Przetargi.pl
Dostawa, instalacja i uruchomienie elementów systemu sieci komputerowej dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz ich integracja z istniejącą siecią Zamawiającego

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-875 Poznań, al. Niepodległości 10
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  al. Niepodległości 10
  61-875 Poznań, woj. wielkopolskie
  REGON: 000001525
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ue.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa, instalacja i uruchomienie elementów systemu sieci komputerowej dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz ich integracja z istniejącą siecią Zamawiającego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie szczegółowego projektu techniczno-wykonawczego, dostawę urządzeń sieci komputerowej oraz oprogramowania, a także wykonanie wszystkich prac związanych z ich instalacją i uruchomieniem oraz integracją z istniejącą siecią Zamawiającego elementów sieci komputerowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32410000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże się przychodami z działalności średnio rocznie za ostatnie 3 lata obrotowe w wysokości minimum 1 000.000 zł brutto;4) zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że:I. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować zespołem osób (minimum 3 osobowym), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w skład, którego wchodzą:a) 1 osoba przewidziana do roli Kierownika Projektu, posiadająca: wykształcenie wyższe oraz posiadająca wiedzę w zakresie zarządzania projektami potwierdzoną przez certyfikat PRINCE2 Foundation lub certyfikat AgilePM Foundation lub certyfikat PMI PMP lub inny równoważny; minimum 4 letnie doświadczenie w zarządzaniu realizacją projektów informatycznych wg metodyki Prince2, lub AgilePM, lub PMI lub innej równoważnej, potwierdzone udziałem tegoż Kierownika Projektu w przynajmniej 3 zakończonych sukcesem (tj. odebranych przez Zamawiającego) projektach informatycznych polegających na dostawie i uruchomieniu systemu sieci komputerowej LAN/WLAN o wartości poszczególnego projektu nie mniejszej niż 100.000,00 zł nettob) 1 osoba przewidziana do roli Specjalisty ds. sieci komputerowych posiadającą: wykształcenie wyższe oraz minimum 4 letnie doświadczenie w zakresie planowania i uruchamiania systemów sieci komputerowych, potwierdzone udziałem tegoż Specjalisty ds. sieci komputerowych w przynajmniej 3 zakończonym sukcesem (tj. odebranych przez Zamawiającego) projektach informatycznych polegających planowaniu i uruchomieniu systemu sieci komputerowej LAN/WLAN o wartości poszczególnego projektu nie mniejszej niż 100.000,00 zł nettoc) 1 osoba przewidziana dla wsparcia osób wymieniowych powyżej, wykonywanie zadań wynikających z realizacji zamówienia (np. logistyka, fizyczne instalacje, przeprowadzenie testów wykonanej instalacji, itp.)Zamawiający nie dopuszcza możliwość łączenia funkcji i) i ii) określonych powyżej.II. wykonał przynajmniej dwie dostawy polegające na dostawie elementów systemu bezprzewodowej sieci komputerowej WLAN (urządzenia AP, kontrolery sieci WLAN) wraz z wykonaniem usługi uruchomienia i integracji z siecią Zamawiającego, o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 złotych netto każda, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert.III. Posiada status partnera biznesowego producenta oferowanego asortymentu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-27

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach