Przetargi.pl
Budowa parkingu w rejonie bloku nr 2 na os. Okrzei w Bełchatowie w ramach zadania inwestycyjnego: Realizacja parkingów na terenie Miasta Bełchatowa

Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa ogłasza przetarg

 • Adres: 97-400 Bełchatów, ul. T. Kościuszki 1
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 7335158 , fax. 44 7335152
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa
  ul. T. Kościuszki 1 1
  97-400 Bełchatów, woj. łódzkie
  tel. 44 7335158, fax. 44 7335152
  REGON: 00123283000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.belchatow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa parkingu w rejonie bloku nr 2 na os. Okrzei w Bełchatowie w ramach zadania inwestycyjnego: Realizacja parkingów na terenie Miasta Bełchatowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa parkingu w rejonie bloku nr 2 na os. Okrzei w Bełchatowie w ramach zadania inwestycyjnego: Realizacja parkingów na terenie Miasta Bełchatowa. Szacunkowa wartość zamówienia: 435 965,69 PLN, w tym szacunkowa wartość zamówienia uzupełniającego 80 000,00 PLN. Roboty budowlane, Roboty budowlane w zakresie parkingów, Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzenia wody burzowej, Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych. Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingu w rejonie bloku nr 2 na os. Okrzei w Bełchatowie w ramach zadania inwestycyjnego: Realizacja parkingów na terenie Miasta Bełchatowa. Roboty zostaną wykonane na podstawie: dokumentacji projektowej, STWiOR warunków i przedmiarów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania zamawiającego dla realizacji zamówienia przedstawione zostały w dokumentacji przetargowej stanowiącej załączniki do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452233009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca biorący udział w przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) do godziny 10:00 dnia 23.06.2016 r. na rachunek zamawiającego: 86 1050 1461 1000 0024 1124 0480 ING Bank Śląski (przelew) lub złożyć inne formy wadium w kasie Urzędu Miasta Bełchatowa przy ul. Kościuszki 1. Wadium należy wnieść w sposób i w terminie wskazanym w SIWZ oraz zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Długość okresu gwarancji i rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.belchatow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach