Przetargi.pl
Zakup sprzętu komputerowego w ramach „Cyfrowa Gmina” - Etap I

Gmina Fabianki ogłasza przetarg

 • Adres: 87-811 Fabianki, Fabianki 4
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 542517228
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Fabianki
  Fabianki 4
  87-811 Fabianki, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 542517228
  REGON: 910866844
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.fabianki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup sprzętu komputerowego w ramach „Cyfrowa Gmina” - Etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie obejmuje zakup i dostawę sprzętu fabrycznie nowego, nieużywanego rok produkcji – nie wcześniejszy niż 2021 do miejsca zlokalizowanego na terenie gminyFabianki:Cz. I – Serwer NAS – 1 szt.Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w SWZZadanie obejmuje zakup i dostawę sprzętu fabrycznie nowego, nieużywanego rok produkcji – nie wcześniejszy niż 2021 do miejsca zlokalizowanego na terenie gminyFabianki:Cz. II – Laserowe urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.Szczegółowy opis zamówienia znajduj ę się w SWZZadanie obejmuje zakup i dostawę sprzętu fabrycznie nowego, nieużywanego rok produkcji – nie wcześniejszy niż 2021 do miejsca zlokalizowanego na terenie gminyFabianki:Cz. III – Zasilacz awaryjny – 12 szt. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w SWZZadanie obejmuje zakup i dostawę sprzętu fabrycznie nowego, nieużywanego rok produkcji – nie wcześniejszy niż 2021 do miejsca zlokalizowanego na terenie gminyFabianki:Cz. IV – Wielkoformatowe urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48823000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-28

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach