Przetargi.pl
Budowa przepustu pod drogą leśną w Leśnictwie Uroczysko

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Niedźwiady w Przechlewie ogłasza przetarg

 • Adres: 77-320 Przechlewo, Człuchowska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598334371, , fax. 598334472
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Niedźwiady w Przechlewie
  Człuchowska 71
  77-320 Przechlewo, woj. pomorskie
  tel. 598334371, , fax. 598334472
  REGON: 77052830200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_niedzwiady/zamowienia_publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa przepustu pod drogą leśną w Leśnictwie Uroczysko
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przebudowy przepustu polegającego na rozbiórce istniejącego przepustu i budowie nowego w ciągu drogi leśnej nr 11-14-0031, zlokalizowanego na działkach nr 4334, 4333, 4350, 4351/3 – obręb Pakotulsko, gmina Przechlewo. W ramach realizacji zadania zostaną wykonane następujące roboty: - rozbiórka istniejącego obiektu; - wycinka drzew; - budowa nowego przepustu o średnicy przekroju h = 0,58 m, L = 0,8 m oraz długości przepustu L = 10,75 m; - wykonanie nawierzchni drogi leśnej z płyt drogowych typu YOMB 100x75x12,5 cm; - umocnienie skarp; - wykonanie odwodnienia. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: - Dokumentacja projektowa (Załącznik nr 10 do SIWZ) obejmująca: Projekty budowlane, Projekty wykonawcze, Przedmiary robót, - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (Załącznik nr 11 do SIWZ). 3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót zgodnie zasadami BHP i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca zobowiązany jest stosować w czasie realizacji zamówienia wszelkie obowiązujące przepisy z zakresu prawa budowlanego, ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ppoż. Wykonawca jest zobowiązany pokryć wszelkie opłaty i kary nałożone przez właściwe podmioty, organy i instytucje za dokonane przez Wykonawcę złamanie prawa, przekroczenie norm i przepisów w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania. Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego terenu budowy. 4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w takim przypadku powinien wskazać w ofercie zakres robót, które będą wykonywać podwykonawcy. 5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane. 6. Wymagania stawiane Wykonawcy:  ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy,  określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia,  Wykonawca obejmie gwarancją całość przedmiotu zamówienia na okres wskazany w ofercie, licząc od daty odbioru końcowego w całości,  okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawców muszą odpowiadać co najmniej okresowi gwarancji udzielanemu przez Wykonawcę,  przedłożenie Zamawiającemu operatu kolaudacyjnego w dniu zgłoszenia do odbioru końcowego. 7. We wszystkich miejscach SIWZ i załącznikach do SIWZ, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP, a w każdym przypadku, działając zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP i art. 30 ust. 4 PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w SIWZ i dokumentacji przetargowej, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne" (m.in. zastosowanie urządzeń), pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązanie równoważne jest także dopuszczalne w sytuacji, gdyby wyraz „równoważny” lub „równoważne” nie znalazło się w opisie przedmiotu zamówienia. 8. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń podane w szczegółowym opisie należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne; jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów. 9. Wszelkie „produkty" pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty. 10. Tam gdzie przedmiot zamówienia został opisany za pomocą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, norm, aprobat, specyfikacji technicznej i systemów referencji, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 PZP Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 11. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wskazania elementów urządzeń i materiałów równoważnych do zastosowania w stosunku do dokumentacji przetargowej. W myśl art. 30 ust. 5 PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane (materiały, urządzenia, przynależności) spełniają wymagania określone w SIWZ. Brak wskazania tych elementów będzie traktowane, jako wybór elementów opisanych w SIWZ. 13. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320). Stosownie do treści art. 29 ust. 3a PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: czynności związane z wykonaniem robót przygotowawczych i rozbiórkowych, robót ziemnych, robót drogowych oraz robót związanych z wykonaniem przepustu i elementów towarzyszących, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320). Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333). Wymóg nie dotyczy prac/robót osobiście wykonywanych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł. 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 4. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku PEKAO S.A. O/Człuchów nr rachunku: 67 1240 3796 1111 0000 3074 3386 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu pn.: „Budowa przepustu pod drogą leśną w Leśnictwie Uroczysko”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości musi wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. 6. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz składa się w oryginale przed upływem termonu składania ofert:  w przypadku składania oferty w formie pisemnej - przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 1 - sekretariat) lub może być załączone w oryginale do oferty (nie połączone w sposób trwały z ofertą);  w przypadku składania oferty w formie elektronicznej - w oryginale w postaci elektronicznej, tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia. 7. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. 8. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia, 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP . 9. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W terminie składania ofert Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu Ofertę zabezpieczoną wadium zawierającą: 1) Wypełniony Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do SIWZ) 2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw wykluczenia, zgodnie z wzorami określonymi Załącznikami nr 2 i 3 do SIWZ, aktualne na dzień składania ofert. 3) Kosztorys ofertowy - sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej w oparciu o Przedmiary robót zwierające się w Załączniku nr 10 do SIWZ. Brak złożenia kosztorysów ofertowych wraz z ofertą będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP; 4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (Załącznik nr 6 do SIWZ) – jeśli dotyczy; 5) Dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego – w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę; 6) Stosowne pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, albo z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG); 7) Dokument potwierdzający wniesienie wadium – w przypadku niepieniężnej formy wniesienia wadium; 8) Uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy. 8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów: 1) o których mowa w ust. 1 pkt 5), 6), 7) Rozdziału 7 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 9. Dokumenty, o których mowa w ust. 8 pkt 1 lit. a) Rozdziału 7 SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa powyżej w ust. 8 pkt 1 lit. b) Rozdziału 7 SIWZ powinny być wystawiane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 10. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 9 Rozdziału 7 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia ust. 9 Rozdziału 7 SIWZ stosuje się odpowiednio. 11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 12. Wykonawca, który wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP zobowiązany będzie do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 5) – 11) Rozdziału 7 SIWZ – dokumenty te Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 26 ust. 2 PZP. 13. W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum): a) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania; c) oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1) Rozdziału 7 SIWZ, obowiązany będzie złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; d) dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 4) Rozdziału 7 SIWZ składane są przez tego/tych wykonawców, który/którzy wykazuje/wykazują spełnianie warunku, którego spełnianie wykazywane jest tym dokumentem; e) dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2-3) Rozdziału 7 SIWZ składane są wspólnie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; f) dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 5) – 11) Rozdziału 7 SIWZ obowiązany będzie złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; g) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy; h) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika (dalej: „Pełnomocnik”) do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania, musi też wyliczać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Pełnomocnik winien być upoważniony do zobowiązywania i odbierania poleceń dla i w imieniu każdego i wszystkich Wykonawców. Dokument ustanawiający Pełnomocnika powinien być dołączony do oferty (w formie oryginału lub odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza w przypadku oferty składanej w formie pisemnej, natomiast w przypadku oferty składanej w formie elektronicznej pełnomocnictwo powinno być udzielone pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź elektronicznej kopii pełnomocnictwa poświadczonej za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego złożonego przez notariusza). i) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna. 14. W przypadku wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że do odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów, o którym mowa w ust. 5 należy załączyć (1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, iż Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu oraz (2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - odrębnie dla każdego ze wspólników oraz odrębnie dla spółki. 15. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach