Przetargi.pl
„Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 2 w Nakle nad Notecią dla dzieci i młodzieży uczestniczących w programach edukacyjno - wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień.”

Gmina Nakło nad Notecią ogłasza przetarg

 • Adres: 89-100 Nakło nad Notecią, Ks. P. Skargi 7
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nakło nad Notecią
  Ks. P. Skargi 7
  89-100 Nakło nad Notecią, woj. kujawsko-pomorskie
  REGON: 092350895
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 2 w Nakle nad Notecią dla dzieci i młodzieży uczestniczących w programach edukacyjno - wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest montaż elementów urządzeń na istniejącym placu zabaw. Plac zabaw zlokalizowany jest na istniejącej nawierzchni trawiastej. W ramach zagospodarowania obszaru objętego opracowaniem przewiduje się wykonanie robót budowlanych polegających na dostarczeniu i zamontowaniu urządzenia zabawowego dla dzieci przedszkolnych. W skład dostawy i montażu urządzenia zabawowego wchodzą następujące elementy:- zestaw zabawowy z dwoma wieżyczkami i dwoma zjeżdżalniami, tunel do czołgania się, oraz interaktywne elementy dźwiękowe (materiał konstrukcji stal nierdzewna) – zgodnie z dokumentacja projektową.Szczegółowy opis zawarty został w dokumentacji technicznej. W skład zadania wchodzi demontaż oraz ponowny montaż urządzeń zabawowych wraz z zagospodarowaniem terenu po wykonanych pracach.Należy wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjną.Teren placu zabaw jest ogrodzony. Wjazd od strony ul. Powstańców Wielkopolskich o szerokości ok. 3m.Szczegółowy zakres prac zgodnie z załączoną dokumentacją. Załączony przedmiar robót ma charakter pomocniczy i nie zwalnia potencjalnych wykonawców od indywidualnego określenia zakresu prac na podstawie projektu i wizji w terenie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna – załącznik nr 8 do SWZ.Koszty związane z utylizacją odpadów z budowy, opłatami za uczestnictwo w odbiorach technicznych przedstawicieli służb utrzymania sieci uzbrojenia terenu, ryzykiem związanym z bezpieczeństwem i odpowiedzialnością cywilną, koszty ewentualnego odwodnienia terenu budowy, koszty ubezpieczenia budowy, wszelkie koszty związane z prowadzoną budową niewymienione w przedmiarach, należy ująć w kosztach ogólnych budowy. Wykonawca, jako wytwórca odpadów, ma obowiązek wywiezienia i utylizacji wszelkich odpadów (np.: gruzu, ziemi, itp.) zgodnie z ustawą o odpadach (wywóz, miejsce składowania oraz koszt utylizacji po stronie wykonawcy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach