Przetargi.pl
Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sośniach

Gmina Sośnie ogłasza przetarg

 • Adres: 63-435 Sośnie, Wielkopolska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 739 39 10 , fax. 62 739 39 33
 • Data zamieszczenia: 2021-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sośnie
  Wielkopolska 47
  63-435 Sośnie, woj. wielkopolskie
  tel. 62 739 39 10, fax. 62 739 39 33
  REGON: 250855038
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.sosnie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sośniach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sośniach. W ramach omawianej inwestycji przewiduje się rozbiórkę części istniejących obiektów oraz wybudowanie nowych trwałych obiektów potrzebnych z punktu widzenia procesu technologicznego wraz z towarzyszącą infrastrukturą, a także adaptację istniejących obiektów. Dojazd na teren zakładu zapewniony będzie wjazdem z istniejącej drogi publicznej. Obiekty oczyszczalni ścieków połączone będą ze sobą poprzez układ dróg wewnętrznych i pieszych ciągów komunikacyjnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach