Przetargi.pl
Budowa parkingów w Rudzie Śląskiej - 3 zadania - opracowanie dokumentacji projektowej i prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania.

Miasto Ruda Śląska ogłasza przetarg

 • Adres: 41709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2486281 do 9; 2449094 , fax. 032 248 7348
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Ruda Śląska
  Plac Jana Pawła II 6
  41709 Ruda Śląska, woj. śląskie
  tel. 032 2486281 do 9; 2449094, fax. 032 248 7348
  REGON: 00051584000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa parkingów w Rudzie Śląskiej - 3 zadania - opracowanie dokumentacji projektowej i prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego (3 zadania). Zadanie 1: Parking przy ul. Szramka, Zadanie 2: Parking przy Szkole Podstawowej nr 6, Zadanie 3: Parking przy Gimnazjum nr 9. Przedmiot zamówienia obejmuje: opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego w/w parkingów wraz ze wszystkimi załącznikami - opiniami, uzgodnieniami, raportami, decyzjami, porozumieniami i pozwoleniami oraz informacją dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Projekt budowlany powinien być opracowany tak, aby umożliwiał otrzymanie Decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę; inwentaryzację zieleni w zakresie opracowania wraz z planem wyrębu, oszacowanie wartości drewna uzyskanego z wycinki oraz uzyskanie Decyzji na wycięcie drzew i krzewów (dotyczy zadania 3); opracowanie dokumentacji w celu przygotowania postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), przedmiary, tabele elementów rozliczeniowych (TER), kosztorysy inwestorskie; uzyskanie Decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę; aktualizację kosztorysów inwestorskich na podstawie opracowanej dokumentacji przed rozpoczęciem procedury przetargowej na roboty budowlane; przygotowanie wyjaśnień, odpowiedzi do opracowanej dokumentacji i przekazywanie ich Zamawiającemu w wyznaczonym przez niego terminie, podczas prowadzenia postepowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach