Przetargi.pl
Budowa placu zabaw przy ulicy Krasińskiego w Wadowicach

Gmina Wadowice Urząd Miejski ogłasza przetarg

 • Adres: 34-100 Wadowice, pl. Jana Pawła II
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 33 873 18 11 , fax. +48 33 873 18 15
 • Data zamieszczenia: 2020-09-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wadowice Urząd Miejski
  pl. Jana Pawła II 23
  34-100 Wadowice, woj. małopolskie
  tel. +48 33 873 18 11, fax. +48 33 873 18 15
  REGON: 00052642300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wadowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa placu zabaw przy ulicy Krasińskiego w Wadowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa placu zabaw przy ulicy Krasińskiego w Wadowicach”, w ramach którego Zamawiający przewiduje do wykonania realizację budowy obiektów małej architektury, alejki piesze wraz z placem, ogrodzenie oraz nasadzenia roślinności na terenie działki ewidencyjnej nr 4013/6 o powierzchni opracowania 378,00 m². Przedmiotowa inwestycja znajduje się na terenie całej działki ewidencyjnej nr 4013/6 przy ulicy Krasińskiego w Wadowicach. W ramach budowy placu zabaw należy wykonać obiekty małej architektury takie jak: sześć urządzeń zabawowych dla dzieci, cztery ławki z oparciem, cztery leżaki miejskie, hamak, dwa kosze na śmieci, tablice z regulaminem, stół do gry w szachy/warcaby, ogrodzenie placu zabaw z furtką, nawierzchnię dwóch alejek pieszych oraz plac z kostki betonowej. Pod obiektami małej architektury należy wykonać nawierzchnię bezpieczną z czarnych mat gumowych, amortyzujących upadek dzieci. Dodatkowo przedmiotem zamówienia jest wykonanie nasadzenia 120 sztuk krzewów oraz 5 drzew. Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy przesadzić cztery niewielkie drzewa zgodnie z dokumentacją projektową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111291-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: formularz oferty, kosztorys ofertowy, pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu jw. i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia, w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, dokument potwierdzający dysponowanie niezbędnymi zasobami innych podmiotów, (jeżeli dotyczy), oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach