Przetargi.pl
Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów do szkół podstawowych z terenu Gminy Urszulin w roku szkolnym 2020/2021.

Gmina Urszulin ogłasza przetarg

 • Adres: 22-234 Urszulin, ul. Kwiatowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 825 713 001 , fax. 825 713 001
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Urszulin
  ul. Kwiatowa 35
  22-234 Urszulin, woj. lubelskie
  tel. 825 713 001, fax. 825 713 001
  REGON: 11019787100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugurszulin.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów do szkół podstawowych z terenu Gminy Urszulin w roku szkolnym 2020/2021.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Przedmiotem zamówienia są usługi pn. ”Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów do szkół podstawowych z terenu Gminy Urszulin w roku szkolnym 2020/2021”. 2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozowych, polegających na dowiezieniu uczniów do Zespołu Szkół w Urszulinie (Szkoły Podstawowej w Urszulinie), Szkół Podstawowych w Woli Wereszczyńskiej i Wytycznie. 2. Rozpoczęcie dowożenia dzieci z pierwszej miejscowości na trasie w kierunku szkoły nie wcześniej niż od godziny 720 dowóz do ostatniej miejscowości na trasie najpóźniej do godziny 755 , a także ich odwiezienie w ciągu 45 minut po zakończeniu ostatnich zajęć w placówkach obsługiwanych przez kurs autobusu i położonych na trasie dowozu zgodnie z poniższym opisem przedmiotu zamówienia podzielonego na siedem tras przewozu. Usługa odbywać się będzie zarówno po drogach utwardzonych i gruntowych. Zaleca się Wykonawcom zapoznanie się ze wskazanymi trasami. 3. Dziennie autobusy będą musiały przejechać te trasy dwa lub więcej razy (tzn. dowóz w jednej turze, odwóz w min. dwóch turach), uzależnione będzie to od czasu rozpoczęcia jak i zakończenia lekcji w poszczególnych klasach i szkołach. Odwóz uczniów w dwóch turach prowadzony będzie na trasach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Informacje te zostaną przekazane przez dyrektorów poszczególnych placówek, wybranemu w przetargu Wykonawcy. 4. Dokładne oznaczenie przedziałów czasowych i przystanków w jakich powinien być wykonany dowóz uczniów do szkoły oraz ich odwiezienie po zakończeniu zajęć lekcyjnych ustalane będzie pomiędzy Wykonawcą a dyrektorami poszczególnych szkół. 5. Dopuszcza się możliwość przedstawienia przez Wykonawcę – wybranego w przetargu, w porozumieniu z Zamawiającym innych rozwiązań tras, które mogą być bardziej praktyczne i efektywne, przy uwzględnieniu godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć oraz w oparciu o ceny podane w ofercie. 6. Nadzór nad przewożonymi uczniami, szczególnie pod względem zapewnienia bezpieczeństwa (opieki nad uczniami przy wsiadaniu, wysiadaniu i podczas przejazdu) zapewni Zamawiający/szkoła 7. W przypadku konieczności zapewnienia opieki dodatkowej ze strony Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia dwóch bezpłatnych biletów upoważniających do przejazdu opiekunów dzieci na wszystkich trasach dowozu. 8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na zadanie w formie zakupu imiennych biletów miesięcznych. Bilety miesięczne nie obejmują dowozu uczniów w dni wolne od zajęć. 9. Uczniowie dowożeni będą w okresie trwania zajęć szkolnych od poniedziałku do piątku każdego dnia tygodnia. 10. Wykonawca zobowiązany jest podać kalkulację kosztów dowozu jednego ucznia z danej miejscowość i z powrotem (przy uwzględnieniu ceny brutto jednego biletu miesięcznego) zgodnie z formularzem cenowym biletów miesięcznych załącznik nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g do SIWZ. 2.3.Zamawiający dopuszcza obsługę trasy nr 7 przy wykorzystaniu autobusu i przez kierowcę z innej trasy obsługiwanej przez Wykonawcę. 2.3. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną lub więcej części, z podziałem na 7 części, jak poniżej: część 1 zamówienia trasa: Grabniak – Garbatówka - Sumin – Kozubata – Zabrodzie – Urszulin długość trasy i przewidywana liczba uczniów dowożonych przedstawia poniższa tabela: Trasa 1: Trasa nr Przystanek/ Miejscowość zamieszkania ucznia Liczba uczniów wsiadających Liczba uczniów wysiadających Dzienna długość trasy w km (dowóz i odwóz) ZS* w Urszulinie ZS* w Urszulinie 1. Grabniak 20 24km= 1 kurs X 3 kursy = 72 km Garbatówka 3 Sumin 6 Kozubata 1 Urszulin 30 Razem 30 30 * ZS – Zespół Szkół w Urszulinie, w jego skład wchodzi Szkoła Podstawowa Podana liczba uczniów może ulec nieznacznej zmianie. część 2 zamówienia trasa: Stare Załucze – Nowe Załucze – Dębowiec – Urszulin długość trasy i przewidywana liczba uczniów dowożonych przedstawia poniższa tabela: Trasa 2: Trasa nr Przystanek/ Miejscowość zamieszkania ucznia Liczba uczniów wsiadających Liczba uczniów wysiadających Dzienna długość trasy w km (dowóz i odwóz) ZS* w Urszulinie ZS* w Urszulinie 2. Stare Załucze 6 12km= 1 kurs X 3 kursy = 36 km Nowe Załucze 10 Dębowiec 20 Urszulin 36 Razem 36 36 * ZS – Zespół Szkół w Urszulinie, w jego skład wchodzi Szkoła Podstawowa Podana liczba uczniów może ulec nieznacznej zmianie. część 3 zamówienia trasa: Jamniki – Łomnica – Wola Wereszczyńska – Zawadówka – Babsk – Wiązowiec - Urszulin długość trasy i przewidywana liczba uczniów dowożonych przedstawia poniższa tabela: Trasa 3: Trasa nr Przystanek/ Miejscowość zamieszkania ucznia Liczba uczniów wsiadających Liczba uczniów wysiadających Dzienna długość trasy w km (dowóz i odwóz) ZS* w Urszulinie SP* Wola Wereszczyńska ZS* w Urszulinie SP* Wola Wereszczyńska 3. Jamniki 8 0 24km= 1 kurs X 3 kursy = 72 km Łomnica 4 1 Wola Wereszczyńska 1 0 3 Zawadówka 13 2 Babsk 11 0 Wiązowiec 0 0 Urszulin 37 Razem 37 3 37 3 * ZS – Zespół Szkół w Urszulinie, w jego skład wchodzi Szkoła Podstawowa * SP – Szkoła Podstawowa w Woli Wereszczyńskiej Podana liczba uczniów może ulec nieznacznej zmianie. część 4 zamówienia trasa: Wólka Wytycka – Dominiczyn – Wytyczno - Kol. Wytyczno – Michałów – Urszulin długość trasy i przewidywana liczba uczniów dowożonych przedstawia poniższa tabela: Trasa 4: Trasa nr Przystanek/ Miejscowość zamieszkania ucznia Liczba uczniów wsiadających Liczba uczniów wysiadających Dzienna długość trasy w km (dowóz i odwóz) ZS* w Urszulinie SP* Wytyczno ZS *w Urszulinie SP* Wytyczno 4. Wólka Wytycka 1 5 19km= 1 kurs X 3 kursy = 57 km Dominiczyn 0 8 Wytyczno 8 0 14 Kol. Wytyczno 0 1 Michałów 4 0 Urszulin 0 0 13 Razem 13 14 13 14 * ZS – Zespół Szkół w Urszulinie, w jego skład wchodzi Szkoła Podstawowa * SP – Szkoła Podstawowa w Wytycznie Podana liczba uczniów może ulec nieznacznej zmianie. część 5 zamówienia trasa: Wielkopole — Przymiarki – Wereszczyn – Sęków – Zastawie – Borysik - Urszulin długość trasy i przewidywana liczba uczniów dowożonych przedstawia poniższa tabela: Trasa 5: Trasa nr Przystanek/ Miejscowość zamieszkania ucznia Liczba uczniów wsiadających Liczba uczniów wysiadających Dzienna długość trasy w km (dowóz i odwóz) ZS* w Urszulinie ZS* w Urszulinie 5. Przymiarki 6 20km= 1 kurs X 3 kursy = 60 km Wielkopole 3 Wereszczyn 16 Sęków 2 Zastawie 14 Urszulin 41 Razem 41 41 * ZS – Zespół Szkół w Urszulinie, w jego skład wchodzi Szkoła Podstawowa Podana liczba uczniów może ulec nieznacznej zmianie. część 6 zamówienia trasa: Kulczyn - Wincencin – Andrzejów – Urszulin długość trasy i przewidywana liczba uczniów dowożonych przedstawia poniższa tabela: Trasa 6: Trasa nr 6. Przystanek/ Miejscowość zamieszkania ucznia Liczba uczniów wsiadających Liczba uczniów wysiadających Dzienna długość trasy w km (dowóz i odwóz) ZS* w Urszulinie ZS* w Urszulinie Kulczyn 5 Wincencin 13 8,5km= 1 kurs X 3 kursy = 25,5 km Andrzejów 16 Urszulin 34 Razem 34 34 * ZS – Zespół Szkół w Urszulinie, w jego skład wchodzi Szkoła Podstawowa Podana liczba uczniów może ulec nieznacznej zmianie. część 7 zamówienia trasa: Borysik – Zabrodzie – Urszulin długość trasy i przewidywana liczba uczniów dowożonych przedstawia poniższa tabela: Trasa 6: Trasa nr 7. Przystanek/ Miejscowość zamieszkania ucznia Liczba uczniów wsiadających Liczba uczniów wysiadających Dzienna długość trasy w km (dowóz i odwóz) ZS* w Urszulinie ZS* w Urszulinie Borysik 6 Zabrodzie 6 5,5km= 1 kurs X 3 kursy = 16,5 km Urszulin 12 Razem 12 12 * ZS – Zespół Szkół w Urszulinie, w jego skład wchodzi Szkoła Podstawowa Podana liczba uczniów może ulec nieznacznej zmianie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty ilości dowożonych uczniów w ciągu roku szkolnego i musi być ona akceptowalna przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany tras i godzin dojazdów i odjazdów do szkół wynikających ze zmian nauki w szkołach. 2.3.1. Zamawiający zastrzega możliwość całkowitego lub częściowego zawieszenia realizacji umowy w przypadku wystąpienia przeszkód uniemożliwiających normalne funkcjonowanie szkół w szczególności wprowadzenia przez władze nakazu całkowitego lub częściowego zamknięcia szkół. 2.3.2. W okresach jesiennych i zimowych pojazdy dowożące dzieci muszą być ogrzewane, a na stopniach wejściowych do autobusów nie może zalegać lód i nie mogą one być śliskie. Szczególną uwagę należy zwrócić podczas wchodzenia, schodzenia i przeprowadzania dzieci, w celu zapewnienia bezpieczeństwa. 2.3.3. Zakresy usług określone w SIWZ są jedynie ilościami szacunkowymi określonymi dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego postępowania. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia mniejszej ilości poszczególnych usług w zależności od bieżących potrzeb. Przewidywane ilości poszczególnych biletów będących przedmiotem niniejszego zamówienia nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia roszczeń przez Wykonawcę, co do ilości faktycznie zamówionych przez Zamawiającego biletów w toku realizacji umowy. Ceny biletów nie ulegną podwyższeniu w ciągu roku szkolnego. 2.3.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty ilości dowożonych uczniów w ciągu roku szkolnego. 2.3.5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany tras i godzin dojazdów i odjazdów do szkół wynikających ze zmian nauki w szkołach. 2.3.6. W ramach linii komunikacyjnych i kursów według rozkładów utworzonych wg. niniejszej specyfikacji, poza niniejszym zleceniem, Wykonawca będzie świadczyć odpłatne usługi transportowe na rzecz innych osób (mieszkańców gminy) w ramach opłat biletowych, z zastrzeżeniem, iż musi przede wszystkim zapewnić transport uczniom i dzieciom w ramach zawartej umowy. Uczniowie bezwzględnie muszą mieć zapewnione miejsca siedzące. 2.3.7. Przewozy będą się odbywały we wszystkie dni nauki w szkole. Natomiast po zawiadomieniu wykonawcy przez zamawiającego w dni wolne od nauki szkolnej oraz w dni odpracowywane- dowóz w te dni nie będzie dodatkowo obciążał Zamawiającego powinny być wkalkulowane w cenę biletu miesięcznego. W przypadku zmiany szkolnego tygodniowego planu lekcji, planu przewozów lub ilości przewożonych uczniów wykonawca dostosuje świadczenie swoich usług zamawiającemu uwzględniając te zmiany. 2.3.8. Zamawiający w przypadku potrzeby realizacji zadań nie przewidzianych w niniejszym SIWZ przewiduje i dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. Uzupełnienie polegać może na powtórzeniu zamówienia na wybranych trasach. 2.3.9. W przypadku odmiennej organizacji pracy szkoły i skrócenia zajęć lekcyjnych np. w dni rekolekcji, w dni sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, w przeddzień ferii świątecznych itp. Wykonawca zapewni odwóz uczniów we wcześniejszych godzinach. Wcześniejsza organizacja odwozów nie stanowi dodatkowych zadań, należy ja wkalkulować w cenę biletu. 2.3.10. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi przewozowej pojazdami sprawnymi technicznie, zapewniającymi bezpieczeństwo uczniów i spełniającymi wymagania szczegółowe jak dla pojazdów do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej oraz posiadać wymagane dokumenty potwierdzające kwalifikacje kierowcy i właściwy stan techniczny pojazdów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz.2140 z późn. zm.). 2.3.11. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres realizacji niniejszej umowy ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obligatoryjnego przy zarobkowych przewozach pasażerskich autobusami, jak również do posiadania i aktualizacji wszelkiego rodzaju uprawnień, zezwoleń, licencji i badań technicznych pojazdów, wymaganych przy wykonaniu tego rodzaju przewozów. 2.3.12. Ustalona w planie dowożenia kolejność punktów zbornych (przystanków) oraz godziny odjazdów może być zmieniona przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu przetargu, jak również w czasie realizacji zawartej umowy, celem dostosowania trasy do potrzeb szkoły i uczniów. 2.3.13. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras przewozu dzieci, terminów ich wykonywania, ze względu na okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a podyktowanych potrzebami Zamawiającego wynikającymi z konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówek oświatowych. 2.3.14. Ostateczna ilość kursów powrotnych wynikająca z organizacji pracy szkoły zostanie ustalona pomiędzy Dyrektorami Szkół a Wykonawcą. 2.3.15. Do obowiązków wykonawcy należy posiadanie zezwoleń i uzgodnień z zarządcami dróg w tym dla rodzaju przewozu. Posiadanie rozkładu jazdy zgodnie z ustawą o transporcie drogowym w przewozach osób wraz z podaniem do publicznej wiadomości, rozkładów jazdy i bieżące wykonywanie zmian i dostosowywanie i aktualizacji w zakresie kursów godzin przyjazdów i odjazdów z punktów zbornych z czytelną informacją na punktach zbornych dla publicznej wiadomości informacji o przewozach osób.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach