Przetargi.pl
Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Rzegnowie, dz. 66 oraz Łubowie, dz. 97/1 (II)

GMINA ŁUBOWO ogłasza przetarg

 • Adres: 62-260 Łubowo, 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA ŁUBOWO
  1
  62-260 Łubowo, woj. wielkopolskie
  REGON: 631259459
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Rzegnowie, dz. 66 oraz Łubowie, dz. 97/1 (II)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Rzegnowie dz. nr 66 oraz w Łubowie, działka nr 97/1.Na przedmiot zamówienia składa się w szczególności:Rzegnowo:- wykonanie przyłącza z rur PCV o średnicy 200mm, dł. ok. 112,0 mb- wykonanie przyłącza z rur PCV o średnicy 160mm, dł. ok. 7,0mbŁubowo (należy wykonać w możliwie krótkim terminie):- budowa przepompowni ścieków – ogrodzenie, lampa, kostka brukowa, monitoring z wpięciem do istniejącej sieci ZGK Łubowo- wykonanie przyłącza z rur PCV o średnicy 160mm, długości ok. 10mb- wykonanie rurociągu tłocznego z rur PEHD o śr. 90mm, długości ok. 12m Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną.Z uwagi na rozliczenie ryczałtowe, przy szacowaniu ceny Wykonawca winien uwzględnić również wszelkie elementy procesu wykonawczego w tym np.: zorganizowanie na swój koszt placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż., zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej, archeologicznej, oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy, przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz kompletowanie dokumentacji obejmującej zakres robót objętych przedmiotem zamówienia, wykonanie operatu powykonawczego projektu wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót najpóźniej do dnia odbioru końcowego, przygotowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu itd.Szczegóły zamówienia określa dokumentacja techniczna, która znajduje się w zał. nr 5 do SWZ. Przedmiary nie stanowią jedynej podstawy wyceny zamówienia, pozycje w nich wymienione również należy wykonać, nawet jeśli nie występują w dokumentacji technicznej, Zamawiający zwraca jednak uwagę, iż rozliczenie ma charakter ryczałtowy.Zamawiający zastrzega sobie prawo uzgadniania z Wykonawcą terminów rozpoczęcia prac poszczególnych etapów realizacji zamówienia.UWAGA Jeżeli w dokumentacji, o której mowa wyżej zastosowano nazwy producentów lub inne nazwy własne, należy przyjąć, że służą one wyłącznie doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia a zamówienie należy wykonać z materiałów wskazanych w dokumentacji lub równoważnych (o parametrach nie gorszych - jak wskazano niżej). Ewentualne roboty zamienne wynikłe w trakcie realizacji umowy –muszą być uzgodnione z Zamawiającym, zasadność ich wykonania winna być zaakceptowana przez strony umowy, mogą to być zmiany, które ulepszają realizowane zamówienie, usprawniają proces budowy, nie mogą zmieniać zakresu zamówienia). Użyte materiały i urządzenia winny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty materiałowe do stosowania w budownictwie a także zapewniać sprawność eksploatacyjną
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium – jest wymagane w niniejszym postępowaniu1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 2.000,00 (słownie: dwatysiącezłotych 00/100).2) Wadium musi być utrzymywane nieprzerwanie i obejmuje pełen okres związania ofertą.3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.4) Oferent jest zobowiązany złożyć wadium przed terminem składania ofert w formie określonej przez Ustawę, przy czym w przypadku wpłacenia wadium w formie pieniężnej poniższą kwotę należy wpłacić na konto Zamawiającego: Wielkopolski Bank Spółdzielczy w ŁubowieKonto nr: 74 9068 0003 0000 0101 4006 5402Kwota wadium musi znajdować się na koncie najpóźniej w terminie składania ofert.5) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu.6) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.7) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.Wymagana forma: Wniesienie wadium w poręczeniach lub gwarancjach powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w postaci elektronicznej, w formie w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez jego wystawcę
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-04

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach