Przetargi.pl
„Budowa punktu czerpania wody do celów p - poż oraz dostawa wodomierzy”

Gmina Konarzyny ogłasza przetarg

 • Adres: 89-607 Konarzyny, Szkolna 7
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598331011 , fax. 598331008
 • Data zamieszczenia: 2022-07-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Konarzyny
  Szkolna 7
  89-607 Konarzyny, woj. pomorskie
  tel. 598331011, fax. 598331008
  REGON: 770979602
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa punktu czerpania wody do celów p - poż oraz dostawa wodomierzy”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Budowa punktu czerpania wody do celów p - poż oraz dostawa wodomierzy” w ramach inwestycji pn. „Przebudowa głównego wodociągu zasilającego miejscowość Żychce, odtworzenie nawierzchni chodnika po wykonaniu robót, budowa punktu czerpania wody do celów p - poż” zgodnie z zatwierdzonym projektem i pozwoleniem na budowę. Zamówienie zostało podzielone na 2 części:Część nr 1 – „Budowa punktu czerpania wody do celów p – poż”Zakres prac w szczególności obejmuje:• Budowę punktu czerpania wody do celów przeciwpożarowych z jeziora Życheckiego dla wsi Żychce oraz stanowisko motopompy w celu obsługi ujęcia. Projektowane do wykonania urządzenie wodne zlokalizowane jest na działkach nr 118 i nr 122 obręb Zielona Huta 0004, jednostka ewidencyjna 220205_2 gmina: Konarzyny, Powiat: Chojnice, województwo: Pomorskie. Urządzenie służyć ma dla celów ochrony przeciw pożarowej.Do powyższego zakresu należy:- studzienka ssawna wykonana kręgów betonowych DN1000 [mm], położona 17,35 [m] od linii brzegowej ;- rura dopływowa PE DN300 [mm], L=48,00 mb, położona 5,00 [cm] nad dnem zbiornika, zabezpieczona na wlocie przed zamuleniem filtrem siatkowy, stalowym;- stanowisko motopompy o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk;• Obsługę geodezyjną.1Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Budowa punktu czerpania wody do celów p - poż oraz dostawa wodomierzy” w ramach inwestycji pn. „Przebudowa głównego wodociągu zasilającego miejscowość Żychce, odtworzenie nawierzchni chodnika po wykonaniu robót, budowa punktu czerpania wody do celów p - poż” zgodnie z zatwierdzonym projektem i pozwoleniem na budowę. Zamówienie zostało podzielone na 2 części:Część nr 2 - „Dostawa wodomierzy”Zamówienie polega na dostawie:• wodomierzy ½ - DN 15 – 23 szt.- Q3 przepływ min. – 2,5 m3/h- gwint króćca – ¾”- długość – 110 mm• wodomierzy ¾ - DN 20 – 37 szt.- Q3 przepływ min. – 4,0 m3/h- gwint króćca – 1”- długość – 130 mmWymagania ogólne:– przeznaczenie wodomierzy – woda zimna do 30°C– wodomierz jednostrumieniowy sucho bieżny, osmiobębenkowe liczydło– klasa meteorologiczna min. R=160– przystosowanie do zabudowy w pozycji poziomej lub pionowej– wymaga się, aby wodomierze posiadały atest higieniczny– wymaga się, aby wodomierze posiadały cechę legalizacyjną w roku dostarczenia wodomierzy– zabezpieczenie przed działaniem pola magnetycznego– liczydło odporne na zaparowanie– oferowane wodomierze muszą być fabrycznie nowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach