Przetargi.pl
BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOWALACH

Gmina Kolbudy ogłasza przetarg

 • Adres: 83-050 Kolbudy, ul. Staromłyńska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 910 521 , fax. 586 910 517
 • Data zamieszczenia: 2019-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kolbudy
  ul. Staromłyńska 1
  83-050 Kolbudy, woj. pomorskie
  tel. 586 910 521, fax. 586 910 517
  REGON: 19167498300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kolbudy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOWALACH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz budowa na działce Wykonawcy budynku czterooddziałowego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu przynależnego, w tym z zapewnieniem dojazdu pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej (droga pożarowa), zagospodarowaniem terenów utwardzonych (dojść), terenów zielonych, wykonaniem ogrodzenia, zapewnieniem miejsc postojowych dla samochodów osobowych, zapewnieniem wymaganej infrastruktury technicznej. Następnie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przedszkola i przeniesienie praw własności – przeniesienie prawa własności nie jest objęte przedmiotem zamówienia (kwestia ta będzie uregulowana odrębną/ymi umową/ami). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Program funkcjonalno – użytkowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Inne informacje dotyczące oświadczeń lub dokumentów jakie musi składać Wykonawca (także formy składania oświadczeń lub dokumentów) na poszczególnych etapach postępowania zostały określone w SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach