Przetargi.pl
Budowa drogi nr 569022P w m. Nowe Tłoki - etap I

Gmina Wolsztyn ogłasza przetarg

 • Adres: 64-200 Wolsztyn, Rynek 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. (068) 347 45 00 , fax. 068 347 45 90
 • Data zamieszczenia: 2016-04-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wolsztyn
  Rynek 1 1
  64-200 Wolsztyn, woj. wielkopolskie
  tel. (068) 347 45 00, fax. 068 347 45 90
  REGON: 97077070600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolsztyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi nr 569022P w m. Nowe Tłoki - etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W zakres przedmiotowego zamówienia wchodzi budowa drogi o nawierzchni częściowo z kostki betonowej, częściowo o nawierzchni z betonu asfaltowego, na łącznej długości ca 540m, z odwodnieniem i przebudową linii kablowej nn - usunięciem kolizji oraz budową oświetlenia drogowego. Roboty budowlane toczyć się będą na podstawie : -decyzji nr 816/2015 Starosty Wolsztyńskiego udzielającej pozwolenia na budowę - przebudowę odcinka drogi gminnej Nowe Tłoki -Stodolsko wraz z odwodnieniem i przebudową linii kablowej nN 0,4 kV -decyzji nr 868/2008 Starosty Wolsztyńskiego udzielającej pozwolenia na budowę linii kablowej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego Projekt budowlany- Przebudowa drogi gminnej Nowe Tłoki - Stodolsko- obejmuje przebudowę drogi na odcinku od km 0+000 do km 1+217,7 km. Przedmiotowe postępowanie obejmuje jedynie część robót objętych przedmiotowym projektem budowlanym t.j.: - przebudowę drogi na odcinku od km 0+000 do km 0+540, - budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej o długości ok.10 m. Zakres zamówienia obejmuje jednocześnie: -przebudowę linii elektroenergetycznej w pełnym zakresie według projektu budowlano-wykonawczego -Przebudowa istniejącej linii kablowej nN 0,4 kV. - budowę oświetlenia drogowego wg Projektu Budowlanego -Linia kablowa nn 0,4 kV oświetlenia drogowego oraz oświetlenia przejścia dla pieszych w m. Nowe Tłoki - na odcinku od słupa nr 4 do słupa nr 17. Zakres zamówienia podzielono trzy zadania: A. Zadanie nr 1 - Budowa drogi. Zakres prac uwzględnia wykonanie m.in. podbudowy z kruszywa łamanego na powierzchni 3110 m2 na warstwie separacyjnej z geotkaniny i warstwie wzmacniającej z geosiatki, nawierzchni z betonu asfaltowego na powierzchni 1640 m2 (warstwa ścieralna grub. 4cm, warstwa wiążąca grub. 8cm), nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8cm na powierzchni 1150m2, zjazdów z kostki betonowej na pow. 110 m2, krawężników betonowych, ścieku z prefabrykatów betonowych, przebudowę przepustu oraz kanału z rur DN400, osadnika piasku i wpustów ulicznych. B. Zadanie nr 2 - Przebudowa linii kablowej (usunięcie kolizji). Zakres prac uwzględnia m.in.: roboty ziemne, przełożenie istniejącej linii na długości łącznie 218m, wydłużenie linii na odcinku 30m, pomiary. C. Zadanie nr 3 - Budowa oświetlenia drogowego. W zakres zadania wchodzi m.in.: - montaż słupów stalowych ocynkowanych ośmiokątnych oświetlenia drogowego wys. 8 m - 5 szt.; -montaż wysięgników jednoramiennych - 5 szt.; -montaż opraw LED z układem redukcji strumienia świetlnego umożliwiającym płynną nastawę pięciu progów natężenia oświetlenia - 5 szt.; -ułożenie kabla typu YAKY 4x25 mm2 - ca 199 m (w uprzednio przygotowanym wykopie); -ułożenie rury osłonowej metodą przepychu mechanicznego - 7 m; -ułożenie kabla w rurze osłonowej - 7 m; -uziemienie szpilkowe - 1 kpl.; -techniczna dokumentacja powykonawcza; -uruchomienie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 130 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wysokośc wadium Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). 2.Forma wadium Wadium może być wniesione w : a).pieniądzu, b).poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c).gwarancjach bankowych, d).gwarancjach ubezpieczeniowych, e).poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109 poz.1158 z późn.zm.) 3.TERMIN I MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM 3.1.W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank Zachodni WBK S.A.,1 Oddział w Wolsztynie nr 40 1090 1607 0000 0000 6000 5544 Najpóźniej w dacie i godzinie składania ofert pieniądze muszą się znaleźć na koncie Zamawiającego. Kserokopię dowodu wpłaty (polecenie przelewu) Zamawiający zaleca dołączyć do oferty. 3.2.W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w pkt. 2 rozdziału VI SIWZ kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Ponadto do oferty należy dołączyć, w osobnej koszulce, oryginał tego dokumentu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.wolsztyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach