kilometra 0+047,00 do kilometra 0+127,80
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia, objętym niniejszym postępowaniem, jest: Budowa sieci dróg na terenie Osiedla Słowiańskiego w Manieczkach wraz z odwodnieniem - etap III - A-B od kilometra 0+047,00 do kilometra 0+127,80 2. Zakres prac obejmuje w szczególności budowę dwukierunkowej jezdni o szerokości 6 m, o obustronnym krawężniku betonowym z kostki betonowej (kolor szary), budowę chodników o nawierzchni z kostki betonowej (kolor szary), zjazdu na posesję szerokości 4 m z kostki betonowej (kolor czerwony), progu zwalniającego łącznie z przejściem dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej (kolor czerwony) oraz zatoki postojowej szerokości 2,5 m o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze (grafitowym), dodatkowo w celu prawidłowego odwodnienia pasa drogowego wykonanie wypustów ściekowych ze studzienkami ściekowymi z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz wszystkie prace wskazane w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik do niniejszej specyfikacji. 3. Zamawiający wymaga, aby na roboty budowlane, zamontowane urządzenia i wyposażenie objęte niniejszym postępowaniem Wykonawca udzielił 60 miesięcznej gwarancji jakości.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 2 500,00 (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) 1.Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Gospodarczy Bank Spółdzielczy Mosina, nr rachunku 03 9048 0007 0000 3069 2000 0005 z dopiskiem na blankiecie przelewu: Wadium na przetarg nieograniczony pn. Budowa sieci dróg na terenie Osiedla Słowiańskiego w Manieczkach wraz z odwodnieniem - etap III - A-B od kilometra 0+047,00 do kilometra 0+127,80. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 2.Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r., poz. 1804) należy załączyć w formie nienaruszonego oryginału do oferty. 3.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 4.Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 5.Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 6.Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art.46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brodnica.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach