Przetargi.pl
„Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ostrowite” – etap I i II

Gmina Brzuze ogłasza przetarg

 • Adres: 87-517 Brzuze, Brzuze
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 054 2701123 , fax. 054 2701123
 • Data zamieszczenia: 2021-05-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brzuze
  Brzuze 62
  87-517 Brzuze, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 054 2701123, fax. 054 2701123
  REGON: 91086672600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.brzuze.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ostrowite” – etap I i II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie zadania pt.: „Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ostrowite” – etap I i II Zadanie obejmuje wykonanie: Etap I obejmuje wykonanie ścieżki od 0+082,65 do km 0+282,65 Etap II obejmuje wykonanie ścieżki od 0+282,65 do km 0+683,43 W ramach budowy ścieżki rowerowej projektuje się odcinek chodnika o długości 601 m o szerokości 2,5m. ( Etap I i II od km 0+082,65 do km 0+683,43). Zakres robót związanych z budową ścieżki obejmuje: • wykonanie robót ziemnych w pod konstrukcję nawierzchni, • wykonanie obrzeży i oporników betonowych, • wykonanie konstrukcji nawierzchni ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego, • wykonanie konstrukcji nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego, • roboty wykończeniowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach