Przetargi.pl
Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym w Oddziale KWK Boże Dary.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-914 Bytom, Strzelców Bytomskich
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48323513364 , fax. +48323513369
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
  Strzelców Bytomskich 207
  41-914 Bytom, woj. śląskie
  tel. +48323513364, fax. +48323513369
  REGON: 276902504
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym w Oddziale KWK Boże Dary.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Badanie lin wyciągowych,Badanie zawieszeń naczyń i lin wyciągowych, Badanie ekspertyzowe naczyń wyciągowych podczas eksploatacji,Badanie wież szybowych, kół linowych, Badanie wciągników wciągarek, suwnic, zbiorników ciśnieniowych,Badanie nieniszczące elementów układu hamulcowego oraz napędowego maszyny wyciągowej,Badanie roczne i trzyletnie maszyn wyciągowych,Ocena ubytków grubości ścianek, Badanie zbrojenia szybowego. Zestawienie kontroli, badań, przeglądów i legalizacji urządzeń planowanych do wykonania w 2017 roku zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71630000-3

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 7 300,00 zł (słownie: siedem tysięcy trzysta złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach