Przetargi.pl
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ze Zgorzelca

Gmina Miejska Zgorzelec ogłasza przetarg

 • Adres: 59-900 Zgorzelec, ul. Domańskiego 7
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-75 77 56 988 , fax. 075 77 56 988
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Zgorzelec
  ul. Domańskiego 7 7
  59-900 Zgorzelec, woj. dolnośląskie
  tel. 0-75 77 56 988, fax. 075 77 56 988
  REGON: 23082154600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um-zgorzelec.dolnyslask.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ze Zgorzelca
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zameldowanych na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec w okresie wakacyjnym - lato 2009 2. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi poprzez zorganizowan
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 552430005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Warunki udziału w postępowaniu 1.1 O udzielenie Zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz złożą dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków. W szczególności zamawiający wymaga, aby wykonawcy wykazali, że: 1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 3/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 1.2 Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający dokona oceny spełnienia każdego z warunków na podstawie załączonych do oferty dokumentów, o których mowa w pkt. 2 metodą spełnia / nie spełnia. Brak załączenia przez wykonawcę któregokolwiek z dokumentów zostanie uznane przez zamawiającego jako niespełnienie warunku, co będzie skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu; zgodny z wymogami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i treścią Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006r. Nr 87, poz. 605 oraz Dz. U. z 2008r. Nr 171, poz. 1058). 2.1W celu potwierdzenia, warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. 1.1 podpunkt 1, Zamawiający żąda załączenia : 1/aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert (§ 1 ust.1, pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 maja 2006r. Dz.U. Nr 87, poz. 605) . Za aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej uznaje się zarówno dokument wystawiony odpowiednio nie wcześniej niż sześć m-cy przed upływem terminu składania ofert, jak również dokument, wystawiony w okresie wcześniejszym, jeżeli istnienie określonych w nim okoliczności potwierdzone zostanie przez właściwy organ w wymaganym terminie i opatrzone urzędową adnotacją potwierdzającą jego aktualność. Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w dokument składa każdy z przedsiębiorców tworzących konsorcjum. 2/ zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego a/ w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, b/ zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert (§ 1 ust 1. pkt 4 i 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 maja 2006 r. Dz.U. Nr 87, poz. 605) Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w dokument składa każdy z przedsiębiorców tworzących konsorcjum. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.1 podpunkty 1 i 2b składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że: -nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, -nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W zakresie dokumentu określonego w pkt. 2.1 podpunkt 2a Wykonawca składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się wyżej wymienionych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.2 W celu potwierdzenia, warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. 1.1 podpunkt 2, Zamawiający żąda: 1) wykazu wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie - wg załącznika nr 4 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby wykaz zawierał: - dwie usługi stanowiące przedmiot zamówienia tj. zorganizowanie min. 14 dniowych kolonii letnich dla dzieci i młodzieży, z podaniem łącznej ich wartości brutto nie mniejszej niż 100 000,00 zł. Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w warunek, musi spełnić co najmniej jeden z przedsiębiorców. 2) dołączenia wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Zamawiający wymaga: - aby minimum 1 osoba, która będzie wykonywać zamówienie posiadała kwalifikacje do kierowania placówek wypoczynku, określone w § 11 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. z 1997r. Nr 12, poz. 67). W celu potwierdzenia tego warunku należy dołączyć do oferty kopię zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników placówek wypoczynku. Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w warunek, musi spełnić co najmniej jeden z przedsiębiorców. 3) dołączenia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie o którym mowa w pkt. 2.2 podpunkt 2 Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował - załącznik nr 5. 2.3W celu potwierdzenia, warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. 1.1 Zamawiający żąda: 1) oświadczenia Wykonawcy, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ . Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia wypełniają załącznik nr 3A. 3. Wymagania dotyczące oferty Do oferty Wykonawca musi złożyć następujące dokumenty: 1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wg. załączonego wzoru), 2. informacja na temat Wykonawcy (wg zał. wzoru ) - załącznik nr 1 do SIWZ (w przypadku złożenia oferty wspólnej, dokument składa każdy z członków konsorcjum), 3. oświadczenie Wykonawcy z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do SIWZ, 4. harmonogram sporządzony przez Wykonawcę, na każdy dzień zajęć uczestników kolonii lato 2009 - dla każdego turnusu odrębnie, przy uwzględnieniu zapisów punktu 3.4 podpunkt 3 SIWZ. 5.dokument stwierdzający, iż Wykonawca posiada tytuł prawny do lokalu; własność, dostęp poprzez dzierżawę, wynajem, lub w inny sposób lokal, ośrodek wypoczynkowy niezbędny do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 6. opis obiektów wraz z podaniem adresu: zakwaterowania i wyżywienia, w których będą zakwaterowane dzieci: - szczegółowy opis pokoi i zaplecza sanitarnego, - szczegółowy opis świetlic, sali telewizyjnej oraz ich wyposażenia, - szczegółowy opis zaplecza sportowego, wraz z określeniem położenia i odległości od ośrodka, w przypadku gdy do dyspozycji wypoczywających będzie sala gimnastyczna z wyszczególnieniem wyposażenia, 7. zdjęcia, foldery potwierdzające standard obiektu (pokoje, stołówka, świetlice, otoczenia obiektu, placu zabaw, boisk, kręgu ogniskowego itp.), wymagany w pkt. 3.4 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.um-zgorzelec.dolnyslask.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach