Przetargi.pl
Budowa drogi na terenie osiedla budownictwa jednorodzinnego w Starym Widzimiu - etap IV

Gmina Wolsztyn ogłasza przetarg

 • Adres: 64-200 Wolsztyn, Rynek 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. (068) 347 45 00 , fax. 068 347 45 90
 • Data zamieszczenia: 2016-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wolsztyn
  Rynek 1 1
  64-200 Wolsztyn, woj. wielkopolskie
  tel. (068) 347 45 00, fax. 068 347 45 90
  REGON: 97077070600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolsztyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi na terenie osiedla budownictwa jednorodzinnego w Starym Widzimiu - etap IV
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W zakres przedmiotowego zamówienia wchodzi budowa drogi oraz ciągu pieszo - jezdnego o nawierzchni z kostki betonowej o długości 322 m oraz odcinka kanalizacji deszczowej - zakres prac branży drogowej uwzględnia wykonanie m.in. wzmocnienia podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa o gr. 12 cm, podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm na pow. 466,25 m2 oraz gr. 18 cm na pow. 442,35 m2, nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na pow. 908,60 m2, krawężników i obrzeży betonowych, ścieku ulicznego, odwodnień liniowych oraz robót rozbiórkowych, ziemnych i wykończeniowych. - zakres prac branży sanitarnej uwzględnia m.in.: roboty ziemne z odwodnieniem, kanał z rur DN250 - 55,00 m, przykanaliki z rur DN160 - 10,50 m, studnie kontrolne betonowe ?1000 - 1 szt., studzienki ściekowe uliczne - 3 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 120 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokośc wadium Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące 00/100 PLN). 2. Forma wadium Wadium może być wniesione w: a).pieniądzu, b).poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c).gwarancjach bankowych, d).gwarancjach ubezpieczeniowych, e).poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109 poz.1158 z późn.zm.) 3.TERMIN I MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM 3.1.W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank Zachodni WBK S.A.,1 Oddział w Wolsztynie nr 40 1090 1607 0000 0000 6000 5544 Najpóźniej w dacie i godzinie składania ofert pieniądze muszą się znaleźć na koncie Zamawiającego. Kserokopię dowodu wpłaty (polecenie przelewu) Zamawiający zaleca dołączyć do oferty. 3.2.W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w pkt. 2 rozdziału VI SIWZ kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Ponadto do oferty należy dołączyć, w osobnej koszulce, oryginał tego dokumentu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.wolsztyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach