Przetargi.pl
Opracowanie projektu przebudowy ul. Błękitnej i odcinka ul. Abrahama w Jastarni

Gmina Jastarnia ogłasza przetarg

 • Adres: 84-140 Jastarnia, ul. Portowa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 675 19 99; 675 19 30 , fax. 58 6752176
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jastarnia
  ul. Portowa 24
  84-140 Jastarnia, woj. pomorskie
  tel. 58 675 19 99; 675 19 30, fax. 58 6752176
  REGON: 19167548000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.jastarnia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie projektu przebudowy ul. Błękitnej i odcinka ul. Abrahama w Jastarni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie projektu przebudowy ul. Błękitnej i odcinka ul. Abrahama w Jastarni. Zadanie obejmuje: a. Opracowanie KIP ; b. Opracowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ; c. Opracowanie operatu wodnoprawnego oraz wniosku o pozwolenie wodnoprawne dla zlokalizowanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych objętych przedmiotem umowy; d. Opracowanie dokumentacji budowlanej zawierającej: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno – budowlany, projekt techniczny w terminie obejmującej : • Budowę konstrukcji i nawierzchni drogi ( jezdni, chodników, zjazdów, utwardzonych poboczy, zieleni ulicznej ) z elementami odwodnienia miejscowego oraz odcinkiem kanalizacji deszczowej w obrębie ulicy Abrahama, • Przebudowę oświetlenia drogowego ulicy Abrahama, • Budowę linii kablowej i oświetlenia ulicy Błękitnej • Opracowanie projektu organizacji ruchu z elementami uspokojenia ruchu; e. Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla branż objętych projektem; f. Opracowanie przedmiarów robót i kosztorysu inwestorskiego dla całego zakresu projektu ; g. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją przedsięwzięcia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest w terminie do dnia złożenia ofert wnieść wadium w wysokości: 1.800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset 00/100 złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach