Przetargi.pl
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bieżuniu

Urząd Miasta i Gminy Bieżuń ogłasza przetarg

 • Adres: 09-320 Bieżuń, ul. Warszawska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 23 6578056, , fax. 23 6578039
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy Bieżuń
  ul. Warszawska 2
  09-320 Bieżuń, woj. mazowieckie
  tel. 23 6578056, , fax. 23 6578039
  REGON: 53371300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.biezun.nv.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bieżuniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Przedmiotem zamówienia jest Budowa Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bieżuniu 3.2 Szczegółowy zakres robót stanowią załączniki: - dokumentacja projektowa załącznik nr 9 do SIWZ - przedmiar robót załącznik nr 10 do SIWZ - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót załącznik nr 11 do SIWZ. 3.3 Zakres robót obejmuje min: 1) wykonanie utwardzenia terenu oraz dróg dojazdowych według projektu zagospodarowania działki, 2) wybudowanie budynku gospodarczego pod pojemniki na odpady, 3) wybudowanie separatora na substancje ciekłe i oleiste a także szkodliwe dla wód gruntowych, 4) wykonanie ogrodzenia panelowego, 5) wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w pojemniki do składowania odpadów zgodnie z dokumentacją projektową. Uwaga: realizacja inwestycji nie dotyczy wykonania dwóch zjazdów na teren punktu selektywnej zbioru odpadów komunalnych –w projekcie budowlanym zaznaczone jako oddzielne opracowanie Uwaga: załączony przedmiar robót jest materiałem pomocniczym do wyliczenia ceny ryczałtowej oferty, a ewentualne nie ujęte w nich elementy robót wynikające z projektu nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia. Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 45233320-8 Fundamentowanie dróg 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 3.4 W zakres zamówienia wchodzą wszystkie prace, czynności oraz roboty, które należy zrealizować by przedmiot zamówienia został wykonany należycie, zgodnie z zobowiązującymi normami i przepisami prawa, sztuką budowlaną, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót. 3.5 Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane. Wszystkie materiały i urządzenia powinny posiadać stosowne atesty, certyfikaty bezpieczeństwa i świadectwa zgodności. 3.6 Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi 36 miesięcy. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji. 3.7 Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie terenu objętego inwestycją, na którym wykonywane są roboty od chwili rozpoczęcia robót aż do zakończenia realizacji inwestycji (zakończonej protokołem odbioru) odpowiedzialny będzie Wykonawca. 3.8 Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy do dostarczenia zamawiającemu kosztorysu ofertowego (zgodnie z cenami podanymi w formularzu ofertowym). Kosztorys należy opracować na podstawie przedmiaru robót (podanych w przedmiarze podstaw ustalenia cen) z uwzględnieniem wszystkich dodatkowych robót i kosztów niezbędnych do wykonania zadania a nie ujętych w przedmiarze robót w formie szczegółowej. Wykonawca nie ma obowiązku dołączania do oferty kosztorysu ofertowego. 3.9 W przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej ( w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót) Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub źródła pochodzenia lub szczególnego procesu, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów należy to traktować wyłącznie jako rozwiązanie przykładowe określające standard odnośnie minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oczekiwanych materiałów i urządzeń a Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń, produktów równoważnych. Wszystkie materiały, urządzenia czy rozwiązania równoważne w stosunku do materiału, urządzenia produktu wskazanego jako przykładowy muszą być co najmniej tej samej wytrzymałości, trwałości, co najmniej o parametrach technicznych materiałów i urządzeń, jeśli zostały określone w dokumentacji projektowej, musza posiadać stosowne atesty, aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania, muszą spełniać te same funkcje, wymagania bezpieczeństwa konstrukcji. Do wykonawców należy potwierdzenie równoważności. Zaproponowane materiały równoważne będą akceptowane przez zamawiającego lub Inspektora nadzoru. 3.10 Proponuje się aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i wykonania zamówienia. Koszty dokonania lokalnej wizji terenu poniesie wykonawca. 3.11 Zasilanie placu budowy w wodę i energię leży po stronie Wykonawcy – sposób rozwiązania i koszt wg własnej kalkulacji Wykonawcy. 3.12 Do zakresu robót i obowiązków wykonawcy przedmiotu zamówienia w ramach ceny ryczałtowej wchodzić będzie również: a) organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy, b) doprowadzenie mediów dla potrzeb placu budowy, c) zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich, d) nadzór nad mieniem i ubezpieczenie budowy, e) utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania prac, f) koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów (jeżeli dotyczy), g) prowadzenie robót w sposób bezpieczny, h) uwzględnienie miejsca, odległości, kosztu wywozu, składowania i utylizacji odpadów, i) obsługa geodezyjna w tym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu w 2 egz. j) natychmiastowe usunięcie w sposób celowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez wykonawcę w trakcie realizacji robót, k) przy realizacji robót przestrzeganie warunków zawartych w uzgodnieniach jeżeli dotyczy, l) demontaż obiektów tymczasowych i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. 3.13 Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 3.13.1 Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby wszystkie prace fizyczne związane z wykonaniem wszystkich robót objętych zamówieniem, których wykonanie polega na wykonywaniu prac w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnił w/w osoby na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na to miejsce innej osoby. Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: - roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i demontażowe - wykonanie nawierzchni – korytowanie, układanie obrzeży, ustawianie krawężników, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, - montaż konstrukcji metalowych i pokryć dachowych, - wykonanie ogrodzenia, - montaż separatora, - wykonanie prac porządkowych, - obsługa maszyn budowlanych, - wykonanie innych czynności (prac fizycznych) związanych z wykonaniem bezpośrednio prac budowlanych objętych przedmiotem zamówienia Wymóg nie dotyczy czynności wykonywanych przez osoby kierujące budową: kierownika budowy, kierownika robót oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie: dostawców materiałów budowlanych. Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: Poprzez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. 3.13.2 Wykonawca lub Podwykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wykaz osób, które będą wykonywać czynności określone w pkt 3.13.1 wraz z oświadczeniem, że wymienione osoby są zatrudnione w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy. O każdorazowej zmianie wskazanych w wykazie osób (aktualizacji) Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego na piśmie przed wprowadzeniem pracownika na budowę. 3.13.3 W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 3.13.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia w/w wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3.13.4 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 3.13.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy, - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 3.13.5 Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 3.13.1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego (wzór umowy Załącznik nr 7 do SIWZ). Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 3.13.1 czynności. 3.13.6 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233320-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). 15.2 Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016, poz. 359 j.t.). 15.3 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 15.4 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Bieżuniu Nr : 60 8212 0009 0000 3678 2008 0006 z podaniem tytułu: Wadium na „Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bieżuniu.” 15.5 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego, a kserokopia dowodu wpłaty będzie dołączona do oferty. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno znajdować się faktycznie na koncie Zamawiającego przed terminem (godzina) składania ofert. Nie jest wystarczające doręczenie dowodu przelewu. 15.6 W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty. 15.7 Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub gdy wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy). 15.8 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 15.14. 15.9 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 15.10 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 15.11 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 15.8, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 15.12 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 15.13 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 15.14 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 15.15 Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowo, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy PZP i pkt 15.14) SIWZ. Gwarancja powinna przewidywać okres bezwarunkowej wypłaty maksymalnie do 14 dni od pierwszego pisemnego żądania wypłaty wadium. 15.16 Wszystkie formy wadium powinny mieć określoną ważność zgodną z okresem związania ofertą. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, przekazał Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. 2) Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody (dokumenty bądź informacje potwierdzające), że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 1) Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) 2) Dowód wniesienia wadium (jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz) 3) Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę – jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów 4) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi. 5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeżeli dotyczy – załącznik nr 8 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach