Przetargi.pl
Wymiana poziomów instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w Gimnazjum Nr 1 w Polkowicach

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Inwest" Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 59-220 Legnica, ul. Złotoryjska 65/2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 7222216, 8620617 , fax. 076 8620617
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Inwest" Spółka z o.o.
  ul. Złotoryjska 65/2 65/2
  59-220 Legnica, woj. dolnośląskie
  tel. 076 7222216, 8620617, fax. 076 8620617
  REGON: 00833120000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: GIMNAZJUM NR 1 IM.JANA PAWŁA II W POLKOWICACH UL.OCIOSOWA 3 ,59-101 POLKOWICE

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana poziomów instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w Gimnazjum Nr 1 w Polkowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana poziomów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji ( rury stalowe ocynkowane na rury z tworzyw sztucznych ) w piwnicach segmentów 1.41 , 1.5.1, 2.4.1, 4.4.1 , 5.2.1 , w budynku Gimnazjum Nr 1 w Polkowicach ul. Ociosowa
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zgodnie z art. 45 ust.2 Zamawiający nie żąda wniesienia wadium .
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt.1-4 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz złożą dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp. W szczególności zamawiający wymaga, aby wykonawcy wykazali, że: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zrealizowali w ostatnich pięciu latach przed rokiem złożenia oferty co najmniej trzy zamówienia o podobnym charakterze, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Sposób oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełnienia warunków wymaganych przez oferentów, wymienionych wyżej zostanie dokonana na druku ZP-17 według formuły spełnia - nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo właściwe zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 4) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 5) Oświadczenie z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ustawy Prawo zamówień publicznych - Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie wykonawcy 6) Wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających rodzajem i wartością robotom budowlanym będącym przedmiotem zamówienia z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie minimum 3 takie dokumenty - Załącznik nr 3 do SIWZ Doświadczenie zawodowe firmy B. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. C. Wykonawca ma obowiązek złożyć dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. D. Jeżeli wykonawca składa dokumenty sporządzone w języku obcym, to wykonawca ma obowiązek złożyć te dokumenty wraz z tłumaczeniem na język polski; tłumaczenie musi być poświadczone przez wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gim1.polkowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach