Przetargi.pl
„Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Radłowie - w formule zaprojektuj i wybuduj”

Urząd Miejski w Radłowie ogłasza przetarg

 • Adres: 33-130 Radłów, ul. Kolejowa
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 146 782 044 , fax. 146 782 818
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Radłowie
  ul. Kolejowa 7
  33-130 Radłów, woj. małopolskie
  tel. 146 782 044, fax. 146 782 818
  REGON: 54565600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaradlow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Radłowie - w formule zaprojektuj i wybuduj”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Radłowie, wraz z kompletnym wyposażeniem, infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu na działce ewidencyjnej nr 1320/6 w Radłowie. 2. Zadnie współfinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.5.2 Gospodarka odpadami – SPR Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 3. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w dwóch etapach: a) Etap I – obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji oraz uzyskanie prawomocnej decyzji udzielającej pozwolenia na budowę i zatwierdzającej projekt budowlany oraz wszelkich innych niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji, b) Etap II – obejmuje kompleksowe wykonanie robót budowlanych i montażowych oraz dostawę niezbędnego wyposażenia. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) W ramach Etapu I: 1) wykonanie Projektu budowlanego – pełno branżowego, opracowanego w zakresie zgodnym z ustawą z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane, wraz z innymi opracowaniami wymaganymi dla uzyskania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę (w tym np. plan BIOZ, operat wodno-prawny itd.), 2) opracowanie, skompletowanie i złożenie do właściwego organu kompletnego Wniosku o Pozwolenie na Budowę (wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami), a następnie pozyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego Pozwolenia na Budowę. 3) opracowanie, skompletowanie i złożenie do właściwych organów wszystkich innych niezbędnych wniosków o pozwolenia i decyzje wymagane do skompletowania Wniosku o Pozwolenie na Budowę, jak też pozyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego takich pozwoleń i decyzji. Wykonawca wystąpi i pozyska przy tym w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim i UE opinie, ekspertyzy i uzgodnienia niezbędne do uzyskania Pozwoleń na Budowę oraz niezbędne do uzyskania decyzji i pozwoleń poprzedzających Pozwolenie na Budowę. 4) opracowanie i skompletowanie wniosków oraz pozyskanie przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich wymaganych zgodnie z prawem polskim i UE uzgodnień, opinii pozwoleń, decyzji administracyjnych niezbędnych do uruchomienia i eksploatacji Obiektu (PSZOK), w tym w szczególności pozwolenia na użytkowanie. 5) wykonanie Dokumentacji wykonawczej (projekty wykonawcze) dla celów realizacji robót. Projekty techniczne wykonawcze, stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa Projektu budowlanego. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu budowlanego oraz warunków określonych w opiniach i uzgodnieniach, jak również zgodnie wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie również do: a) Weryfikacji wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia, b) Wykonania niezbędnego rozpoznania geologicznego, jeśli uzna takie za konieczne, c) Wykonania inwentaryzacji istniejących obiektów, urządzeń i sieci w zakresie potrzebnym dla sporządzenia projektu budowlano-wykonawczego, jeśli uzna to za konieczne, d) Wykonawca w ramach swoich obowiązków zapewni sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony projektanta. b) W ramach Etapu II: 1) Wykonanie prac przygotowawczych i pomocniczych: a) zagospodarowanie placu budowy, w tym zaplecza budowy, doprowadzenie mediów niezbędnych na czas budowy (opomiarowanych w sposób umożliwiający ich rozliczenie z Zamawiającym), ogrodzenia, dróg dojazdowych, urządzeń p.poż. i BHP. b) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej przed etapem wykonawstwa, na etapie wykonawstwa Robót i inwentaryzacji powykonawczej. c) prace wymagane do przygotowania terenu pod budowę PSZOK. 2) Wykonanie robót budowlanych oraz wykończeniowych PSZOK, w tym między innymi: a) Robót ziemnych, betonowych i żelbetowych: fundamenty obiektów budowlanych (w tym budynków), ewentualne fundamenty pod urządzenia, podłoża itp. b) Budynków i budowli, w tym:  wykonanie rampy rozładowczej PSZOK (dł. 17 - 18 m, szer. 4,0 - 5,0 m, wys. 2,1 – 2,5m) w technologii żelbetonowej wylewanej "na mokro" lub z prefabrykatów,  dostawa i ustawienie obiektu spełniającego funkcje biurowe, wykonanego w technologii kontenerowej i wyposażeniu odpowiedniego dla całodobowej pracy jednoosobowej obsługi PSZOK o pow. około 20 m2 i wys. min. 2,6 m z odpowiednią wentylacją, ogrzewanej i klimatyzowanej z pełnym węzłem sanitarnym,  dostawa i montaż pomieszczenia o powierzchni około 30 m2 i wys. min. 2,6 m, jako kontenera przeznaczonego do stałego pobytu ludzi dla urządzenia warsztatu do napraw sprzętu używanego.  dostawa i montaż kontenera magazynowego o pow. 20 m2, przeznaczonego do przechowywania pojemników do gromadzenia i czasowego przechowywania odpadów niebezpiecznych i innych oraz narzędzi do użytku obsługi obiektu.  budowa wiaty magazynowej (o pow. 70 m2) wykonanej w technologii stalowej przy użyciu profili zimnogiętych w całości skręcanych ze ścianami i dachem.  wykonanie żelbetowego boksu lub z elementów systemowych przeznaczonych na gromadzenie odpadów zielonych o pow. min. 50 m2 i wys. min. 3m.  wykonanie elementów systemowych lub żelbetowego boksu o pow. min. 10 m2 i wysokości ścian osłonowych 3m - przeznaczonego do mycia pojemników na odpady.  dostawa i montaż garażu tzw. blaszaka z przeznaczeniem do parkowania samochodów osobowych lub dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 Mg. Powierzchnia garażu 25m2.  Wykonanie boksu przeznaczonego do mycia pojemników na odpady o pow. min. 10m2 i wysokości 3m wyposażonego w bieżącą wodę i kratkę ściekową. c) Demontaż i rozbiórka istniejących obiektów na terenie lokalizacji PSZOK, jeżeli będą takie obiekty i będą kolidowały z planowanymi obiektami. d) Wykonanie pozostałych robót budowlanych i wykończeniowych oraz zagospodarowanie terenu wraz z obiektami małej architektury. 3) Wykonanie instalacji wewnętrznych, niezbędnych dla funkcjonowania Obiektów takich jak: a) Wentylacja w pomieszczeniach przewidzianych na pobyt ludzi. b) Instalacje grzewcze (elektryczne) w pomieszczeniach przewidzianych na pobyt ludzi. c) Instalacje wodociągowe (sanitarna, technologiczne, p.poż) wraz z armaturą i urządzeniami. d) Instalacje kanalizacyjne (technologiczne, sanitarne, deszczowe) wraz z przyborami i urządzeniami. e) Instalacje elektroenergetyczne dla potrzeb użytkowania PSZOK (oświetlenie i gniazda). f) Instalacje słaboprądowe (teletechniczna, alarmowa, itp.). g) Instalacje odgromowe. h) Instalacje systemu sterowania i wizualizacji oraz monitoringu za pomocą kamer 4) Wykonanie placów, dróg, chodników - zapewniających dojazd, dojście i możliwość manewrowania na terenie Obiektu (PSZOK), w tym: a) placu komunikacji wewnętrznej o pow. min. 1650m2 z nawierzchni betonowej lub asfaltowej o nośności 10Mg na oś pojazdu z urządzeniem miejsc postojowych oraz b) ciągów komunikacyjnych (pieszych i jezdnych) wraz z odwodnieniem powierzchni placu krytymi kanałami deszczowymi zakończonymi separatorami błota, tłuszczy i substancji ropopochodnych. 5) Wykonanie zagospodarowania terenu, w tym: a) Oświetlenie zewnętrzne, b) Ogrodzenie, bramy wjazdowe, furtki, szlabany, mała architektura, c) Pozostałe prace (m.in. obsadzenie skarp, urządzenie zieleni, w tym zieleń izolacyjna). 6) Wykonanie przyłączy i połączeń komunikacyjnych PSZOK z obiektami zewnętrznymi (drogowych, z siecią elektroenergetyczną, z siecią wodociągową, z siecią kanalizacji sanitarnej, z odbiornikiem wód deszczowych, z innymi niezbędnymi sieciami). 7) Wykonanie ścieżki edukacyjną w formie skweru z zielenią ozdobną. Teren przeznaczony pod komunikację pomiędzy poszczególnymi elementami skweru nie powinien przekroczyć 130m2 i należy go wykonać o nawierzchni naturalnej (drewno, kamień) umożliwiającej poruszanie się osób niepełnosprawnych w tym na wózkach kołowych. W ramach ścieżki należy wykonać: a) 4 tablice informacyjne o wysokości max do 1,2 m, szerokości max do 2,0 m, zainstalowanych na wys. min. 0,6 m. b) 4 ławki ustawione w rejonie tablic informacyjnych o szerokości max do 0,50m, długości max do 2,0 m, wysokości około 0,45 m. c) stojak na rowery o wysokości max do 0,75 m, szerokości min do 0,85 m. 8) Wyposażenie PSZOK: a) kontenery z uchylnym dachem zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i pojemniki służące do gromadzenia i czasowego magazynowania odpadów komunalnych:  Kontenery o katalogowej pojemności. 33m3 – 2 szt.  Kontenery o katalogowej pojemności. 30m3 – 10 szt.  Kontener KP-30 na żużle i popioły o poj.30 m3 – 1 szt.  Kontener KP-16 o pojemności. 16m3 – 1 szt.  Worek typu "big bag" – 3 szt.  Pojemnik na przeterminowane leki i strzykawki – 1 szt.  Pojemnik na chemikalia – 1 szt.  Pojemnik na zużyte baterie i akumulatory – 1 szt.  Pojemnik na świetlówki – 1 szt.  Pojemnik na tonery – 1 szt. b) waga samochodowa o dł. min 10 m i zakresie użytkowym 40 Mg. 9. Wykonanie Dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i infrastruktury technicznej. 10. Przekazanie instrukcji dotyczących poszczególnych instalacji, maszyn i urządzeń. 11. Wykonanie kompletnej dokumentacji a także opracowanie, skompletowanie i złożenie do właściwego organu kompletnego Wniosku o Pozwolenie na użytkowanie (wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami), a następnie pozyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego Pozwolenia na użytkowanie. 12. W celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę jak również decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz wszelkich z tym związanych decyzji, uzgodnień, opinii itd. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa. UWAGA: Jeżeli w jakimkolwiek miejscu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) lub w Załącznikach do SIWZ, wskazano konkretnego producenta, dostawcę lub nazwę własną materiałów, urządzeń, sprzętów, Zamawiający informuje, iż dodaje zapis „lub równoważne o porównywalnych parametrach”, zezwalając na składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy pzp. Jedynym celem podania nazw własnych materiałów, produktów lub producenta jest przedstawienie standardów jakościowych oczekiwanych przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zapoznanie się z dokumentami przetargowymi. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, celem oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania zamówienia oraz uzyskanie wszelkich danych jakie mogą być niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty. 5. Ponadto szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia określają: a) Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU)- stanowiący Załącznik 4 do siwz, b) Projekt umowy, stanowiący Załączniki nr 5 do siwz. 6. Przedmiot zamówienia Zamawiający opisuje Programem Funkcjonalno-Użytkowym. 7. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy podania wartości zamówienia jako ceny ryczałtowej za wykonanie wszystkich elementów zamówienia opisanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, łącznie z podatkiem VAT obowiązującym w dniu złożenia oferty , z podziałem na cenę za realizację Etapu I i Etapu II Przedmiotu zamówienia. 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6. 10. Zamówienie będzie realizowane na zasadach określonych w dokumentach wymienionych w ust. 2 oraz Rozdziale XVIII siwz. 11. Zamawiający: 1) wymaga aby oferta obejmowała realizację całości przedmiotu zamówienia; 2) wymaga udzielenia przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji jakości na: a) wykonaną Dokumentację projektową na okres 24 miesięcy, oraz b) Roboty budowlane, na okres co najmniej 36 miesięcy. Długość okresu gwarancji jakości na roboty budowlane określona zostanie w Formularzu ofertowym Wykonawcy; 3) wymaga akceptacji bez zastrzeżeń warunków umowy, które określone zostały w załączonym do niniejszej SIWZ, projekcie umowy. 12. Zamawiający stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy pzp wymaga zatrudnienia do wykonania zamówienia, przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu robót budowlanych w zakresie: a) robót ogólnobudowlanych, b) robót instalacyjnych, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076, 1608 i 1629). 13. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy lub podwykonawcy, odnośnie spełniania przez nich wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 11 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 14. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą, najpóźniej w dniu podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawi Zamawiającemu w formie pisemnej stosowne oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 15. Nie spełnienie powyższego warunku potraktowane zostanie jako uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od przedłożenia wykazu, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert zgodnie z art. 24 aa ust. 2 Pzp. 16. W przypadku przeprowadzenia kontroli zatrudnienia, trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży, zgodnie żądaniem Zamawiającego, każdy z osobna lub wszystkie razem niżej wymienione dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących wskazane w punkcie 12 czynności, w trakcie realizacji zamówienia. Dowodami o których mowa powyżej są: • poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj wykonywanej pracy, rodzaj umowy i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; • zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane w pkt. 12, na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; • poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopia dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracowników, wykonujących czynności wskazane w pkt. 12, przez pracodawcę do ubezpieczeń, w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami. 17. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 12 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 10 projektu umowy stanowiącego Załącznik Nr 7 SIWZ. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez niego dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane w punkcie 12 czynności. 18. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 19. Zamawiający informuje, że wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku żąda wskazania w formularzu ofertowym, części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania firm podwykonawców. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo zawarte są w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 7 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępujący do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 27.06. 2019 r. do godz. 1200. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku wymienionych poniżej formach: • pieniądzu • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym • gwarancjach bankowych • gwarancjach ubezpieczeniowych • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym Rzemiosła Oddział Radłów Nr 10858900060240000000260004 z dopiskiem “wpłata wadium – sprawa nr PPI.271.11.19”. Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium. 5. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Wykonawca winien złożyć w formie oryginału w Kasie Urzędu Miejskiego w Radłowie lub załączyć w formie oryginału do oferty, w takich przypadkach oferta musi zawierać także kopię tych dokumentów. Kasa Urzędu Miejskiego w Radłowie czynna jest w godzinach pracy Urzędu. ZAMAWIAJĄCY ODRZUCI OFERTĘ WYKONAWCY, JEŻELI WADIUM NIE ZOSTAŁO WNIESIONE LUB ZOSTAŁO WNIESIONE W SPOSÓB NIEPRAWIDŁOWY. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 46 ust. 5 Pzp oraz jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Ponadto Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art.23 ust.1 pzp): 1) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ust.2 pzp). 2) Złożenie w ofercie oryginału pełnomocnictwa wszystkich stron określające w szczególności: określenie postępowania którego dotyczy; listę wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia; cel działania; sposób ich działania; sposób odpowiedzialności - zgodnie z art. 141 pzp wymaga się solidarnej odpowiedzialności wykonawców za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy; wskazanie pełnomocnika do reprezentowania wykonawców; zakres umocowania pełnomocnika, oznaczenia że pełnomocnictwo będzie ważne co najmniej w terminie związania ofertą. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich wykonawców w tym pełnomocnika. 3.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 siwz składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Dokumenty wymienione w Rozdziale VI ust.6 pkt 4-7 siwz muszą być złożone przez każdy podmiot. Pozostałe dokumenty i oświadczenia przez podmioty wspólnie występujące, a oferta musi być podpisana przez pełnomocnika, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy pzp. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 siwz dotyczące tych podmiotów. 4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale VI ust. 6 pkt. 4–7 siwz. 5. Każdy z Wykonawców, który złożył ofertę, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej, informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 pzp, dostarczy Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 pzp (oświadczenie jest składane wyłącznie w stosunku do wykonawców , którzy złożyli oferty w postępowaniu) – według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W/w oświadczenie musi zostać doręczone jest w oryginale. 6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) zamiast dokumentów o których mowa w Rozdziale VI ust. 6 pkt. 4-6 SIWZ składa odpowiednio dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) zamiast dokumentów o których mowa w Rozdziale VI ust. 6 pkt. 7 siwz: a) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI ust. 7 pkt. 1 i 2 siwz, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawione odpowiednio w terminach określonych w Rozdziale VI ust. 7 pkt. 1 i 2 siwz. 9. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony Formularz ofertowy, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do siwz; 2) oświadczenia wymienione w Rozdziale VI ust.1-3 siwz - wzór określony w Załączniku Nr 2 do siwz oraz Załączniku Nr 3 do siwz; 3) pełnomocnictwo - w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, które w swej treści jednoznacznie wskazuje czynności do których pełnomocnik jest umocowany, 4) Informacja nt. RODO sporządzone zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 9 do siwz. 5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów dla Wykonawcy, sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 3a. 10. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do:  dostarczenia do akceptacji projektu umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą - w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom;  wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  dostarczenia Oświadczenia o zatrudnieniu osób o których mowa w Rozdziale III pkt. 12 siwz. 3. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie dostarczenie umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (art. 23 ust. 4 pzp), odpowiednio umowa konsorcjum lub umowa spółki cywilnej, o ile nie została załączona do oferty; 4. W przypadku Spółki z o.o. gdy oferowana cena zamówienia wynosi powyżej dwukrotnej wysokości kapitału zakładowego, złożenie oświadczenia zgodnie z art. 230 Kodeksu spółek handlowych oraz dokumentu potwierdzającego uprawnienie rozporządzania prawem lub zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia w imieniu Spółki o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego (wyciąg z umowy Spółki albo uchwałę wspólników).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach