Przetargi.pl
Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną i procesu zaopatrzenia w asortyment apteczny w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu

Szpital Wojewódzki w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 60-479 Poznań, ul. Juraszów
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8212 359, 61 8212 267 , fax. 61 8212 359, 61 8233 451
 • Data zamieszczenia: 2021-08-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wojewódzki w Poznaniu
  ul. Juraszów 42570
  60-479 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8212 359, 61 8212 267, fax. 61 8212 359, 61 8233 451
  REGON: 29220900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lutycka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną i procesu zaopatrzenia w asortyment apteczny w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres prac zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia, schematach, rzutach, STWIOR itp. stanowiące załączniki do SIWZ, na zasadach określonych w załączniku nr 4 do SIWZ - wzór umowy. Dokumentacja projektowa zawiera: - projekt wykonawczy: TOM 1 BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA TOM 2 INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA TOM 3 INSTALACJA C.O., WENTYLACJA, KLIMATYZACJA TOM 4 INSTALACJA ELEKTRYCZNA TOM 5 INSTALACJA TELETECHNICZNA TOM 6 TECHNOLOGIA MEDYCZNA - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót STWIOR TOM 1 BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA TOM 2 INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA TOM 3 INSTALACJA C.O., WENTYLACJA, KLIMATYZACJA TOM 4 INSTALACJA ELEKTRYCZNA TOM 5 INSTALACJA TELETECHNICZNA TOM 6 TECHNOLOGIA MEDYCZNA - przedmiar robót TOM 1 BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA TOM 2 INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA TOM 3 INSTALACJA C.O., WENTYLACJA, KLIMATYZACJA TOM 4 INSTALACJA ELEKTRYCZNA TOM 5 INSTALACJA TELETECHNICZNA TOM 6 TECHNOLOGIA MEDYCZNA -rysunki Zamawiający wymaga zatrudnienia wszystkich osób wykonujących realizację przedmiotu zamówienia na umowie o pracę - potwierdzonych oświadczeniem. Zaleca się, aby przed przygotowaniem i złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej obszaru stanowiącego teren budowy. Wizję lokalną przewidziano w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku), w godzinach od 9:00 do 14:00. Zainteresowani Wykonawcy proszeni są o zgłoszenie wniosku dokonania wizji lokalnej na adres e-mail: minska@lutycka.pl. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia zgodnie z w/w opisem i na zasadach określonych we wzorze umowy. Wykonawca do realizacji zamówienia musi posiadać niezbędne uprawnienia do projektowania oraz zapewnia realizację umowy przez osoby posiadające wymagane przepisami prawa uprawnienia. Zastosowane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz w przedmiarze robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji Zamawiającego. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. UWAGA: Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w sytuacjach określonych poniżej: Jeżeli w treści dokumentacji przetargowej w opisie przedmiotu zamówienia użyto zapisów określonych w art. 30 uPzp a szczególnie wskazujących na: nazwy własne, znaki towarowe, patenty, normy, ocen i specyfikacji technicznych, systemów referencji technicznych lub pochodzenie produktu, źródło lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, to należy je traktować wyłącznie jako przykładowe, w takim przypadku Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne". Przez ofertę równoważną należy rozumieć taką ofertę, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o co najmniej takich samych lub lepszych parametrach, jakie zostały określone w SIWZ, lecz oznaczonych np. innym znakiem towarowym, patentem, normą lub pochodzeniem. Ofertą równoważną są produkty lub rozwiązania, które odpowiadają lub przewyższają pod względem jakości i funkcjonalności produkty lub rozwiązania wskazane przez zamawiającego w SIWZ oraz ich nie obniżają. Na Wykonawcy składającym ofertę równoważną spoczywa obowiązek udowodnienia równoważności oferowanych produktów lub rozwiązań.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach