Przetargi.pl
Budowa Otwartych Stref Aktywności – wariant rozszerzony- 2 obiekty, wariant podstawowy - 1 obiekt na terenie miasta Białogard

Miasto Białogard - Urząd Miasta Białogard ogłasza przetarg

 • Adres: 78-200 Białogard, 1-go Maja
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943122310
 • Data zamieszczenia: 2019-04-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białogard - Urząd Miasta Białogard
  1-go Maja 18
  78-200 Białogard, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943122310
  REGON: 33092045200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.bialogard.info

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Otwartych Stref Aktywności – wariant rozszerzony- 2 obiekty, wariant podstawowy - 1 obiekt na terenie miasta Białogard
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie Otwartych Stref Aktywności – wariant rozszerzony- 2 obiekty, wariant podstawowy - 1 obiekt na terenie miasta Białogard. Zamówienie jest dofinansowane przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018. 2.2 Zamówienie zostało podzielone na następujące części: 2.2.1 Część nr 1: Budowa Otwartej Strefy Aktywności - ul. Ks. Czesława Berki w Białogardzie (wariant podstawowy), składającej się ze strefy relaksu i siłowni plenerowej: Zakres robót obejmuje w szczególności: 1) roboty przygotowawcze, ziemne, krawężnikowe, nawierzchniowe, w tym: - zdjęcie ziemi roślinnej wraz z transportem , - plantowanie terenu, - obrzeża betonowe na podsypce piaskowej, - warstwa odsączająca pod chodnik z piasku, - chodnik z kostki betonowej, 2) wyposażenie strefy rekreacji wraz z transportem, w tym: - ustawienie tablicy regulaminowej, - ustawienie kosza na śmieci, - ustawienie ławki z oparciem, - montaż stojaka na rowery, - montaż „Roweru treningowego”, - montaż „Prasy nożnej”, - montaż drabinek, - montaż stolika 4 osobowego z grami na blacie, - montaż „Biegacza”, - montaż „Ławeczki treningowej”, - montaż „Wioślarza”, - montaż „Wyciągu górnego”, - montaż „Wahadła”, - montaż wyposażenia „Wyciskanie siedząc”, - montaż „Podciągu nóg dwustronnego”, - montaż „Stepera”, 3) prace w zakresie zieleni, w tym: - rozścielenie ziemi, - wykonanie trawników, zasianie trawy, - nasadzenia. 2.2.2 Część nr 2: Budowa Otwartej Strefy Aktywności - ul. Wyspiańskiego w Białogardzie (wariant rozszerzony), składającej się ze strefy relaksu, siłowni plenerowej i placu zabaw dla dzieci: Zakres robót obejmuje w szczególności: 1) roboty przygotowawcze, ziemne, krawężnikowe, nawierzchniowe, w tym: - zdjęcie ziemi roślinnej wraz z transportem, - korytowanie, - chodniki, - plantowanie terenu, 2) roboty przy placu zabaw, w tym: - roboty nawierzchniowe – nawierzchnia bezpieczna, - ogrodzenie, 3) wyposażenie strefy rekreacji wraz z transportem, w tym: - ustawienie tablicy regulaminowej, - ustawienie kosza na śmieci, - ustawienie ławki z oparciem, - montaż stojaka na rowery, - montaż „Ławeczki treningowej”, - montaż stolika 4 osobowego z grami na blacie, - montaż „Orbiterka”, - montaż „Prasy nożnej”, - montaż „Koła Tai chi”, - montaż „Biegacza”, - montaż „Wyciągu górnego”, - montaż „Zestawu drabinek ze ścianką”, - montaż „Pajęczej wieży”, - montaż „Zestawu drabinek z mostkiem”, - montaż „Wioślarza” 4) prace w zakresie zieleni, w tym: - rozścielenie ziemi, - wykonanie trawników, zasianie trawy, - nasadzenia. 2.2.3 Część nr 3: Budowa Otwartej Strefy Aktywności - ul. Świdwińska w Białogardzie (wariant rozszerzony), składającej się ze strefy relaksu, siłowni plenerowej i placu zabaw dla dzieci: Zakres robót obejmuje w szczególności: 1) roboty przygotowawcze, ziemne, krawężnikowe, nawierzchniowe, w tym: - zdjęcie ziemi roślinnej wraz z transportem, - korytowanie, - chodniki, - plantowanie terenu, 2) roboty przy placu zabaw, w tym: - roboty nawierzchniowe – nawierzchnia bezpieczna, - ogrodzenie, 3) wyposażenie strefy rekreacji wraz z transportem: - ustawienie tablicy regulaminowej, - ustawienie kosza na śmieci, - ustawienie ławki z oparciem, - montaż stojaka na rowery, - montaż „Ławeczki treningowej”, - montaż stolika 4 osobowego z grami na blacie, - montaż „Orbiterka”, - montaż „Prasy nożnej”, - montaż „Koła Tai chi”, - montaż „Biegacza”, - montaż „Wyciągu górnego”, - montaż „Zestawu drabinek ze ścianką”, - montaż „Pajęczej wieży”, - montaż „Zestawu drabinek z mostkiem”, - montaż „Wioślarza”, 4) prace w zakresie zieleni, w tym: - rozścielenie ziemi, - wykonanie trawników, zasianie trawy, - nasadzenia, - wycinka drzew. 2.3 Zamówienie w części nr 1 obejmuje wykonanie robót zgodnie ze wskazaniami przedmiaru, tj. mała infrastruktura sportowo-rekreacyjna składająca się z strefy relaksu i siłowni plenerowej. Zakres części nr 2 i 3 obejmuje wykonanie robót zgodnie ze wskazaniami przedmiaru, tj. mała infrastruktura sportowo-rekreacyjna obejmująca strefę relaksu, siłownię plenerową oraz plac zabaw dla dzieci. Wszystkie urządzenia fabrycznie nowe, konstrukcje urządzeń wykonane z drewna lub wykonane z metalu, elementy metalowe ze stali nierdzewnej, malowane proszkowo lub lakierem akrylowym lub ocynkowane, łańcuchy i śruby łączące elementy wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowane, urządzenia muszą posiadać aktualne certyfikaty upoważniające do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa (wymagane przed odbiorem końcowym zamówienia) 2.4 Roboty towarzyszące oraz tymczasowe, nieobjęte dokumentacją projektową i przedmiarem robót, konieczne do uwzględnienia przy ww. zadaniu: - uporządkowanie terenu objętego przedmiotem zamówienia, - zabezpieczenie mediów (woda, energia elektryczna, itp.), - wykonanie dokumentacji powykonawczej, - oznakowanie i zabezpieczenie terenu, na którym wykonywane będą roboty budowlano-montażowe. 2.5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: - projekt budowlany, - projekt wykonawczy - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR), - przedmiary robót. Projekty oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ zawierają również zapisy dotyczące Otwartych Stref Aktywności przy ulicach: Malinowskiego i Nowowiejskiego/Chopina, obiekty te były przedmiotem odrębnego postępowania w 2018 roku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 8.1 SIWZ: - w zakresie części nr 1 w wysokości: 1.200,00 PLN (słownie: tysiąc dwieście złotych 00/100); - w zakresie części nr 2 w wysokości: 2.200,00 PLN (słownie: dwa tysiące dwieście złotych 00/100); - w zakresie części nr 3 w wysokości: 2.500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100); 2. Wadium wypłacone zostanie nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 3. Wadium można wnieść w jednej z następujących form: 3.1 pieniądzu; 3.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3.3 gwarancjach bankowych; 3.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 3.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016, poz. 359). 4. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Białogardzie 85 8562 0007 0003 4308 2000 0040 z adnotacją wadium w postępowaniu nr IZP 271.1.4.2019 na część nr ……. 5. Dowodem wniesienia wadium może być potwierdzony odcinek wpłaty lub potwierdzony przez bank odcinek polecenia dokonania przelewu lub potwierdzony przez Wykonawcę inny dokument potwierdzający dokonanie wpłaty kwoty wadium załączony do oferty. 6. Wadium musi być wpłacone na tyle wcześnie, aby w terminie składania ofert kwota wadium znajdowała się na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. W przypadku wadium wnoszonego w innych formach niż pieniądz, należy oryginał dokumentu złożyć wraz z ofertą. 8. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: 8.1 nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji-poręczenia (Zamawiającego), gwaranta-poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji-poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 8.2 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją-poręczeniem, 8.3 kwotę gwarancji-poręczenia, 8.4 termin ważności gwarancji-poręczenia, 8.5 zobowiązanie gwaranta-poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji-poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8.6 Zobowiązanie gwaranta-poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji-poręczenia, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z przepisem art. 46 ust. 1 lub 1a ustawy Pzp. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 11.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 11.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 11.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dowód wniesienia wadium. 2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy (jeżeli dotyczy). 3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego – zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ (jeżeli dotyczy). 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem kwalifikowanym, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach