Przetargi.pl
Budowa parku rekreacyjnego w Śródlesiu

Gmina Juchnowiec Kościelny ogłasza przetarg

 • Adres: 16-061 Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 132 880, , fax. 857 132 881
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Juchnowiec Kościelny
  ul. Lipowa 10
  16-061 Juchnowiec Kościelny, woj. podlaskie
  tel. 857 132 880, , fax. 857 132 881
  REGON: 00054221500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.juchnowiec.gmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa parku rekreacyjnego w Śródlesiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa parku rekreacyjnego w Śródlesiu położonego pomiędzy ulicami: Brzozową, Podleśną i Dębową, na działce nr geod. 337/1 obręb Księżyno Kolonia i działce nr geod. 335/19 obręb Hryniewicze, gm. Juchnowiec Kościelny. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) Zagospodarowanie terenu parku – roboty niwelacyjne i zieleń, b) Wykonanie ścieżek rekreacyjnych z kostki betonowej, c) Wykonanie oświetlenia terenu parku – instalacja elektroenergetyczna nn, d) Montaż elementów małej architektury: ławki wolnostojące szt. 12, kosze na śmieci szt. 4, stojaki na rowery szt. 8, drewniany podest stanowiący kładkę nad rowem odwadniającym oparty na słupach fundamentowych betonowych, grill wolnostojący murowany z cegły klinkierowej, na fundamencie żelbetowym wylewanym, urządzenia placu zabaw dla dzieci (huśtawka dwuosobowa metalowa, huśtawka typu KONIK, huśtawka typu WAŻKA ze sprężyną, zestaw zabawowy, zestaw typu PIRAMIDA DUŻA, piaskownica) i siłowni zewnętrznej dla dorosłych (zestaw surfer /wahadło/+biegacz, orbitrek, wioślarz, zestaw wyciąg+krzesło /wyciskanie siedząc/, jeździec), e) Altana ogrodowa wolnostojąca o konstrukcji drewnianej, przekryta dachem drewnianym czterospadowym krytym gontem, f) Boisko – mini boisko piłkarskie, g) Montaż tablic informacyjnych dotyczących placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z regulaminami – szt. 2, h) Obsługę geodezyjną i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej – 4 kpl. zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez Panią Renatę Annę Gwoździej prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ARCHINATA Pracownia Projektowa Renata Anna Gwoździej ul. Wilejki 4, 15-161 Białystok, szczegółową specyfikacją wykonania i odbioru robót oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca przygotuje operat powykonawczy – 2 kpl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączonej do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia: dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz załączonych przedmiarach robót, które stanowią wyłącznie element pomocniczy. Przedmiary robót powinny być analizowane w powiązaniu z projektami, wynikami wizji lokalnej, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikacją istotnych warunków zamówienia i należy je uzupełnić o pozycje robót pominięte, a wynikające z powyższych ustaleń, po wcześniejszym ich uzgodnieniu z zamawiającym. Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania oraz spełniające wymagania określone w art. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266) oraz projektu budowlanego, co do jakości. Materiały wymienione w dokumentacji technicznej są propozycją, można stosować równoważne przy zachowaniu zaprojektowanych parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Jeżeli w dokumentacji projektowej bądź specyfikacji technicznej użyte zostały nazwy handlowe materiałów i urządzeń to należy traktować je jako propozycję projektanta. W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 i 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 i 4 ustawy użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem, że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową. W stosunku do użytych materiałów i urządzeń, Wykonawca ma obowiązek posiadać dokumenty potwierdzające na zastosowanie/wbudowanie (atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty, świadectwa jakości). Każde urządzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej powinno posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa. Elementy drewniane należy zaimpregnować środkiem konserwującym i ognioochronnym. Elementy stalowe należy zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp i wykazać, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamówienie powinno być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz Prawem budowlanym. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy. Zamawiający wymaga określenia terminu usuwania wad, usterek i awarii przedmiotu zamówienia w okresie gwarancyjnym - nie dłuższego niż 14 dni od daty zgłoszenia. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, w celu zapoznania się z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia, jego zakresem, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania i wyceny oferty oraz zawarcia umowy i wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę: osoby wykonujące wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie wykonania przedmiotu zamówienia. Zatem wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Zatem warunek ten nie dotyczy między innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy również sytuacji, w której wykonawca lub Podwykonawca osobiście wykonuje powyższe czynności (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej). Sposób dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a: Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 7 dni od podpisania umowy oświadczenie zawierające w szczególności – dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że wymienione powyżej czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia. Powyższy obowiązek Wykonawcy dokumentowania zatrudnienia osób obejmuje także pracowników Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym terminie – nie krótszym niż 3 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, potwierdzające zatrudnienie na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia, w celu weryfikacji, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a: Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych, stosownie do zapisów zawartych w Załączniku Nr 8 do SIWZ – Projekt umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych), w terminie do dnia 31 maja 2019 roku do godziny 12:00, tj. przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić za pomocą przelewu bankowego na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Juchnowcu Górnym Nr 68 8074 0003 00001661 2000 0030. Zamawiający będzie uważał wniesienie wadium za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale (luzem), natomiast kopię wadium wpiąć do oferty. 5. Dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty nie może być uzależnione od spełnienia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków lub przedłożenia jakichkolwiek dokumentów. 6. Zwrot wadium lub jego utrata na rzecz Zamawiającego zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do złożonej oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wstępne oświadczenie potwierdzające spełnianie warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony formularz ofertowy, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ 2) wypełnione oświadczenia dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiące załącznik nr 2 i 3 do SIWZ, 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, 4) oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO, zawarte w formularzu ofertowym – jeżeli Wykonawca przekazuje dane osobowe inne niż bezpośrednio jego dotyczące lub gdy nie zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, 5) potwierdzenie wniesienia wadium, 6) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), w celu podpisania oferty lub innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, 7) kosztorys ofertowy uproszczony składany w celu informacyjnym i poglądowym

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach