Przetargi.pl
„Budowa ścieżki rowerowej i oświetlenia na szlaku rowerowym Lublin – Wola Uhruska (odcinek Urszulin – Stare Załucze) oraz budowa oświetlenia przy szlakach rowerowych” w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa tras pieszo – rowerowych w otoczeniu Poleskiego Parku Narodowego”

Gmina Urszulin ogłasza przetarg

 • Adres: 22-234 Urszulin, ul. Kwiatowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 825 713 001 , fax. 825 713 001
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Urszulin
  ul. Kwiatowa 35
  22-234 Urszulin, woj. lubelskie
  tel. 825 713 001, fax. 825 713 001
  REGON: 11019787100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugurszulin.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa ścieżki rowerowej i oświetlenia na szlaku rowerowym Lublin – Wola Uhruska (odcinek Urszulin – Stare Załucze) oraz budowa oświetlenia przy szlakach rowerowych” w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa tras pieszo – rowerowych w otoczeniu Poleskiego Parku Narodowego”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na: „Budowę ścieżki rowerowej i oświetlenia na szlaku rowerowym Lublin – Wola Uhruska (odcinek Urszulin – Stare Załucze)” oraz „Budowę oświetlenia przy szlakach rowerowych” w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa tras pieszo – rowerowych w otoczeniu Poleskiego Parku Narodowego”. 2.2. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy PZP dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 2 części jak poniżej: 2.2.1. Część 1 zamówienia – „Budowa ścieżki rowerowej i oświetlenia na szlaku rowerowym Lublin – Wola Uhruska (odcinek Urszulin – Stare Załucze)”, której zakres obejmuje między innymi:  wykonanie prac pomiarowych – odtworzenie punktów charakterystycznych pasa drogowego i korony drogi, w celu określenia zakresu prac,  karczowanie drzew i krzewów,  wykonywanie robót ziemnych,  wykonanie robót brukarskich,  wykonanie warstw konstrukcyjnych,  wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych,  wykonanie warstwy wierzchniej z mieszanki mineralno - asfaltowej,  budowę linii oświetleniowej do zasilania projektowanych słupów oświetleniowych z wysięgnikami i oprawami LED,  montaż słupów oświetleniowych na fundamentach,  zabezpieczenie opraw oświetleniowych na słupach,  wykonanie odwodnienia,  oczyszczenie i udrożnienie istniejących przepustów,  dostawa, montaż, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,  prace pielęgnacyjne. UWAGA: Zamawiający informuje, że dokumentem nadrzędnym nad dokumentacją projektową jest WYKAZ ZMIAN DO PROJEKTU dołączony do niniejszego postępowania przetargowego. Zapis Szczegółowej Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 9 „Podstawa płatności” oraz D-08.01.01 „Krawężniki betonowe” punkt 9. „Podstawa płatności” jest nieobowiązujący. Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów oświetleniowych innych niż podane w dokumentacji projektowej. Warunkiem koniecznym jest zastosowanie słupów o wysokości zgodnej z dokumentacją projektową, fabrycznie produkowanych w kolorze czarnym. Zamawiający nie dopuszcza słupów, w których kolor czarny jest uzyskany poprzez malowanie. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania słupów stalowych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia istniejącej infrastruktury (w szczególności dróg, ścieżek, chodników, przewodów i instalacji technologicznych, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju) oraz szkody spowodowane przez niego podczas wykonywania robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace niezbędne dla usunięcia powstałej szkody na własny koszt. Ponadto Zamawiający informuje że: - nie dysponuje tabelą robót ziemnych oraz przekrojami poprzecznymi z uwagi, że rozliczenie z Wykonawcą ma charakter kosztorysowy i nastąpi na podstawie faktycznego obmiaru wykonanych przez niego robót po wcześniejszym dostarczeniu kompletu wymaganych dokumentów. - uzupełnienie masą AC 8S gr. 6 cm – ukazane na przekroju normalnym nr 1 oraz 4 nie jest poszerzeniem istniejącej nawierzchni a jedynie uzupełnieniem jej w wyniku ewentualnych uszkodzeń w trakcie wykonania projektowanych krawężników a ilość zależy od Wykonawcy robót oraz przyjętej technologii a przede wszystkim staranności wykonania robót. Koszt uzupełnia przy krawężniku należy ująć w kosztach ustawienia projektowanego krawężnika. - do wyceny należy przyjąć grubość kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie zgodną z przekrojami normalnymi, - ława pod krawężniki ma być wykonana z betonu klasy C8/10, - pod pojęciem bariery ochronnej zakopiańskiej lekkiej rozumie się balustrady U-11a, - do wyceny należy przyjąć zastosowanie opraw oświetleniowych o następujących parametrach: - temperatura barwy światła od 4500K do 5700K, - współczynnik oddawania barw – CRI>70, - strumień świetlny oprawy min 9950 lm, - efektywność świetlna min 125 lm/W, - moc oprawy od 72W do 85W. 2.2.2. Część 2 zamówienia – „Budowa oświetlenia przy szlakach rowerowych”, której zakres obejmuje między innymi: a) „Budowa oświetlenia ścieżki pieszo rowerowej przy ulicy Chełmskiej w msc. Urszulin”, której zakres obejmuje m.in.:  budowę linii oświetleniowej do zasilania projektowanych słupów oświetleniowych z wysięgnikami i oprawami LED,  montaż słupów oświetleniowych na fundamentach,  zabezpieczenie opraw oświetleniowych na słupach,  prace pielęgnacyjne. b) „Budowa oświetlenia ścieżki pieszo rowerowej przy ulicy Pocztowej oraz Kwiatowej w msc. Urszulin”, której zakres obejmuje m.in.:  budowę linii oświetleniowej do zasilania projektowanych słupów oświetleniowych z wysięgnikami i oprawami LED,  montaż słupów oświetleniowych na fundamentach,  zabezpieczenie opraw oświetleniowych na słupach,  prace pielęgnacyjne. UWAGA: Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów oświetleniowych innych niż podane w dokumentacji projektowej. Warunkiem koniecznym jest zastosowanie słupów o wysokości zgodnej z dokumentacja projektowa, fabrycznie produkowanych w kolorze czarnym. Zamawiający nie dopuszcza słupów, w których kolor czarny jest uzyskany poprzez malowanie. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania słupów stalowych. Opracowanie dot. „Budowy oświetlenia ścieżki pieszo rowerowej przy ulicy Pocztowej oraz Kwiatowej w msc. Urszulin nie przewiduje prowadzenia robót w działce nr 206/2 obręb Michałów. Należy przewidzieć zmianę lokalizacji projektowanej lampy oświetleniowej i jej montaż w działce nr 473 obręb Michałów. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia istniejącej infrastruktury (w szczególności dróg, ścieżek, chodników, przewodów i instalacji technologicznych, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju) oraz szkody spowodowane przez niego podczas wykonywania robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace niezbędne dla usunięcia powstałej szkody na własny koszt. Ponadto, Zamawiający informuje, że:  roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie z literą prawa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane,  zastosowane materiały budowlane powinny odpowiadać Polskim Normom i posiadać wymagane prawem certyfikaty i dopuszczenia,  do wyceny należy przyjąć zastosowanie opraw oświetleniowych o następujących parametrach:  temperatura barwy światła od 4500K do 5700K,  współczynnik oddawania barw – CRI>70,  strumień świetlny oprawy min 9950 lm,  efektywność świetlna min 125 lm/W,  moc oprawy od 72W do 85W. Wykonawca sam ustali kolejność robót i przedstawi ją do zaopiniowania Zamawiającemu najpóźniej na 7 dni przed przystąpieniem do robót. 2.3. Na opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik Nr 1.1 i 1.2 do SIWZ opisujący zakres wykonywanych robot będących przedmiotem zamówienia składają się:  Wykaz zmian do projektu,  Dokumentacja projektowa,  Projekt stałej i czasowej organizacji ruchu,  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR),  Przedmiary robót, W związku z tym, że wynagrodzenie będzie miało charakter kosztorysowy przedmiary robót załączone do SIWZ są wiążące. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysu ofertowego w oparciu o otrzymane od Zamawiającego przedmiar robót, przy zastosowaniu przyjętej przez siebie bazy cenowej do kosztorysowania i po doliczeniu podatku VAT. Kosztorys ofertowy musi być zgodny z przedmiarami robót i powinien zawierać podstawę wyceny robót, opis robót zgodny z opisem ujętym w przedmiarze robót, obmiar zastosowany w przedmiarze robót oraz zryczałtowaną cenę jednostkową netto dla każdej pozycji przedmiaru. 2.4. Rozwiązania równoważne. W przypadku użycia w dokumentacji projektowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy Pzp oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną. 2.5. Gwarancja. Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia - stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go na okres w przedziale od 36 miesięcy (termin minimalny) do 60 miesięcy (termin maksymalny). Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w terminach tam określonych – niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc powinien ten koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba, że gwarancja producenta danego materiału wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych. 2.6. Ubezpieczenie. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę posiadania ubezpieczenia zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w § 11 projektu umowy. 2.7. Podwykonawcy. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca: 1) jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik nr 3 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców; 2) w przypadku podpisania umowy Wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał - o ile będą znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia. 3) jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są w § 14 Projektu umowy. 2.8. Klauzula zatrudnienia. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, prace operatorów sprzętu, prace wykonywane przez kierowców i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia. (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy). Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są § 13 Projektu umowy stanowiącym (Załącznik Nr 2 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach