Przetargi.pl
Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 4 przy ul. Sądowej 9 w Bolesławcu

Gmina Miejska Bolesławiec ogłasza przetarg

 • Adres: 59-700 Bolesławiec, ul. Rynek 41
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 6456400 , fax. 075 6456402
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Bolesławiec
  ul. Rynek 41 41
  59-700 Bolesławiec, woj. dolnośląskie
  tel. 075 6456400, fax. 075 6456402
  REGON: 23082140500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.boleslawiec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 4 przy ul. Sądowej 9 w Bolesławcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 4 przy ul. Sądowej 9 w Bolesławcu, w zakresie dostawy i montażu urządzeń będących wyposażeniem placu zabaw, określonych w pkt. 2. 2. Zestawienie urządzeń zabawow
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1.1 spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy PZP. 2.1. zrealizowali w ostatnich 3 latach, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), co najmniej 2 dostawy wraz z montażem urządzeń będących wyposażeniem placu zabaw o łącznej wartości nie mniejszej niż 100 tys. zł. brutto. 2.2 zaoferują urządzenia będące wyposażeniem placu zabaw, które odpowiadają określonym normom,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Formularz ofertowy - załącznik Nr 1. 3. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik Nr 2. 4. Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Do wykazu należy dołączyć co najmniej 1 dokument potwierdzający należyte wykonanie co najmniej 2 dostaw wraz z montażem urządzeń będących wyposażeniem placu zabaw o łącznej wartości nie mniejszej niż 100 tys. zł. brutto - załącznik Nr 3. 5. Certyfikaty/zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że oferowane przez wykonawcę urządzenia będące wyposażeniem placu zabaw, odpowiadają określonym normom,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.boleslawiec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach