Przetargi.pl
PZOZ.DZP.PN.280.3-18/2016 ŁÓŻKA SZPITALNE

Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza przetarg

 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Roosevelta 3
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 6451115 , fax. 044 6478925
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim
  ul. Roosevelta 3 3
  97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie
  tel. 044 6451115, fax. 044 6478925
  REGON: 00031549400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzoz-piotrkow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PZOZ.DZP.PN.280.3-18/2016 ŁÓŻKA SZPITALNE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa łóżek szpitalnych wraz z materacami i szafkami przyłóżkowymi w ilości 38 kpl. zgodnie z parametrami i wyposażeniem określonymi w załączniku Nr 1A wraz z montażem oraz przeszkoleniem personelu dla potrzeb Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Roosevelta 3, 97-300 Piotrków Trybunalski.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331920002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Ocena oarametrów techniczno-użytkowych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://przetargi.ipzp.pl/szpital-piotrkow
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach