Przetargi.pl
Uruchomienie, dzierżawa i obsługa łącza światłowodowego między GIG Katowice a KD Barbara Mikołów

Główny Instytut Górnictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 40166 Katowice, pl. Gwarków 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2581631-9 , fax. 322596533
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Główny Instytut Górnictwa
  pl. Gwarków 1
  40166 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 2581631-9, fax. 322596533
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Uruchomienie, dzierżawa i obsługa łącza światłowodowego między GIG Katowice a KD Barbara Mikołów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  - Uruchomienie i udostępnienie łącza światłowodowego Katowice-Mikołów na potrzeby GIG wraz z dzierżawą, montażem, uruchomieniem i konserwacją wszystkich niezbędnych nowych urządzeń. Łącze światłowodowe ma obejmować odcinki A i B. Łącze musi zostać zrealizowane w oparciu o dwa włókna światłowodowe jednomodowe zakończone zestawem urządzeń zamieniającym styk optyczny na styk Gigabit Ethernet (Katowice – co najmniej 4 gniazdka RJ-45 (w tym 2 zapasowe) / Mikołów - co najmniej 4 gniazdka RJ-45 (w tym 2 zapasowe)) w każdej ze wskazanych lokalizacji (patrz Załącznik A). Urządzenia muszą być wyprodukowane nie wcześniej jak w 2016 roku, muszą zapewniać redundantne połączenia z urządzeniami Zamawiającego oraz z kolejnymi węzłami sieci Wykonawcy. - Odcinek A: Zestawienie podstawowego łącza światłowodowego o przepływności 1 Gb/s i dzierżawa 2 włókien światłowodowych jednomodowych od centralnego węzła sieci w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach do studni teletechnicznej znajdującej się w Mikołowie. - Odcinek B: Zestawienie podstawowego łącza o przepływności 1 Gb/s w istniejącym kablu światłowodowym GIG oraz obsługa serwisowa dla łącza. Wykonawca zestawi łącze z wykorzystaniem włókien światłowodowych jednomodowych będących we własności GIG od studni teletechnicznej posadowionej w Mikołowie do serwerowni KD Barbara (patrz Załącznik B). Długość trasowa odcinka B: 2602 m; długość instalacyjna odcinka B: 2849 m. - Zestawienie rezerwowego łącza światłowodowego o minimalnej przepływności 200 Mb/s (odcinki A+B) wraz z dzierżawą, montażem, uruchomieniem i konserwacją wszystkich niezbędnych nowych urządzeń oraz wykorzystaniem w 100% innego kabla jak dla łącza podstawowego i którego trasa musi mieć co najmniej w 80% inny przebieg jak łącze podstawowe. Łącze rezerwowe musi działać w technologii MPLS i umożliwiać zarządzanie priorytetyzacją ruchu. Łącze rezerwowe musi być uruchomiane automatycznie w momencie awarii łącza podstawowego, bez konieczności ingerencji Zamawiającego. - Zarówno łącze dzierżawione, jak i łącze rezerwowe muszą zostać zakończone na zestawie urządzeń typu przełącznik zapewniających redundancję z obu stron i pozwalających na automatyczny wybór drogi transmisji danych. Urządzenia te muszą zapewniać transfer danych z wewnętrzną szybkością, nie spowalniającą deklarowanej szybkości transmisji interfejsów. Wymagany jest interfejs Ethernet (RJ45). Wykonawca udostępnia wszystkie urządzenia w ramach opłat abonamentowych i odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie urządzeń przez cały okres świadczenia usługi. - Łącze nie może mieć ograniczenia na wolumen przesyłanych danych, wykorzystywanych usług sieciowych ani puli i ilości podłączanych adresów IP.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72318000-7

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach