Przetargi.pl
Druk i oprawa publikacji

Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu ogłasza przetarg

 • Adres: 95-020 Andrespol, ul. Sienkiewicza 19
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6772500 , fax. 042 6772502
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu
  ul. Sienkiewicza 19 19
  95-020 Andrespol, woj. łódzkie
  tel. 042 6772500, fax. 042 6772502
  REGON: 47059710000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bedon.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Druk i oprawa publikacji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa druku i oprawy publikacji: Pakiet nr I. - Dla lasu, dla ludzi- wersja polska - 5 200 egz. For forest, for people- wersja angielska - 3 000 egz. Pakiet nr II. - Poznać i zrozumieć las - 2 zeszyty - 2 x 10 000 egz. Pakiet nr III. - Kalendarz z lasu 2016/2017 - 10 000 egz. Pakiet nr IV. - Polskie trufle, skarb odzyskany - 4 700 egz. Pakiet nr V. - Broszura Bezpieczne grzybobranie - 10 000 egz. Pakiet nr VI. - Plakat Grzyby trujące i podobne do nich grzyby jadalne - 10 000 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 15 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bedon.lasy.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach