Przetargi.pl
Zaprojektowanie, dostawa i montaż zespołu klimatyzatorów dla Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Dojazd 11

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8487043 , fax. 61 8955043
 • Data zamieszczenia: 2021-08-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  ul. Wojska Polskiego 28
  60-637 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8487043, fax. 61 8955043
  REGON: 18440000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.up.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie, dostawa i montaż zespołu klimatyzatorów dla Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Dojazd 11
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania p.n. „Dostawa i montaż zespołu klimatyzatorów dla budynku Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Dojazd 11 w Poznaniu” na podstawie przekazanego przez Inwestora projektu przetargowego „Instalacja klimatyzacji” oraz opracowanego przez Wykonawcę projektu technicznego. Tabela 1. Wykaz robót oraz zakres ich wykonania Poz. Rodzaj robót Zakres robót Podstawa wykonania 1 Prace projektowe I. Na podstawie projektu przetargowego „Instalacja klimatyzacji” sporządzenie koniecznego do wykonania całości zadania projektu technicznego zawierającego w treści dobór urządzeń określonego producenta, zaprojektowanie miejsca i rodzaju posadowienia urządzeń, zaprojektowanie instalacji: chłodniczych, odprowadzenia skroplin, zasilania elektrycznego, sterowania, instalacji odgromowej i uziemiającej. II. Opracowanie instrukcji użytkowania urządzeń i instalacji Projekt przetargowy instalacji klimatyzacji, SIWZ, dokumentacja techniczna budynku, uzgodnienia z Użytkownikami 2. Roboty instalacyjne Wykonanie instalacji klimatyzacji pomieszczeń wskazanych w projekcie – w tym dostawa i montaż urządzeń, montaż konstrukcji nośnych, wykonanie instalacji chłodniczych oraz odprowadzenia skroplin, napełnienie czynnikiem chłodniczym, wykonanie prób szczelności. Przekazana przez inwestora dokumentacja projektowa, SIWZ i STWiOR oraz opracowany przez Wykonawcę projekt techniczny 3. Roboty elektryczne Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej, sterującej oraz odgromowej i uziemiającej j.w. 4. Roboty towarzyszące Wykonanie przepustów instalacyjnych, wykonanie wyprawek budowlanych i malarskich w miejscach przejść przewodów rurowych i elektrycznych, wykonanie oznaczeń elementów sterowania i zabezpieczenia. Opisanie rozdzielni. j.w. 5. Uruchomienie instalacji Uruchomienie instalacji chłodniczej, dokonanie sprawdzeń i regulacji, ustawienie parametrów pracy zgodnie z założeniami projektowymi. j.w. 6. Przeszkolenie użytkowników 1. Przeszkolenie P.T. Użytkowników w zakresie użytkowania klimatyzatorów. 2. Przekazanie pracownikom obsługi technicznej podstawowych wiadomości o działaniu i obsłudze urządzeń i instalacji 7. Serwisy gwarancyjne Wykonywanie nieodpłatnych serwisów gwarancyjnych dwukrotnie w ciągu roku w okresie obowiązywania gwarancji. W ramach serwisu ująć również czyszczenie skraplaczy i filtrów oraz odgrzybianie jednostek wewnętrznych. UWAGA Ofertę należy przygotować na podstawie przekazanej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. przeprowadzonej wizji lokalnej oraz informacji zawartych w SIWZ 3.2 Opis budynku, w którym będzie montowana klimatyzacja. Budynek został wybudowany w 2011 roku. Jest to budynek o charakterze dydaktyczno – laboratoryjnym z dużym udziałem wentylacji. Obiekt tworzy w rzucie literę E, składa się z 1- kondygnacyjnego budynku o wysokości 12 m oraz trzech 3- kondygnacyjnych budynków dydaktycznych o wymiarach zewnętrznych 43 x 15 m i wysokości 12 m, stanowiących jego skrzydła. Projekt obejmuje wykonanie klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach trzech 3- kondygnacyjnych segmentów budynku na drugiej i trzeciej kondygnacji. 3.3 Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 24 miesięcy gwarancji na wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Długość okresu gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert. Koszty serwisów gwarancyjnych wraz z kosztami materiałów należy ująć w cenie oferty. 3.4 W okresie gwarancji należy: - prowadzić serwis i konserwację wykonanej instalacji klimatyzacji zgodnie z wymogami producenta oraz obowiązującymi przepisami wraz z przeglądami i wpisem do Centralnego Rejestru Operatorów jeżeli tego układ chłodniczy wymaga. Koszty prac zgodnie z p.3.3. 3.5 Wymagania dotyczące materiałów - użyte materiały winny być w I gatunku jakościowym, posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zapewniające pełną sprawność eksploatacyjną. Na etapie wykonywania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć deklaracje zgodności, certyfikaty na użyte materiały z wymaganymi załącznikami przed ich wbudowaniem. 3.6 Wykonawca odpowiedzialny jest za całokształt, w tym: za przebieg i terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia, spełnienie innych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć mienie zleceniodawcy przed zniszczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za realizację robót, a w przypadku wykonania ich niezgodnie z ustawą Prawo budowlane lub uszkodzeniem obiektu - jest zobowiązany do przywrócenia stanu pierwotnego i usunięcia powstałych usterek na własny koszt. 3.7 Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy* (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1040 z późn. zm): *art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 roku – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca -do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 3.7.1. Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności bezpośrednio na placu budowy zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z osobą/osobami zatrudnionymi na umowę o pracę przed zakończeniem wykonania przedmiotu umowy, to wówczas Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby/osób. 3.7.2. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: 3.7.2.1. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę: a) Roboty budowlane będą świadczone przez osoby wymienione w wykazie pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia stanowiącym załącznik nr 2A do umowy. b) Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia zawarcia umowy będzie zobowiązany do przedstawienia zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia ww. osób (kopię umów o pracę), a także oświadczenia ww. osób, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust.3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz. u. z 2018 roku, poz.2177 z 2019r. poz. 1564) przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, c) Wykonawca na każde pisemne żądanie zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych przedkładał będzie zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób, oświadczenia zatrudnionych osób o otrzymaniu pensji, przedkładał dowody odprowadzenia składek ZUS, przez cały okres realizacji zamówienia. 3.7.2.2. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia osób na umowę o pracę: a) W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o której mowa w pkt.3.8.3.1 b) i c) SIWZ wykonawca będzie każdorazowo płacił zamawiającemu karę w wysokości 500,00 PLN. b) W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w pkt.3.8.3.1 b) i c) SIWZ lub zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych w ofercie, zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczy dodatkowo kary umowne wskazane w projekcie umowy jak za odstąpienie od umowy. c) W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, możliwe jest zastąpienie ww. osoby inną osobą pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania, co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia określone przez wykonawcę w ofercie. 3.9 Komplet dokumentacji technicznej opisującej przedmiot zamówienia stanowi załącznik do SIWZ: 3.10 Miejsce realizacji: budynek Biocentrum przy ul. Dojazd 11 w Poznaniu. Wymagania dotyczące robót – wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. oraz z zaleceniami inspektorów nadzoru. Roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych oraz wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji i jej załącznikach. 3.11. Postanowienie dotyczące udziału podwykonawców w wykonaniu zamówienia publicznego. · Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w zakresie projektowania Jeżeli Wykonawca ma zamiar realizować elementy przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców (jeśli wiadomo Wykonawcy co do nazwy firmy podwykonawcy na etapie składania ofert to wówczas wypełnia kolumnę 1 i koniecznie kolumnę 2 w poniższej tabeli.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach