Przetargi.pl
„Budowa punktu czerpania wody na terenie leśnictwa Puławy – Nadleśnictwo Polanów”

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE "LASY PAŃSTWOWE" NADLEŚNICTWO POLANÓW ogłasza przetarg

 • Adres: 76-010 Polanów, ul. Klonowa 12
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 3188237
 • Data zamieszczenia: 2023-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE "LASY PAŃSTWOWE" NADLEŚNICTWO POLANÓW
  ul. Klonowa 12
  76-010 Polanów, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 3188237
  REGON: 330044275
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://polanow.szczecinek.lasy.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa punktu czerpania wody na terenie leśnictwa Puławy – Nadleśnictwo Polanów”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1.Przedmiotem zamówienia jest budowa punktu czerpania wody w formie schodów z kostki brukowej o wym. 7x18x38cm, szer. 5 m oraz podestu o szer. 1,0 m wraz ze wzmocnieniem linii brzegowej na dł. całkowitej 22 mb oraz dna zbiornika, w postaci materacy gabionowych wypełnionych kruszywem grubym, materace gabionowe należy zabezpieczyć wykonując palowanie. Ponadto należy przy punkcie czerpania wody wybudować plac manewrowy o wym. 20,0 x 20,0 m wykonany z płyt zbrojonych wielotorowych betonowych o wymiarach 100x75x12,5 cm. Plac manewrowy należy ograniczyć od skarpy poboczem o nawierzchni z kruszywa i szerokości 75 cm oraz krawężnikiem drogowym 15x30 cm (w miejscu zaprojektowanych schodów wskazanych w dokumentacji projektowej) oraz krawężnikiem najazdowym 15x22 cm w pozostałej części na szerokości umocnienia brzegowego. Dodatkowo zostanie wybudowana droga wewnętrzna łącząca istniejącą drogę leśną z placem i punktem czerpania wody oraz zjazdy. Nawierzchnia drogi dojazdowej należy wykonać w układzie śladowym z płyt zbrojonych wielootworowych betonowych (miejscowo w układzie pełnym), wypełnienie pomiędzy płytami należy wykonać z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3. Zjazdy należy wykonać z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3.Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z przekazaniem jej do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny w celu wniesienia jej na mapę zasadniczą (inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, w tym w szczególności mapę opatrzoną klauzulą urzędową, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, w oparciu o które mapa ta została sporządzona Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nie później niż w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego; w terminie odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że inwentaryzacja powykonawcza została ukończona i złożona w PODGiK). Koszty tych czynności (w tym dokumentacji geodezyjnej) należy uwzględnić w cenie oferty.3.2.Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w załączniku nr 8 do SWZ tj.:1) projektach: budowlanym i technicznym,2) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,3) przedmiarze robót.Wykonawca zobowiązany będzie w ramach zaoferowanej ceny do wykonania wszelkich czynności oraz robót wynikających z dokumentacji stanowiącej załączniki nr 8 do SWZ oraz sporządzenia niezbędnej dokumentacji powykonawczej (operat odbiorowy, kolaudacyjny), pomiarów geodezyjnych (wytyczenie), inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, zgłoszeń i uzgodnień wymaganych na etapie realizacji robót, opłat urzędowych, badań, sprawdzeń i oznaczeń laboratoryjnych dot. materiałów użytych w trakcie budowy.Podstawą wyceny oferty jest dokumentacja projektowa oraz STWIORB. Przedmiar nie stanowi wyłącznej podstawy do sporządzenia wyceny oferty.3.3.Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie teren Nadleśnictwa Polanów leśnictwo Puławy, dz. nr 163 obr. Świerczyna, 163/2, 183 obr. Bukowo Pol, gmina Polanów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Podana numeracja zgodna z SWZ:11.1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.11.2.Wadium może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu,2) gwarancjach bankowych,3) gwarancjach ubezpieczeniowych,4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).11.3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BGŻ Koszalin nr rachunku: 28 2030 0045 1110 0000 0048 5280 lub w PKO BP I O/Koszalin nr rachunku 06 1020 2791 0000 7302 0013 6044 z dopiskiem: „Budowa PCW na terenie leś. Puławy – Nadleśnictwo Polanów” Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.11.4.Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.11.5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 11.2. ppkt 2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP w zw. z art. 266 PZP.11.7. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP.11.8.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w treści wadium wnoszonego w formach określonych w pkt 11.2 ppkt 2-4) powyżej, powinni zostać ujęci wszyscy członkowie konsorcjum albo powinno z niej jednoznacznie wynikać, że wykonawca, na którego gwarancja/poręczenie zostały wystawione działa w imieniu innych członków konsorcjum, bądź w ich treści powinien zostać ujęty szerszy zakres odpowiedzialności gwaranta/poręczyciela niż tylko dotyczący działań/zaniechań odnoszących się do wykonawcy, na którego gwarancja/poręczenie to zostało wystawione.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 7.1.W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1)zdolności do występowania w obrocie gospodarczymZamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do występowania w obrocie gospodarczym.2)uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowejZamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.3)sytuacji ekonomicznej lub finansowejZamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji ekonomicznej.Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).4) zdolności technicznej lub zawodowej4.1. Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował co najmniej 2 roboty budowlane (przez robotę budowlaną rozumie się wykonanie robót na podstawie 1 umowy) polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg lub placów o nawierzchni utwardzonej lub ulepszonej, na kwotę nie mniejszą niż: 150 000,00 zł brutto każda (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).4.2. Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami:co najmniej 1 osobą na stanowisku kierownika budowyNiniejsza osoba winna posiadać uprawnienia* budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń.Ponadto osoba ta winna legitymować się minimum 2 – letnim doświadczeniem w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych przy robotach polegających na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi (licząc od daty uzyskaniu odpowiednich uprawnień budowlanych). Nakładające się na siebie okresy pełnienia ww. funkcji nie sumują się.*Uprawnienia wydane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646).7.2.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale 9.7.3.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 7.1. powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.1 4) 4.1 SWZ (tj. wymagane w tym warunku dwie roboty budowlane) winien wykazać co najmniej jeden z tych wykonawców w całości.7.4.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa w pkt. 7.1. ppkt 4) ppkt 4.1 SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.7.5.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji, których te zdolności są wymagane. W przypadku korzystania z zasobów podmiotu trzeciego warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.1 4) 4.1 SWZ (tj. wymagane w tym warunku dwie roboty budowlane) winien wykazać podmiot trzeci w całości.7.6.Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1. ppkt 3) i 4) SWZ, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane w SWZ względem Wykonawcy.Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.7.7.Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, Zamawiający działając na podstawie art. 116 ust. 2 PZP w zw. z art. 266 PZP może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-04-03

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach