Przetargi.pl
Budowa oświetlenia ulicznego z przebudową linii telekomunikacyjnej w miejscowości Stary Redzeń, Gmina Koluszki

Urząd Miejski w Koluszkach ogłasza przetarg

 • Adres: 95-040 Koluszki, ul. 11-go Listopada 65
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 7256700 , fax. 044 7145840
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Koluszkach
  ul. 11-go Listopada 65 65
  95-040 Koluszki, woj. łódzkie
  tel. 044 7256700, fax. 044 7145840
  REGON: 59064836200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.koluszki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oświetlenia ulicznego z przebudową linii telekomunikacyjnej w miejscowości Stary Redzeń, Gmina Koluszki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  a) wykonanie oświetlenia ulicznego na długości 378 m mb poprzez montaż 11 słupów z wysięgnikami, oprawami oraz lampami o mocy po 70 W, b) połączenie oświetlenia liniami kablowymi podziemnymi, c) przebudowa linii telekomunikacyjnej napowietrznej na doziemną na długości 333 m wraz z demontażem 5 słupów telekomunikacyjnych, d) wykonanie pomiarów i innych drobnych prac, Miejsce realizacji : miejscowość Stary Redzeń, Gmina Koluszki. Na działce o numerze ewidencyjnym 231
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452314009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) Załączenie wypełnionego formularza oferty, 2) Podpisanie oświadczenia o spełnieniu warunków o których mowa w Art. 22 i 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 223/ 2007 poz. 1655 ) z późniejszymi zmianami wprowadzonymi Ustawą z dnia 04 września 2008 r o zmianie ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. nr 171 / 2008 poz. 1058). 3) Załączenie wykazu wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, realizacji dotyczących budowy nowego oświetlenia ulicznego o ilości nie mniejszej niż 10 lamp ( każda realizacja ) Należy podać zakres robót, oraz datę i miejsce wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością. Oferta bez minimum 3 pozytywnych referencji nie będzie rozpatrywana. 4) Załączenie wykazu osób którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych czynności . Na potwierdzenie należy załączyć uprawnienia budowlane osób w zakresie : a) elektrycznym - minimum 1 osoba b) telekomunikacyjnym - minimum 1 osoba z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności tych osób do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Oferta bez załączonych w/w uprawnień osób nie będzie rozpatrywana 5) Zalączenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia czytelnej kserokopii wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wystawionej w okresie wcześniejszym niż 6 miesięcy od terminu składania ofert, ale potwierdzonej przez organ wydający ( nie wcześniej niż 6 miesięcy od terminu składania ofert ), że stan faktyczny jest aktualny z zapisami w w/w dokumencie. W przypadku, gdy podmioty występują wspólnie wykonawcy powinni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6) Załączenie kosztorysów ofertowych wykonanych na podstawie przedmiaru robót. Zamawiający dopuszcza, aby kosztorysy ofertowe wykonane były metodą uproszczoną. 7) Spełnienie innych wymagań zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Na podstawie załączonych dokumentów Zamawiający zweryfikuje, czy Wykonawca spełnia, czy nie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony formularz oferty, 2) Podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków o których mowa w Art. 22 i 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 223/ 2007 poz. 1655 ) z późniejszymi zmianami wprowadzonymi Ustawą z dnia 04 września 2008 r o zmianie ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. nr 171 / 2008 poz. 1058), 3) Załączenie wykazu wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, realizacji dotyczących budowy nowego oświetlenia ulicznego o ilości nie mniejszej niż 10 lamp ( każda realizacja ). Należy podać zakres robót, oraz datę i miejsce wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością. Oferta bez minimum 3 pozytywnych referencji nie będzie rozpatrywana. 4) Załączenie wykazu osób którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych czynności. Na potwierdzenie należy załączyć uprawnienia budowlane osób w zakresie : a) elektrycznym - minimum 1 osoba b) telekomunikacyjnym - minimum 1 osoba z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności tych osób do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Oferta bez załączonych w/w uprawnień osób nie będzie rozpatrywana 5) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia czytelnej kserokopii wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wystawionej w okresie wcześniejszym niż 6 miesięcy od terminu składania ofert, ale potwierdzonej przez organ wydający ( nie wcześniej niż 6 miesięcy od terminu składania ofert ), że stan faktyczny jest aktualny z zapisami w w/w dokumencie. W przypadku, gdy podmioty występują wspólnie wykonawcy powinni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6) Kosztorysy ofertowe wykonane na podstawie przedmiaru robót. Zamawiający dopuszcza, aby kosztorysy ofertowe wykonane były metodą uproszczoną. Wszystkie w/w dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy lub oświadczenia złożonego przed właściwym organem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.koluszki.samorzady.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach