Przetargi.pl
„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Krzanowice”

Gmina Krzanowice ogłasza przetarg

 • Adres: 47-470 Krzanowice, Morawska 5
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 410 82 02 , fax. wew. 140
 • Data zamieszczenia: 2022-12-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krzanowice
  Morawska 5
  47-470 Krzanowice, woj. śląskie
  tel. 32 410 82 02, fax. wew. 140
  REGON: 276258428
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Krzanowice”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Krzanowice” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, na terenie którego zbierane i magazynowane będą odpady komunalne, dostarczone przez mieszkańców Gminy Krzanowice oraz prowadzone będą działania towarzyszące, np. działania edukacyjne. Jako optymalne miejsce do organizacji punktu selektywnej zbiórki odpadów Gmina wytypowała działkę nr 721, AM 5, obręb Krzanowice, położoną pomiędzy miejscowością Krzanowice a miejscowością Bojanów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach