Przetargi.pl
Budowa placów spacerowych w Zakładzie Karnym w Koronowie.

Zakład Karny w Koronowie ogłasza przetarg

 • Adres: 86-010 Koronowo, ul. Bydgoska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0 52 382 22 11 , fax. 0 52 382 09 00
 • Data zamieszczenia: 2020-08-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Koronowie
  ul. Bydgoska 27
  86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 0 52 382 22 11, fax. 0 52 382 09 00
  REGON: 31962900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: ZAKŁAD KARNY

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa placów spacerowych w Zakładzie Karnym w Koronowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Budowa placów spacerowych w Zakładzie Karnym przy ul. Bydgoskiej 27 w Koronowie – działka numer 998/3. Zakres robót obejmuje: − demontaż przestrzennych zwojów z drutu ostrzowego, − demontaż elementów wyposażenia placu spacerowego (ławki, kosze do gry w koszykówkę, słupki stalowe do montażu siatki do gry w siatkówkę), − rozbiórkę nawierzchni utwardzonej, − budowę konstrukcji wsporczej ogrodzenia, − budowę ogrodzenia z siatki zwykłej na słupkach stalowych, − budowę ogrodzenia pełnego o wysokości 3,00m z blachy trapezowej (między placami spacerowymi), − wykonanie osłony górnej z siatki ostrzowej, − wykonanie zabezpieczenia z siatki zwykłej, − montaż lokalnego zadaszenia z blachy trapezowej (nad ławką), − montaż prefabrykowanej budki wartowniczej, − montaż przestrzennych zwojów z drutu ostrzowego, − wykonanie systemu odwodnienia placów spacerowych, − wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w ciągach komunikacyjnych, − wykonanie nawierzchni z płyty betonowej na placu spacerowym, − wykonanie nawierzchni gruntowej na placu do gier zespołowych, − wykonanie instalacji CCTV, − montaż elementów wyposażenia placów spacerowych (ławka, kosze do gry w koszykówkę). Celem robót budowlanych jest podzielenie istniejącego pola spacerowego na dwie części – plac spacerowy i plac do gier zespołowych oraz dostosowanie ich do wymagań wytycznych Nr2/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie wymagań dla zabezpieczeń techniczno-ochronnych w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej. W ramach opracowania zaprojektowano ogrodzenie wydzielające 2 place – spacerowy i do gier zespołowych – o powierzchni 129,07m 2 każdy. Między placami, we wspólnym narożniku, przewidziano montaż prefabrykowanej budki wartowniczej o wymiarach 1,50m x 1,50m dla strażnika pilnującego osadzonych. Ogrodzenie uzupełnia system kamer wraz z instalacją kanalizacji teletechnicznej umożliwiający monitorowanie zachowania osadzonych przebywających na placach. Szczegółowy zakres zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacja projektowa, projekt wykonawczy oraz specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR). Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne o parametrach nie gorszych niż podane przez Zamawiającego. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. 2. Wykonawca w okresie realizacji umowy będzie dysponował niezbędnym sprzętem, wyposażeniem oraz maszynami budowlanymi umożliwiającymi prawidłową realizację przedmiotu zamówienia. 3. Warunki realizacji zamówienia. 1. Wykonawca we własnym zakresie będzie dokonywał zamówień oraz zakupu niezbędnych materiałów budowlanych spełniających wymagania określone w obowiązujących przepisach w ilościach zapewniających prawidłową realizację umowy oraz w czasie umożliwiającym terminową realizację przedmiotu zamówienia. Właściwe składowanie materiałów oraz ich zabezpieczenie i transport na plac budowy leży w gestii wykonawcy. 2. Przed złożeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w obiekcie na którym realizowane będą roboty z uwagi na ograniczenia w dostępie do miejsca wykonywania robót. Zamawiający przewiduje spotkanie z Wykonawcami w dniu 12.08.2020 r. w zakresie oględzin miejsca realizacji zamówienia na terenie Zakładu Karnego w Koronowie o godz. 11:00. Zainteresowani Wykonawcy powinni do dnia 12.08.2020 r. do godziny 10:00 złożyć pisemny (e-mail, osobiście, poczta) wniosek o zamiarze udziału w oględzinach, wg wzoru ( załącznik nr 7 do SIWZ) i przedłożyć na adres: Zakład Karny w Koronowie ul. Bydgoska 27, 86-010 Koronowo e-mail: z k_koronowo@sw.gov.pl Zamawiający nie przewiduje się wyznaczania dodatkowych terminów. Osoby ubiegające się o wejście na teren jednostki muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości celem weryfikacji danych osobowych. 3. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco utrzymywać porządek i czystość oraz prowadzić roboty zgodnie z przepisami BHP. 4. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, wymaga, aby Wykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy) osoby wykonujące prace objęte przedmiotem zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzania kontroli zatrudnienia w/w osób, w tym żądania przedłożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (w zakresie takich informacji jak imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu – zgodnie z Komunikatem Prezesa UZP i Generalnego Inspektora Danych Osobowych z dn. 28.04.2017 r.). Kontrola może być przeprowadzana bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Uzna warunek za spełniony na podstawie: podpisanego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Informacje dodatkowe
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty składane w ofercie: Formularz ofertowy – wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Dokumenty składane po otwarciu ofert bez wezwania przez zamawiającego: Wykonawcy bez wezwania przez Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert przekazują zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wg załącznika nr 4 do SIWZ. WYKONAWCY POSIADAJĄCY SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RP 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale V pkt 3 ppkt 3.2 a, b i c: - ppkt 3.2 a, b i c – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo ze zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa w Rozdziale V pkt 3 ppkt 3.2 a, b i c: - zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. (podana numeracja dotyczy zapisów zawartych w siwz).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach